E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnant Women with and Without COVID-19 Infection [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 361-366 | DOI: 10.5505/vtd.2023.44788

Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnant Women with and Without COVID-19 Infection

Aliye Nigar Serin
Department of Obstetrics and Gynecology, Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Medicine, Karaman, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the maternal and obstetric outcomes of pregnant women with and without COVID-19 infection in any period of their pregnancy.
METHODS: Maternal and neonatal results of all pregnant women who gave birth in Karaman Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics clinic for 1.5 years from the beginning of the COVID-19 pandemic were collected from the hospital data recording system.Pregnant women with or without COVID-19 infection were divided into groups and their results were compared.
RESULTS: A total of 2,989 pregnant women gave birth,of which 2,918(97.6%) tested negative for COVID-19, and 71 (2.49%)tested positive.The rate of low birth weight newborn (2500g and below) was 13.1% in COVID-19 negative pregnant,while it was 42.2% in COVID-19 positive pregnant (59.3% in the 3rd trimester).The rate of preterm births (37 weeks and below) was 13.3% in COVID-19 negative pregnant,while it was 22.5% in COVID-19 positive pregnant.The need for neonatal intensive care,Intrauterine ex rate and cesarean delivery rates were higher in COVID-19 positive pregnant women,and they were highest in the third trimester.While the rate of cesarean section due to fetal distress is 27.1% in COVID-19 negative pregnant women,34.6% in COVID-19 positive pregnant women and the highest cesarean delivery rate due to fetal distress was in third trimester pregnant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the COVID-19 pandemic seems to be over,COVID-19-like symptoms in pregnant women still make obstetricians nervous.Despite the increase in vaccination status,there are still unvaccinated pregnant women.Due to severe neonatal and maternal adverse outcomes,especially in the third trimester,the presence of COVID-19 should be considered.

Keywords: COVID-19, pregnancy, preterm birth, cesarean delivery

COVID-19 Enfeksiyonu Olan ve Olmayan Gebelerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Aliye Nigar Serin
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilimdalı, Karaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda gebeliğinin herhangi bir döneminde COVID-19 geçiren gebelerle geçirmeyen gebelerin maternal ve obstetrik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza COVID-19 pandemisinin başından itibaren 1,5 yıl süreyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde normal vajinal yolla veya sezaryen ile doğum yapan tüm gebelerin verileri ve yenidoğan sonuçları hastane veri kayıt sisteminden toplanmıştır.Herhangi bir dönemde COVID-19 enfeksiyonu geçiren ve geçirmeyen gebeler gruplara ayrılarak sonuçları karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Toplam 2989 doğum yapan gebenin 2918 ( %97.6)’i COVID-19 negatif,71 (%2.49)’i COVID-19 pozitifti.2500gr ve altında düşük doğum ağırlıklı bebek oranı,COVID-19 negatif gebelerde %13.1 iken;COVID-19 pozitif gebelerde %42.2, 2.trimester COVID-19 pozitif gebelerde %45.2, 3.trimester COVID-19 pozitif gebelerde %59.3 olup istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksekti.37 hafta ve altı erken doğum yapan gebe oranı COVID-19 negatif gebelerde %13.3 iken;COVID-19 pozitif gebelerde %22.5, 1.trimester COVID-19 pozitif gebelerde %30.8,2.trimester COVID-19 pozitif gebelerde %16.1,3.trimester COVID-19 pozitif gebelerde %25.9 olup daha yüksekti. Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı, intrauterin ex oranı ve sezaryen doğum oranları COVID-19 pozitif gebelerde daha yüksek olup, 3.trimester COVID-19 pozitif gebelerde en yüksekti.Fetal distrese bağlı sezaryen doğum oranı COVID-19 negatif gebelerde %27.1 iken COVID-19 pozitif gebelerde %34.6 ve en yüksek fetal distrese bağlı sezaryen doğum oranı 3.trimester gebelerdedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 pandemisi bitmiş gibi görünse de gebelerde görülen COVID-19 benzeri semptomlar hala kadın doğum uzmanlarını tedirgin etmektedir.Aşılanma durumu artmasına rağmen hala aşı karşıtları ve aşısız gebeler mevcuttur.Nitekim aşılamaya rağmen COVID-19 pozitif gebelikler tespit edilmiştir.Özellikle üçüncü trimesterde ciddi olarak artan neonatal ve maternal olumsuz sonuçlar nedeniyle, son dönem gebeliklerde semptomlar varsa COVID-19 varlığı düşünülmeli ve rutin COVID-19 yaklaşımına dikkatle devam edilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, erken doğum, sezaryen doğum

Aliye Nigar Serin. Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnant Women with and Without COVID-19 Infection. Van Med J. 2023; 30(4): 361-366

Corresponding Author: Aliye Nigar Serin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale