E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Post Lumber Punction Headache in Pediatric Cases [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 473-478 | DOI: 10.5505/vtd.2021.87846

Post Lumber Punction Headache in Pediatric Cases

Özlem Yayıcı Köken1, Ayşegül Danış2, Ülkühan Öztoprak3, Ayşe Aksoy4, Deniz Yuksel3
1Ankara City Hospital, Childrens’ Hospital, Department of Pediatric Neurology, Ankara, Turkey
2Bolu İzzet Baysal Education and Research Hospital, Hastanesi, Department of Pediatric Neurology, Bolu, Turkey
3SBÜ, Dr Sami Ulus Research and Training Hospital, Department of Pediatric Neurology,Ankara,Turkey
4Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Lumbar puncture (LP) is a frequently used as a diagnostical and treatment tool in the practice of pediatric neurology. Headache associated with LP directly effects the physician and the family concerning patient comfort in a negative manner. The aim of this study is to evaluate and present to the literature, the clinical features, treatment strategies and prognoses of 8 cases with postdural puncture headache (PDPH).
METHODS: Eight cases with clinical findings who underwent LP for various reasons and diagnosed as PDPH in the last three years at the pediatric neurology department of SBU, Ankara Dr. Sami Ulus Training and Research Hospital were retrospectively evaluated.
RESULTS: The patients’ mean age were 12.2 and 4 (50%) of them were male. Headache started within first 4 hours in 5 patients while 3 patients reported pain within the first hour after LP. Headaches, which were accompanied by a sensation of pressure and/or throbbing were located occipitally in 2 (25%), frontally in 2 (25%), frontotemporally in 1 (12,5%), bitemporally in 1 (12,5%) patient while it extended to the neck in 2 (25%) patients. All patients were supported with increased liquid intake, absolute bed rest, feet elevation, intravenous hydration and paracetamol while 6 patients were given oral caffeine. The pain gradually disappeared in an average of 2,7 days while it took relatively longer in 2 patients who were overweight and obese.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although PDPH is a frightening situation by both the clinician, patient and parents; it can usually be controlled with supportive treatment and has a benign course.

Keywords: lomber punction, headache, postdural punction headache

Pediatrik Olgularla Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı

Özlem Yayıcı Köken1, Ayşegül Danış2, Ülkühan Öztoprak3, Ayşe Aksoy4, Deniz Yuksel3
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Ankara
2Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Bolu
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi bölümü, Ankara, Türkiye
4Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Lomber ponksiyon (LP), çocuk nörolojisi pratiğinde tanısal ve son yıllarda tedavi amaçlı sık kullanılan girişimdir. LP sonrası ve LP ilişkili gelişen; ‘Lomber ponksiyon baş ağrısı’ ise nadir görülen bir durum olup; hekim ve aile açısından hasta konforunu da doğrudan etkileyen bir semptomatolojiye neden olur. Bu çalışmada; postdural ponksiyon baş ağrısı (PDPBA) tanısı alarak izlenen 8 olgunun klinik özellikleri, tedavi stratejileri ve prognozları değerlendirilerek literature sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM, çocuk nörolojisi kliniğince değerlendirilerek, son 3 yılda farklı nedenlerle LP uygulanan ve PDPBA tanısı alan 8 olgunun klinik bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ortalama yaşları 12.2, % 50’si erkek (n=4) hastaların tamamında ilk 4 saatte baş ağrısı ortaya çıkarken, 4 hastada (% 50) ilk 1 saatte baş ağrısı başlamıştır. Zonklayıcı ve/veya sıkıştırıcı tarzda olan baş ağrıları; 2 hastada (% 25) ensede, 3 hastada (% 37,5) şakaklarda, 1 (% 12.5)’inde ise her iki temporal bölgedeyken, 2 (% 25) hastada boyuna yayıldığı tariflenmişti. Tüm hastalara bol sıvı tüketimi, mutlak yatak istirahati, ayak elevasyonu, intravenöz hidrasyon, oral parasetamol ve 6 hastaya oral kafein desteği verildi. Ağrı ortalama 2,7 günde azalarak kesildi ancak fazla kilolu ve obez olan 2 hastada ağrının görece daha uzun sürdüğü kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postdural ponksiyon baş ağrısı; hem uygulayıcı klinisyen hem de hasta ve ebeveynler tarafından korkutucu bir durum olmasına ragmen; genellikle destek tedavi ile kontrol altına alınabilir ve selim seyir gösterir.

Anahtar Kelimeler: lomber ponksiyon, baş ağrısı, postdural ponksiyon baş ağrısı

Özlem Yayıcı Köken, Ayşegül Danış, Ülkühan Öztoprak, Ayşe Aksoy, Deniz Yuksel. Post Lumber Punction Headache in Pediatric Cases. Van Med J. 2021; 28(3): 473-478

Corresponding Author: Özlem Yayıcı Köken, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale