E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Non-invasive Mechanical Vventilation Methods in Preterm İnfants [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 317-322 | DOI: 10.5505/vtd.2021.48403

Evaluation of Non-invasive Mechanical Vventilation Methods in Preterm İnfants

Nilüfer Matur Okur, Muhammet Asena, Kıymet Çelik, Handan Bezirganoğlu
Health Sciences University Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır

INTRODUCTION: Non-invasive ventilation provides ventilation support without the need to establish an artificial airway. It reduces the need for invasive mechanical ventilation, surfactant replacement and oxygen supplementation in preterms. We aimed to compare the success of non-invasive ventilation practices to prevent intubation in very low birth weight preterm infants.
METHODS: Patients who were followed in the third level neonatal intensive care unit between January 2017-2019, who had ≤32 weeks gestation years, who did not need intubation in the delivery room, who had RDS and non-invasive ventilation were included in the study. Patients were divided into two groups: Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) and Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV). The primary result; postnatal intubation requirement was determined in the first week. Data were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 134 patients were included in our study. Of the patients, 85 (63.4%) were in NCPAP and 49 (36.6%) were in NIPPV mode.There were no differences between the groups in terms of birth weight, gestation week, gender, type of delivery. Non-invasive ventilation failure was 40% in the NCPAP group and 53% in the NIPPV group and no significant difference was found between the groups (p = 0.14). The rate of pneumothorax was higher in the NIPPV group and the duration of total mechanical ventilation was lower. There were no significant differences in mid-term morbidities between PDA, IVH, PVL and NEC. The duration of hospitalization was similar.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our NCPAP and NIPPV study, the primary result was not superior in preventing intubation.

Keywords: NCPAP, NSIPPV, preterm

Preterm Bebeklerde Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Nilüfer Matur Okur, Muhammet Asena, Kıymet Çelik, Handan Bezirganoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Non-invaziv ventilasyon, yapay bir hava yolu kurmaya gerek kalmadan ventilasyon desteği sağlar. Pretermlerde non-invazif ventilasyon, invaziv mekanik ventilasyon, sürfaktan replasmanı ve oksijen takviyesi ihtiyacını azaltır.. Bu çalışmada ok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde, doğum sonrası non-invaziv ventilasyon uygulamalarının entübasyonu önlemedeki başarısını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017-2019 tarihleri arasında üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, 32 hafta ve altı gestasyon yaşı olan, doğum salonunda entübasyon gereksinimi olmayan, respiratuar distres sendromu (RDS) olan, non invaziv ventilasyon uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) ve Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) grubu olarak ikiye ayrıldı. Birincil sonuç; postnatal birinci hafta içinde entübasyon gereksinimi olarak belirlendi. Veriler retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza, toplam 134 hasta alındı. Hastaların 85 (%63.4)’i NCPAP, 49 (%36.6)’u NIPPV moduna alınmıştı. Demografik veriler incelendiğinde; doğum ağırlığı, gestasyon haftası, cinsiyet, doğum şekli açısından gruplar arasında fark yoktu. Non-invaziv ventilasyon başarısızlığı NCPAP grubunda %40, NIPPV grubunda %53 olup, gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.14). Pnömotoraks oranı NIPPV grubunda daha yüksek, total mekanik ventilatör süresi daha düşüktü. Orta dönem morbiditelerden patent duktus arteriozus (PDA), intraventriküler kanama (İVK), periventriküler lökomalazi (PVL), nekrotizan enterokolit (NEK) oranları açısından fark yoktu. Hastanede kalış süreleri benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Non-invaziv tekniklerden olan NCPAP ve NIPPV çalışmamızda, primer sonuç olan entübasyonu önlemede birbirinden üstün bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: NCPAP, NSIPPV, preterm

Nilüfer Matur Okur, Muhammet Asena, Kıymet Çelik, Handan Bezirganoğlu. Evaluation of Non-invasive Mechanical Vventilation Methods in Preterm İnfants. Van Med J. 2021; 28(3): 317-322

Corresponding Author: Nilüfer Matur Okur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale