E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of Antibiotic Susceptibilities in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Samples: A Four-Year Analysis in a Comprehensive Healthcare Facility [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 374-381 | DOI: 10.5505/vtd.2023.78972

Investigation of Antibiotic Susceptibilities in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Samples: A Four-Year Analysis in a Comprehensive Healthcare Facility

Çiğdem Mermutluoğlu1, Elif Zelal Çiftçi2, Nida Özcan3, Saim Dayan1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dicle University Medicine Faculty, Diyarbakır, Türkiye
2Diyarbakır Dağkapı Hospital, Clinics of Infectious Diseases and Clinical Microbiology
3Department of Medical Microbiology, Dicle University Medicine Faculty, Diyarbakır, Türkiye

INTRODUCTION: The profile of carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE), antibiotic susceptibilities were analyzed in our hospital providing a wide range of healthcare services in Southeastern Anatolia.
METHODS: This retrospective study included carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP, 1022 isolates) and carbapenem-resistant E. coli (CREC, 700 isolates) isolated from patients admitted to xxxxxx Hospital between 2019 and 2022. Isolate typing and antibiotic susceptibility profiles were determined using the BD Phoenix automated system (Becton Dickinson, USA), and the Diagnostics MIC-COL test kit (Diagnostics, Slovakia) was used to determine colistin susceptibility.
RESULTS: Out of the total 1022 CRKP isolates, 663 (64.9%) were obtained from intensive care units, 207 (20.2%) from inpatient clinics, and 152 (14.9%) from outpatient clinics. The most sensitive antibiotics for CRKP isolates were found to be ceftazidime-avibactam (CZA) (57%), gentamicin (51%), and amikacin (40%), respectively. Statistically significant changes in susceptibilities to CZA, colistin, trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), tobramycin, meropenem, imipenem, and levofloxacin were observed over the years (p<0.05). Among the total 700 CREC isolates, 258 (36.9%) were obtained from inpatient clinics, 229 (32.7%) from intensive care units, and 213 (30.4%) from outpatient clinics. Statistically significant changes in susceptibilities to imipenem, tobramycin, SXT, levofloxacin, cefepime, ampicillin-sulbactam (AMP-SM), and cefuroxime were observed over the years (p<0.05). Over 80% of the isolates were susceptible to amikacin, and over 60% were susceptible to gentamicin, imipenem, colistin, and CZA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Presentation of regional data on carbapenem resistance in health centers and understanding of antibiotic resistance/susceptibility specific to CSI are vital to guide empirical treatment decisions as well as provide important regional epidemiological data.

Keywords: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, carbapenem, antibacterial susceptibility

Klinik Örneklerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Suşlarında Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması: Kapsamlı Bir Sağlık Kuruluşunda Dört Yıllık Analiz

Çiğdem Mermutluoğlu1, Elif Zelal Çiftçi2, Nida Özcan3, Saim Dayan1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Diyarbakır Dağkapı Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Güneydoğu Anadolu'da geniş bir sağlık hizmeti yelpazesi sunan hastanemizde, karbapenem dirençli Enterobacterales (KDE) profilinin ve antibiyotik duyarlılıklarının analizi yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 2019-2022 yılları arasında xxxxxx Hastanesi'ne başvuran hastalardan izole edilen karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKP, 1022 izolat) ve karbapenem dirençli E. coli (KDEC, 700 izolat) dahil edildi. İzolat tiplemesi ve antibiyotik duyarlılık profilleri BD Phoenix otomatik sistem (Becton Dickinson, ABD) kullanılarak belirlendi ve kolistin duyarlılığı için Diagnostics MIC-COL test kiti (Diagnostics, Slovakya) kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 1022 KDKP izolatının 663'ü (%64.9) yoğun bakım ünitelerinden, 207'si (%20.2) yataklı servislerden ve 152'si (%14.9) poliklinik hastalarından elde edildi. KDKP izolatları için en duyarlı antibiyotikler sırasıyla seftazidim-avibaktam (CZA) (%57), gentamisin (%51) ve amikasin (%40) olarak bulundu. CZA, kolistin, trimetoprim-sülfametoksazol (SXT), tobramisin, meropenem, imipenem ve levofloksasin duyarlılıklarında yıllar arasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlendi (p<0.05). Toplam 700 KDEC izolatının 258'i (%36.9) yataklı servislerden, 229'u (%32.7) yoğun bakım ünitelerinden ve 213'ü (%30.4) poliklinik hastalarından elde edildi. İmipenem, tobramisin, SXT, levofloksasin, sefepim, ampicilin-sulbaktam (AMP-SM) ve sefuroksim duyarlılıklarında yıllar arasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlendi (p<0.05). İzolatların %80'inden fazlası amikasine duyarlıydı ve %60'tan fazlası gentamisin, imipenem, kolistin ve CZA'ya duyarlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık merkezlerinde karbapenem direnci ile ilgili bölgesel verilerin sunumu ve KDE'ye özgü antibiyotik direnç/duyarlılık durumunun anlaşılması önemli bölgesel epidemiyolojik veri sağlamasının yanı sıra ampirik tedavi kararlarını yönlendirmek için de hayati öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, karbapenem, antibakteriyel duyarlılık

Çiğdem Mermutluoğlu, Elif Zelal Çiftçi, Nida Özcan, Saim Dayan. Investigation of Antibiotic Susceptibilities in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Samples: A Four-Year Analysis in a Comprehensive Healthcare Facility. Van Med J. 2023; 30(4): 374-381

Corresponding Author: Nida Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale