E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 32-35

Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region

Ahmet Cumhur Dülger1, Murat Atmaca2, Özgür Kemik3, Mehmet Emin Küçükoğlu4, Serhat Avcu5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
2Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of İnternal medicine
3Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Gastroenterology
4Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Gastroenterology
5Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Radyology

Aims: Patients infected with both hepatitis B virus (HBV) and hepatitis B virus (HDV) tend to progress more severe liver injury than those infected with HBV alone. In Eastern Anatolia, HDV infection is one of the the major causes of chronic liver disease. This study was conducted to determine the epidemiology and clinical aspects of delta hepatitis in Van region of Eastern Turkey. Methods: This study was conducted in the years 2008 and 2009. Serological markers of HBV infection (HBsAg, HbeAg, Anti-HBS) were determined by ELISA test in patients with chronic hepatitis B. Serum HBV- DNA and HDV-RNA were determined by polymerase chain reaction (PCR) method in chronic hepatitis B patients. Thereafter, liver biopsy samples from 24 patients with delta hepatitis were studied. Results: Chronic HDV infection was more frequent in males (p<0.001). Mean age of delta hepatitis patients was 34,3±9 (16-54) years. Delta hepatitis cases had solely greater portal and parenchymal inflammatory changes. Conclusions: HDV is a novel satellite virus and may increase the degree of hepatic damage in patients with Hepatitis B. Rural clustering of male cases is a striking finding in endemic areas.

Keywords: Delta hepatitis, Turkey, Van

Van Yöresindeki Delta Hepatitli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Ahmet Cumhur Dülger1, Murat Atmaca2, Özgür Kemik3, Mehmet Emin Küçükoğlu4, Serhat Avcu5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
2YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van
4Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Gastroenterology
5Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Radyology

Amaç: Hepatit-B Virüsü (HBV) ve Hepatit-Delta Virüsü (HDV) ile infekte olan hastalar yalnız HBV ile infekte olanlara göre daha ağır bir karaciğer hastalığı gelişme riskine sahiptirler. Doğu Anadolu’da Hepatit D infeksiyonu kronik karaciğer hastalığının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışma delta hepatitinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin Van ve çevresinde değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Metod: Çalışma 2008 ile 2009 yılları arasında yapıldı. HBV infeksiyonuna ait serolojik belirteçler ELISA testi ile yapıldı. Serum HBV-DNA ve HDV-RNA ölçümleri polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile yapıldı. Ayrıca 24 hastanın tümüne yapılan karaciğer biyopsi örnekleri incelendi. Sonuçlar: HDV infeksiyonu erkeklerde daha sıktı ve ortalama yaş 34,3 idi. Delta hepatitli hastalarda portal ve parankimal inflamatuar değişiklikler baskın özellik göstermekteydi. Tartışma: HDV kronik hepatit B hastalarında karaciğer hasarının ağırlığını artıran yeni bir satellit virüstür. Endemik alanlarda erkek hastalarda daha sık görülmesi çarpıcı bir bulgudur.

Anahtar Kelimeler: Delta Hepatiti, Türkiye, Van

Ahmet Cumhur Dülger, Murat Atmaca, Özgür Kemik, Mehmet Emin Küçükoğlu, Serhat Avcu. Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region. Van Med J. 2010; 17(2): 32-35
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale