E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Candida Species and Antifungal Susceptibility Isolated in Intensive Care Units: A Three-year Study [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 459-465 | DOI: 10.5505/vtd.2021.69937

Candida Species and Antifungal Susceptibility Isolated in Intensive Care Units: A Three-year Study

Sule Batcık1, İlkay Bahçeci2, Leyla Kazancioglu1, Hizir Kazdal1, Mustafa Özcan2
1RTEU, Medical Faculty, Departmen of Anesthesia and Reanimation, Rize
2RTEU, Medical Faculty, Department of Medical Microbiology, Rize

INTRODUCTION: Candida causes serious infections in intensive care patients resulting in high mortality. In this retrospective study, clinical data of intensive care patients with Candida strains isolated from various clinical specimens were examined; To describe the isolated Candida strains and antifungal susceptibility patterns
METHODS: In January 2017 - January 2020; Gram staining and germ tube test were applied to Candida strains isolated from clinical specimens. VITEK 2 automated system was used to identify Candida species and to flucytosine and micafungin, susceptibility were to be found fluconazole 88%, voriconazole 96%, amphotericin B and caspofungin 97%, respectively. determine their antifungal sensitivity.
RESULTS: The most common indications for hospitalization were determined as respiratory failure (66%) and postoperative follow-up (14%). The most common risk factors were determined as urinary catheter (94%) and mechanical ventilation (84%). Mortality rate was found to be 60%. While Candida species were most frequently isolated from urine (59%) and tracheal (22%) samples, the most frequently isolated species were Candida albicans (83%) and Candida parapsilosis (4%). While all isolates were susceptible
DISCUSSION AND CONCLUSION: Candida species differ by region. Epidemiology and antifungal susceptibility vary for different candida species. For this reason, it is important to determine the epidemiological factors in Candida infections, especially in intensive care patients, to determine the species level, and to determine the antifungal sensitivity of the causative species in order to decide on the appropriate treatment.

Keywords: Antifungal susceptibility, Candida species, risk factors, intensive care unit

Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Candida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç yıllık Çalışma

Sule Batcık1, İlkay Bahçeci2, Leyla Kazancioglu1, Hizir Kazdal1, Mustafa Özcan2
1RTEÜ Tıp Fakültesi, Anastezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Rize
2RTEÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Candida, yoğun bakım hastalarında yüksek mortalite ile sonuçlanan ciddi enfeksiyonlara neden olur. Bu retrospektif çalışmada çeşitli klinik örneklerinden Candida suşları izole edilmiş yoğun bakım hastalarına ait klinik veriler incelenmiş; izole edilmiş Candida suşları ve antifungal duyarlılık paternlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017– Ocak 2020 tarihlerinde; klinik örneklerden izole edilen Candida suşlarına Gram boyama ve germ tüp testi uygulanmış, Candida türlerinin tanımlanması ve antifungal duyarlılığının tespitinde VITEK 2 otomatize sistem kullanılmıştır.
BULGULAR: En sık yatış endikasyonu solunum yetmezliği (% 66) ve cerrahi sonrası takip (% 14); en sık risk faktörü üriner kateter (% 94) ve mekanik ventilasyon (% 84) olarak belirlenmiştir. Mortalite % 60 bulunmuştur. Candida suşları en sık idrar (% 59) ve trakeal (% 22) örneklerden izole edilmiş; en sık izole edilen türler Candida albicans (% 83) ve Candida parapsilosis (% 4) olmuştur. Tüm izolatlar flusitozin ve mikafungine duyarlı bulunurken, flukonazole % 88, vorikonazole % 96, amfoterisin B ve kapsofungine ise % 97 duyarlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Candida türleri bölgelere göre farklılık gösterir. Farklı candida türleri için epidemiyoloji ve antifungal duyarlılık da değişmektedir. Bu sebeple özellikle yoğun bakım hastalarında Candida enfeksiyonlarında epidemiyolojik faktörlerin belirlenmesi tür düzeyinde tanımlama yapılması ve etken suşun antifungal duyarlılığının belirlenmesi uygun tedaviye karar verilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Candida türleri, risk faktörleri, yoğun bakım ünitesi

Sule Batcık, İlkay Bahçeci, Leyla Kazancioglu, Hizir Kazdal, Mustafa Özcan. Candida Species and Antifungal Susceptibility Isolated in Intensive Care Units: A Three-year Study. Van Med J. 2021; 28(3): 459-465

Corresponding Author: İlkay Bahçeci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale