E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Evaluation of Cardiovascular Risk Factors Knowledge Level, Framingham Risk Scores and Related Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 366-373 | DOI: 10.5505/vtd.2021.58897

The Evaluation of Cardiovascular Risk Factors Knowledge Level, Framingham Risk Scores and Related Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis

Köksal Sarıhan1, Meltem Alkan Melikoglu2
1Oltu State Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum, Turkey
2Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to obtain data that can help patients with rheumatoid arthritis (RA) to reduce their cardiovascular disease (CVD) risks. Therefore; in the study, it was aimed to evaluate the knowledge levels of the CVD risk factors, CVD risk levels of RA patients and the clinical data that may be associated with them.
METHODS: 101 patients with RA were included in the study. Demographic characteristics and clinical data of the patients were collected. Pain was evaluated with a Visual Analogue Scale (VAS), CVD risk scores with the Framingham Risk Scoring (FRS) system, knowledge levels of CVD risk factors with the "Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level" (CARRF-KL) scale, and RA long-term disease exposure with the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
RESULTS: The median value of the CARRIF-KL scale score of the participants was 19.0 (Minimum-Maximum: 2-26). There was no relationship between CARRIF-KL scores and researched data. It has been determined that FRS results of the participants are not related to their answers about whether RA creates a risk for CVD, body mass indexes, duration of illness, total cholesterol results and educational status. A relationship was found between the FRS results of the participants and their gender, age, smoking status and hypertension diagnosis status. A positive correlation was found between HAQ scores and pain levels and FRS. A negative correlation was found between HDL cholesterol levels and FRS. A positive correlation was found between systolic and diastolic blood pressure measurements and FRS. Finally; It has been determined that KARRIF-BD results and FRS are not related.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the knowledge levels of the CVD risk factors of RA patients were not sufficient and that the CVD risk levels did not affect the knowledge levels of CVD risk factors. These data show the necessity of applying a CVD information program to RA patients.

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular Diseases, Risk Factors, Knowledge

Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi, Framingham Risk Skorları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Köksal Sarıhan1, Meltem Alkan Melikoglu2
1Oltu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; Romatoid artrit (RA) hastalarının kardiyovasküler hastalık (KVH) risklerini azaltmak için yardımcı olabilecek veriler elde etmek amaçlanmıştır. Bu sebeple; çalışmada RA hastalarının KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri, KVH risk seviyeleri ve bunların ilişkili olabileceği klinik verilerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: alışmaya RA tanılı 101 hasta alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri ve hastalıkları ile ilgili veriler toplanmıştır. KVH risk skorları Framingham Risk Skorlama (FRS) sistemi ile, KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri “Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi“ (KARRIF-BD) ölçeği ile, RA uzun süreli hastalık etkilenimi Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile, ağrı düzeyleri Vizual Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların KARRIF-BD ölçek skoru ortanca değeri 19,0 (Minimum-Maksimum: 2-26) saptanmıştır. KARRIF-BD skorları ile araştırılan veriler arasında ise ilişki tespit edilememiştir. Katılımcıların FRS sonuçlarının RA’nın KVH için risk yaratıp yaratmadığı hakkındaki cevapları, Body mass indeks’leri, hastalık süreleri, total kolesterol sonuçları ve eğitim durumları ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların FRS sonuçları ile cinsiyetleri, yaşları, sigara kullanma durumları ve hipertansiyon tanı durumları arasında ilişki saptanmıştır. HAQ skorları ve ağrı düzeyleri ile FRS arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. HDL kolesterol düzeyleri ile FRS arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri ile FRS arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Son olarak; KARRIF-BD sonuçları ile FRS’larının ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RA hastalarının KVH risk faktörleri bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve KVH risk seviyelerinin KVH risk faktörleri bilgi düzeylerini etkilemediği saptanmıştır. Bu veriler RA hastalarına KVH bilgilendirme programı uygulanmasının gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Kardiyovasküler Hastalıklar, Risk Faktörleri, Bilgi

Köksal Sarıhan, Meltem Alkan Melikoglu. The Evaluation of Cardiovascular Risk Factors Knowledge Level, Framingham Risk Scores and Related Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis. Van Med J. 2021; 28(3): 366-373

Corresponding Author: Köksal Sarıhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale