E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Medical Journal - Van Med J: 17 (2)
Volume: 17  Issue: 2 - 2010
KLINIK MAKALE
1.Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region
Ahmet Cumhur Dülger, Murat Atmaca, Özgür Kemik, Mehmet Emin Küçükoğlu, Serhat Avcu
Pages 32 - 35
Amaç: Hepatit-B Virüsü (HBV) ve Hepatit-Delta Virüsü (HDV) ile infekte olan hastalar yalnız HBV ile infekte olanlara göre daha ağır bir karaciğer hastalığı gelişme riskine sahiptirler. Doğu Anadolu’da Hepatit D infeksiyonu kronik karaciğer hastalığının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışma delta hepatitinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin Van ve çevresinde değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Metod: Çalışma 2008 ile 2009 yılları arasında yapıldı. HBV infeksiyonuna ait serolojik belirteçler ELISA testi ile yapıldı. Serum HBV-DNA ve HDV-RNA ölçümleri polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile yapıldı. Ayrıca 24 hastanın tümüne yapılan karaciğer biyopsi örnekleri incelendi. Sonuçlar: HDV infeksiyonu erkeklerde daha sıktı ve ortalama yaş 34,3 idi. Delta hepatitli hastalarda portal ve parankimal inflamatuar değişiklikler baskın özellik göstermekteydi. Tartışma: HDV kronik hepatit B hastalarında karaciğer hasarının ağırlığını artıran yeni bir satellit virüstür. Endemik alanlarda erkek hastalarda daha sık görülmesi çarpıcı bir bulgudur.
Aims: Patients infected with both hepatitis B virus (HBV) and hepatitis B virus (HDV) tend to progress more severe liver injury than those infected with HBV alone. In Eastern Anatolia, HDV infection is one of the the major causes of chronic liver disease. This study was conducted to determine the epidemiology and clinical aspects of delta hepatitis in Van region of Eastern Turkey. Methods: This study was conducted in the years 2008 and 2009. Serological markers of HBV infection (HBsAg, HbeAg, Anti-HBS) were determined by ELISA test in patients with chronic hepatitis B. Serum HBV- DNA and HDV-RNA were determined by polymerase chain reaction (PCR) method in chronic hepatitis B patients. Thereafter, liver biopsy samples from 24 patients with delta hepatitis were studied. Results: Chronic HDV infection was more frequent in males (p<0.001). Mean age of delta hepatitis patients was 34,3±9 (16-54) years. Delta hepatitis cases had solely greater portal and parenchymal inflammatory changes. Conclusions: HDV is a novel satellite virus and may increase the degree of hepatic damage in patients with Hepatitis B. Rural clustering of male cases is a striking finding in endemic areas.

2.The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects
Abdullah Sivrikaya, Mehmet Aköz, Lütfullah Altıntepe
Pages 36 - 41
Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) ve hemodiyaliz uygulanmasının eser elementler ile parathormon (PTH), tiroid hormonları ve total demir bağlama kapasitesi (TIBC) üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 15 Hemodiyaliz (HD) hastası ve 15 Kontrol grubu (KG)’nun Zn, Cu, Fe, Cd değerleri, İnductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) cihazında, Total T3 (TT3), Total T4 (TT4), PTH ve TIBC rutin metodlarla ölçüldü. Bulgular: Diyaliz öncesi (DÖ) Cd, TIBC ve PTH değerlerinin KG’ye göre (sırasıyla P<0.01, P<0.01, P<0.01) yüksek, TT3 ve TT4’ün ise (sırasıyla P<0.01, P<0.05 ) düşük olduğu görüldü. Diyaliz sonrası (DS) Cu, Fe, Cd değerlerinin KG’ye göre (sırasıyla P<0.05, P<0.05, P<0.01) yüksek, Zn ve TT3’ün ise (sırasıyla P<0.05, P<0.01) düşük olduğu görüldü. DÖ ve DS karşılaştırılmasında ise; DS TT4 değerlerinin yükseldiği (P<0.01), PTH’ nın ise düştüğü (P<0.05) görüldü. Sonuç: KBY hastalarında birçok parametrenin değişebileceği göz önüne alınarak hastaların takibinde ve replasman tedavilerinin düzenlenmesinde bu parametrelerin de göz önüne alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Objective: Our purpose was to determine the levels of trace elements, parathyroid hormone (PTH), total T3 (TT3), total T4 (TT4) and total iron-binding capacity (TIBC) in patients with chronic renal failure (CRF) and to investigate the influence of hemodialysis (HD) on these trace elements, hormones and TIBC. Material and Methods: The study groups included HD patients (n:15) and control group (CG) of healthy subjects (n:15). Zn, Cu, Fe and Cd, levels were measured by inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES). TT3, TT4, PTH and TIBC were measured using routine methods. Results: The values of before dialysis (BD) Cd, TIBC and PTH were higher than CG levels (respectively P<0.01, P<0.01, P<0.01). TT3 and TT4 levels were lower than that of CG levels (P<0.01, P<0.01, respectively). After dialysis (AD) Cu, Fe, Cd levels were higher (P<0.05, P<0.05, P<0.01) than CG levels, Zn and TT3 levels were lower (P<0.05, P<0.01) than CG levels respectively. AD TT4 levels were higher (P<0.01) than BD and plasma PTH levels were lower (P<0.05) than that of BD. Conclusion: It has been concluded that the determination of the levels of biochemical parameters in CRF patients may contribute in monitoring the disease.

3.The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis
Özgür Kemik, Ahu Sarbay Kemik, A.Cumhur Dülger, İsmail Hasırcı, Ertuğrul Daştan, M. Kadir Bartın, Sevim Purisa, Sefa Tüzün
Pages 42 - 45
Amaç: Sitokinler, anjiogenezde önemli rol oynarlar. Çalışmamızdaki amacımız kolon kanserli hastalarda interlökin-6 düzeylerini incelemek ve anjiogenezdeki önemini vurgulamaktır. Yöntem: Çalışmamızda, serum interlökin-6 düzeylerini, 89 karaciğer metastazlı kolon kanserli hastada ve 90 metastazı olmayan kolon kanserli hastada enzim immunassay yöntemi ile inceledik. Bulgular: Karaciğer metastazlı hastalarda interlökin-6 düzeylerini yüksek bulduk. Sonuçlar: Sonuç olarak, serum interlökin-6 düzeylerinin kolon kanserli hastalarda önemli bir belirteç olabileceği kanısındayız.
Purpose: Cytokinins play an important role in angiogenesis. The aim of this study is to investigate serum Interleukin-6 levels in colon cancer patients and to describe the importance of this parameter. Methods: In our study, we investigated serum Interleukin-6 levels by enzyme immunassay in 89 colon cancer patients with liver metastasis and in 90 colon cancer patients without liver metastasis. Results: We found higher levels of serum Interleukin-6 in patients with liver metastasis. Conclusion: In conclusion, we suggested that the serum Interleukin-6 levels may be an important marker in colon cancer patients.

4.Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases
Kubilay Yapıcı, Cengiz Demir, Mustafa Kasım Karahocagil, Hazal Hande Uluç, Abdullah Ceylan, Hayrettin Akdeniz
Pages 46 - 49
Amaç: Ülkemizde 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ölümcül seyredebilen zoonotik bir viral infeksiyondur. Bu çalışmada KKKA tanısı ile takip ettiğimiz olgularımızı değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2007-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve KKKA tanısı konulan olgularımız retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların kesin tanıları, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve/veya Polymerase Chain Reaction (PCR) test pozitiflikleri ile konuldu. Bulgular: On iki KKKA ön tanılı olgunun, dokuzu ayaktan ve üçü yatırılarak takip edildi. Olguların onu erkek, ikisi kadın ve yaş ortalaması 21.41±10.2 idi. Kene ısırığı öyküsü, olguların tamamında mevcuttu ve ortalama inkübasyon süresi 4.6±1.8 gün idi. Olguların tamamında halsizlik, üçte ikisinde yüksek ateş ve yaygın vücut ağrısı, üçte birinde baş ağrısı ve bulantı bulguları görüldü. Takip edilen hastaların tamamı şifa ile sonuçlandı. Sonuç: Hastalığın mortalite oranı dünyada daha yüksek bildirilirken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre %5’dir. Mortalite oranlarındaki bu farklılıkların temel nedeni etkin erken destekleyici tedavi ve virüsün coğrafi çeşitliliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bizim kanaatimiz de bu yönde olduğundan, farklı merkezlerden virüsün virülansı ile ilgili çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral infection which may be of fatal outcome, and is seen to occur from the year 2002 on in our country. In this study, we aimed to evaluate our cases diagnosed with CCHF. Materials and Methods: The cases admitted to our clinic between the years 2007-2009 and diagnosed with CCHF were retrospectively evaluated. Precise diagnosis of the cases were established by using ELISA and/or PCR tests. Finding: Nine of the twelve patients with diagnosis of CCHF were followed up in our outpatients clinic and three of them were hospitalized. Ten of the cases were male and two were female with the mean age of 21.4±10.2 years. History of tick bite was present in all cases and the mean incubation time was 4.6±1.8 days. Fatigue and weakness were present in all of the cases, where high fever and generalized body pain were present in two third, headache and nausea in one third of the cases. All of the patients healed with full recovery. Conclusions: While mortality rate of the disease is reported higher, it is 5% in our country according to the data of Ministry of Health. The basic reason of this discrepancy in mortality rates is thought to be due to efficient early supportive treatment or geographic variability of the virus. Because our opinion is parallel to this finding, more studies related to virulence of the virus from various centers have to be performed.

OLGU SUNUMU
5.Fasciola Hepatıca’ ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu
Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Emin Küçükoğlu, Hasan Yılmaz, Serhat Avcu, Özgür Kemik, Mehmet Kadir Bartın
Pages 50 - 53
36 yaşında bayan hasta ateş ve sağ üst kadran ağrısı nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede pozitif Murphy bulgusu vardı. Lökositoz ve eosinofili saptandı. Batın bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde karaciğerde coğrafi lezyonlar bulundu. Duodenoskopi ile elde edilen duodenal aspiratın incelenmesinde fasciola hepatica yumurtaları tesbit edildi. Triklabendazol 2 gün boyunca verildi. Tedavinin 3. ayında fizik muayene, laboratuar ve radyolojik incelemeler normale döndü. Fasciola hepatica akut kolanjit ve hepatitin nadir bir nedenidir. Karaciğere olan özel ilgisinden dolayı karın ağrısı, hepatomegali ve yapısal semptomlar sıktır. Eosinofili en sık görülen laboratuvar bozukluğudur. BT tanısal incelemede en kullanışlı tekniktir. Kesin tanı parazit yumurtalarının dışkı veya duodenal aspiratta görülmesiyle konur. Ancak çoğu vakada tanı serolojik yöntemlerle konur. Triklabendazol ve bitionol hastalık tedavisinde en etkili ilaçlardır.
A 36 year old woman presented with fever and right upper quadrant pain. Physicial examination revealed positive murphy sign. Also leucocytosis and eosinophilia were detected. Abdominal computerized tomography (ct) of the liver showed geographic tracts. A duodenoscopy was performed and examination of duodenal aspirate revealed fasciola hepatica ova. Triclabendazole was given for two days. And three months after treatment, physical, laboratory and radiological examinations were all normal. Fasciola hepatica is still a very rare cause of acute cholangitis and hepatitis. Because fasciola hepatica has a special tropism for the liver; abdominal pain, hepatomegaly, and constitutional symptoms are among the most common manifestations of fascioliasis. Eosinophilia is the most frequent laboratory abnormality. The ct scan has become a useful technique in the diagnostic work-up. A definitive diagnosis may be established by the detection of parasite ova in the feces or duodenal aspirate, but most cases may be diagnosed by serologic methods. Triclabendazole and bithionol are the most effective drugs against fasciola hepatica.

6.An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan İliklerden, Kadir Bartın
Pages 54 - 57
Şilotoraks lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesidir. Postoperatif dönmede lenfatik kaçak gelişmesi özofagus cerrahilerinden sonra %1-4 oranında görülmektedir. Bu komplikasyonun tedavisinde konservatif metot ve cerrahi yöntem seçimi halen tartışmalıdır. Bütün cerrahi girişimler, her zaman kesin tedavi sağlayamamakta ve ayrıca başka komplikasyonlara neden olabilmektedir. Son yıllarda şilotoraks tedavisinde kullanımı giderek artan bir ajan olan somatostatin cerrahiye alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.
Cheilothorax is the collection of lymphatic fluid in pleural space due to disintegration of lymphatic duct’s integrity. Development of lymphatic leakage in the postoperative period is encountered 1-4% after esophagus surgery. It is contraversial that the treatment of this complication would be whether conservative or surgical method chosen. All surgical interventions not always elicit definite cure and bring forth other complications. In the management of cheilothorax therapy somatotostatin; an agent used increasingly in recent years seen as an alternative method to surgery.

7.A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary İnfections
Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Mustafa Özkan, İbrahim Değer, Mustafa Gündoğdu, Osman Yeşilmen, Ahmet Faik Öner
Pages 58 - 61
Kostmann sendromu; kemik iliğinde miyelopoezisin, promiyelosit veya miyelosit aşamasında duraklaması ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Mutlak nötrofil sayısı genellikle 200/mm3 altındadır. Yaşamın ilk aylarından itibaren tekrarlayan pnömoni, otitis media, gingivit, perianal veya üriner enfeksiyonlar görülür. Daha önce fatal seyreden ve ortalama yaşam süresi 13 yıl olarak belirtilmiş olan bu hastalığın tedavisinde rekombinant insan granülosit koloni stimüle edici faktörün kullanılması ile yaşam süresi ve yaşam kalitesi belirgin olarak artmıştır. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve mutlak nötrofil sayısı 200/mm3 altında olan olgumuz Kostmann sendromu tanısı aldı. Özellikle 1 yaş altında tekrarlayan enfeksiyonlar ve nötropeni tesbit edilen hastalarda nadir görülen bir hastalık olan Kostmann sendromunun ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla bu vakayı sunduk.
Kostmann syndrome; is a rare disease charactarized by pausing of myelopoesis at the promyelocyte and myelocyte stage. Absolute neutrophile count is usually under 200/mm3. Beginning from the first years of life; pneumonia, otitis media, gingivitis, perianal and urinary infections may be seen. Many years ago, this syndrome was fatal and mean survival time was 13 years. But since granulocyte colonystimulating factor has been used in the treatment of this syndrome; survival and life quality increased prominently. Our patient had absolute neutrophile count 200/mm3 and recurrent pulmonary infections in his history. He was diagnosed as Kostmann Syndrome. We reported this case to emphasize that the Kostmann Syndrome as a rare disease in children with recurrent infections and neutropenia especially before the first year of life.

DERLEME
8.Surfactant therapy in newborn infants: an update review
Erdal Peker, Ercan Kırımi, Murat Köstü, Oğuz Tuncer, M. Nuri Acar
Pages 62 - 68
Respiratuvar distres sendromu (RDS) preterm yenidoğanlarda mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Otuziki haftadan daha düşük doğan prematürelerin yaklaşık %40-50’sini etkileyen bu durumun temel nedeni surfaktan eksikliğidir. Surfaktan tedavisi RDS’de hayat kurtarıcıdır. Sentetik ve doğal formları bulunan surfaktanın RDS dışında mekonyum aspirasyon sendromu gibi başka hastalıklarda da kullanımı vardır. Eksojen surfaktanların 1990’lı yılların başında lisans alması ve RDS tedavisinde kullanılmaya başlanması ayrıca antenatal steroidlerin de yaygın olarak kullanılmasıyla RDS ve komplikasyonu olan şiddetli BPD (Bronkopulmoner Displazi) nispeten azalmıştır. Bu yazıda, surfaktanın temel yapısı, farmakolojik özellikleri, ülkemizdeki ticari şekilleri, endikasyonları, RDS’de kullanımı son literatürler eşliğinde tartışılacaktır
Respiratory distress syndrome (RDS) is a major cause of morbidity and mortality in preterm neonates. Pulmonary surfactant deficiency is the primary cause of RDS. It affects 40-50% of the neonates born before 32 weeks of gestation and results in high morbidity and mortality. Surfactant-replacement therapy is a life-saving treatment for preterm infants with RDS. There are two forms that include synthetic surfactants and animal derived surfactant extracts. Two disorders, meconium aspiration syndrome and bronchopulmonary dysplasia (BPD), might also be amenable to surfactant-replacement therapy. After the licensing of exogenous surfactant to treat RDS in the early 1990s, and more widespread use of prenatal corticosteroids in the mid-1990s, severe BPD became an unusual event. This paper discusses the structure of surfactant, its pharmacological characteristics, pharmaceutics in our country, the use of surfactant-replacement therapy in RDS, with a review of the literature.

LookUs & Online Makale