E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 380-388 | DOI: 10.5505/vtd.2021.49765

Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis

Ömer Karaşahin1, Kenan Hizel2, Cemalettin Aybay3, Müge Aydoğdu4, Emine Füsun Karaşahin5
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erzurum, Turkey
2Gazi University, School of Medicine, Department Of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
3Gazi University, School of Medicine, Department Of Immunology, Ankara, Turkey
4Gazi University, School of Medicine, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
5Erzurum Directorate of Health, Presidency of Public Health, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to measure NT levels in serum and BAL fluid to determine the diagnostic and prognostic value of NT in sepsis.
METHODS: This descriptive, cross-sectional study included intensive care patients over the age of 18 who underwent IMV and blood and BAL sampling at admission. Forty-five patients were analyzed retrospectively as those with sepsis and without sepsis
RESULTS: Serum and BAL NT concentrations were statistically significantly higher in patients with sepsis. The diagnostic power of serum and BAL NT were 85.8% and 76.1%, respectively. Serum NT and CRP were found as independent risk factors for sepsis. Using these two biomarkers together yielded a diagnostic value of 93.3%. BAL NT correlated with CPIS. Serum NT level was significantly higher in sepsis patients who developed septic shock than in those who did not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum NT had comparable diagnostic value in sepsis to the widely used biomarker, procalcitonin. Combined use with CRP increases the diagnostic value, specificity, and sensitivity of serum NT in sepsis. Serum NT can also be used as a prognostic indicator and may be predictive of the rapidly developing processes that lead to shock. Despite the lower value of BAL NT for the diagnosis of sepsis, its correlation with clinical pulmonary infection score suggests that it may indicate disease severity in ventilator-associated pneumonia.

Keywords: Neopterin, bronchoalveolar lavage, sepsis, biomarker

Bronkoalveolar Lavaj Sıvısında ve Serumda Ölçülen Neopterinin Sepsiste Tanısal ve Prognostik Değerinin Saptanması

Ömer Karaşahin1, Kenan Hizel2, Cemalettin Aybay3, Müge Aydoğdu4, Emine Füsun Karaşahin5
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmunoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, sepsis patogenezinde doğrudan yer alan monosit-makrofajların aktivasyonunu yansıtan NT, serum ve BAL sıvında ölçülerek sepsisteki tanı ve prognostik değerini tespit etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı-kesitsel çalışma yoğun bakım ünitesinde yatışları sırasında İMV uygulanan, serum ve BAL sıvısı alınan 18 yaşından büyük hastalarda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 45 hastanın verileri, sepsis olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılarak geriye yönelik olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Serum ve BAL sıvısında NT değeri, sepsis olan hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir. Serum ve BAL NT’nin sepsis tanı gücü sırasıyla %85,8 ve %76,1’ dir. Serum NT ve CRP sepsis için bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır. Bu iki biyobelirteç birlikte kullanıldığında sepsis tanı gücü %93,3 bulunmuştur. CPIS ile de BAL NT arasında korelasyon vardır. Sepsis olan hastalarda, septik şok gelişenlerde, gelişmeyenlere göre serum NT açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sepsis tanısında serum NT kullanımının tanı değeri, yaygın olarak kullanılan prokalsitonin kadar etkilidir. CRP ile birlikte kullanımı, sepsis tanı değerini, özgüllüğünü ve duyarlılığını artırır. Buna ek olarak, prognostik bir gösterge olarak kullanılabilir ve şoka neden olan, hızla gelişen süreçleri öngören bir parametre olabilir. BAL NT’nin sepsis tanısındaki daha düşük tanı gücüne rağmen, CPIS ile korelasyonu, ventilatör ilişkili pnömoni hastalık şiddetini gösterebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neopterin, bronkoalveolar lavaj, sepsis, biyobelirteç

Ömer Karaşahin, Kenan Hizel, Cemalettin Aybay, Müge Aydoğdu, Emine Füsun Karaşahin. Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis. Van Med J. 2021; 28(3): 380-388

Corresponding Author: Ömer Karaşahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale