E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Does One Trigger The Other? Coexistence of Gout and Haglund: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 451-454 | DOI: 10.5505/vtd.2023.93898

Does One Trigger The Other? Coexistence of Gout and Haglund: A Case Report

Senem Şaş1, Fatmanur Aybala Koçak2, Zeynep Karakuzu Güngör3, Hatice Rana Erdem4
1Erciyes University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology,Kayseri
2Ahi Evran University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation,Kirsehir
3Batman Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation,Batman
4Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation,Ankara

Heel pain is one of the common clinical conditions of musculoskeletal diseases. Heel pain can occur with infectious, inflammatory, mechanical and vascular causes. Haglund's deformity, one of the causes of heel pain, is an abnormal bone formation located in the posterosuperior part of the calcaneus. Achilles enthesopathy, Haglund deformity and lesions in the posterior heel are considered Haglund Syndrome. The diagnosis of Haglund Syndrome is made clinically and radiologically. In the diagnosis of Haglund syndrome, direct radiography and magnetic resonance imaging are used in radiological examination. The bony prominence on the lateral radiograph of the foot supports the diagnosis. The differential diagnosis of Haglund Syndrome with rheumatic diseases such as gout and seronegative spondyloarthritis should be made. Gout is an inflammatory rheumatic disease characterized by the accumulation of monosodium urate crystals in tissues caused by hyperuricemia. In this article, a case diagnosed with gout accompanying bilateral Haglund Syndrome is presented in the light of current literature.

Keywords: Haglund deformity, gout, heel pain

Biri Diğerini Tetikliyor mu? Gut ve Haglund Birlikteliği: Olgu Sunumu

Senem Şaş1, Fatmanur Aybala Koçak2, Zeynep Karakuzu Güngör3, Hatice Rana Erdem4
1Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalı, Romatoloji bilim dalı,Kayseri
2Ahi Evran Universitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalı,Kırşehir
3Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,Batman
4Yüksek İhtisas Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim dalı,Ankara

Topuk ağrısı, kas iskelet sistemi hastalıklarının sık karşılaşılan klinik durumlardandır. Topuk ağrısı enfeksiyöz, inflamatuar, mekanik ve vasküler nedenler ile oluşabilmektedir. Topuk ağrısının nedenlerinden biri olan Haglund deformitesi, kalkaneusun posterosuperior kısmında bulunan anormal kemik oluşumudur. Aşil entezopatisi, Haglund deformitesi ve posterior topukta oluşan lezyonlar Haglund Sendromu olarak değerlendirilmektedir. Haglund Sendromu tanısı klinik ve radyolojik olarak konulmaktadır. Haglund sendromunun tanısında radyolojik incelemede direkt grafi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. Ayak lateral grafisinde kemik çıkıntının görülmesi tanıyı desteklemektedir. Haglund Sendromunun, gut ve seronegatif spondiloartrit gibi romatizmal hastalıklar ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Gut, hiperüriseminin neden olduğu dokularda monosodyum ürat kristallerin birikimiyle karakterize inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Bu yazıda, bilateral Haglund Sendromuna eşlik eden gut tanılı olgu güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Haglund deformitesi, gut, topuk ağrısı

Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Zeynep Karakuzu Güngör, Hatice Rana Erdem. Does One Trigger The Other? Coexistence of Gout and Haglund: A Case Report. Van Med J. 2023; 30(4): 451-454

Corresponding Author: Senem Şaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale