E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 46-49

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases

Kubilay Yapıcı1, Cengiz Demir2, Mustafa Kasım Karahocagil3, Hazal Hande Uluç4, Abdullah Ceylan5, Hayrettin Akdeniz6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji AD. VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. VAN
4Van Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi. VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. VAN

: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral infection which may be of fatal outcome, and is seen to occur from the year 2002 on in our country. In this study, we aimed to evaluate our cases diagnosed with CCHF. Materials and Methods: The cases admitted to our clinic between the years 2007-2009 and diagnosed with CCHF were retrospectively evaluated. Precise diagnosis of the cases were established by using ELISA and/or PCR tests. Finding: Nine of the twelve patients with diagnosis of CCHF were followed up in our outpatients clinic and three of them were hospitalized. Ten of the cases were male and two were female with the mean age of 21.4±10.2 years. History of tick bite was present in all cases and the mean incubation time was 4.6±1.8 days. Fatigue and weakness were present in all of the cases, where high fever and generalized body pain were present in two third, headache and nausea in one third of the cases. All of the patients healed with full recovery. Conclusions: While mortality rate of the disease is reported higher, it is 5% in our country according to the data of Ministry of Health. The basic reason of this discrepancy in mortality rates is thought to be due to efficient early supportive treatment or geographic variability of the virus. Because our opinion is parallel to this finding, more studies related to virulence of the virus from various centers have to be performed.

Keywords: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, epidemiology, clinical and laboratory findings

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: 12 Olgunun Değerlendirilmesi

Kubilay Yapıcı1, Cengiz Demir2, Mustafa Kasım Karahocagil3, Hazal Hande Uluç4, Abdullah Ceylan5, Hayrettin Akdeniz6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. VAN
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Van
4Van Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi. VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van

Amaç: Ülkemizde 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ölümcül seyredebilen zoonotik bir viral infeksiyondur. Bu çalışmada KKKA tanısı ile takip ettiğimiz olgularımızı değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2007-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve KKKA tanısı konulan olgularımız retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların kesin tanıları, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve/veya Polymerase Chain Reaction (PCR) test pozitiflikleri ile konuldu. Bulgular: On iki KKKA ön tanılı olgunun, dokuzu ayaktan ve üçü yatırılarak takip edildi. Olguların onu erkek, ikisi kadın ve yaş ortalaması 21.41±10.2 idi. Kene ısırığı öyküsü, olguların tamamında mevcuttu ve ortalama inkübasyon süresi 4.6±1.8 gün idi. Olguların tamamında halsizlik, üçte ikisinde yüksek ateş ve yaygın vücut ağrısı, üçte birinde baş ağrısı ve bulantı bulguları görüldü. Takip edilen hastaların tamamı şifa ile sonuçlandı. Sonuç: Hastalığın mortalite oranı dünyada daha yüksek bildirilirken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre %5’dir. Mortalite oranlarındaki bu farklılıkların temel nedeni etkin erken destekleyici tedavi ve virüsün coğrafi çeşitliliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bizim kanaatimiz de bu yönde olduğundan, farklı merkezlerden virüsün virülansı ile ilgili çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamlı Ateşi, epidemiyoloji, klinik ve laboratuvar bulgular

Kubilay Yapıcı, Cengiz Demir, Mustafa Kasım Karahocagil, Hazal Hande Uluç, Abdullah Ceylan, Hayrettin Akdeniz. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases. Van Med J. 2010; 17(2): 46-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale