E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Coronary Heart Disease Risk Factors in Patients with Clinical Acute Coronary Syndrome Complaint [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 147-154

Coronary Heart Disease Risk Factors in Patients with Clinical Acute Coronary Syndrome Complaint

Yemlihan Ceylan1, Yüksel Kaya2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.
2Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van.

Aim: In this study, we aimed to define the prevalance of traditional CAD risk factors in patients with acute coronary syndrome (ACS) referring to our university hospital which is a tertiary center. Methods: We studied the clinical (hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, and coronary arterial disease history) and laboratory characteristics of consequent 431 patients hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit of Yuzuncu Yıl University, the Department of Cardiology with the diagnosis of ACS between the years 2006 and 2009. Findings: The frequency of smoking was 67.8% in men and 14.5% in women, diabetes was present in 16.6% of men, and 35% of women. Hipertension (HT) was present in 31.2% of the men and 68.4% of the women. Mean total cholesterol and LDL-cholesterol levels were 178.5±46.1 mg/dL, and 106.5±37.4 mg/dL. Among younger (<50 years old) patients the family history was significantly more prevalent than olders (%48.5 vs. %22.3, p<0.001). Results: In patients with ACS presented to our hospital, the most common cardiovascular risk factors among younger patients (<50 years old) were smoking and familial history whereas among older patients hypertension and smoking were more prevalent. Therefore smoking is a common problem in our region.

Keywords: Coronary artery disease, acute coronary syndrome, risk factor

Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Başvuran Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri

Yemlihan Ceylan1, Yüksel Kaya2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.
2Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van.

Amaç: Bu çalışmada, tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemize akut koroner sendrom (AKS) ile başvuran hastalardaki geleneksel koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri prevalansını tanımlamayı amaçladık. Metot: 2006-2009 yılları arasında akut koroner sendrom (AKS) tanısıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan ardışık 431 hastanın klinik ve laboratuar özelliklerini (hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi, sigara içiciliği, koroner arter hastalığı aile öyküsü) inceledik. Bulgular: Sigara içiciliğinin sıklığı erkeklerde %67.8 ve kadınlarda %14.5 idi. Erkeklerin %16.6’i ve kadınların % 35’inde diyabetes mellitus (DM) vardı. Erkeklerin %31.2 ve kadınların %68.4’ünde hipertansiyon (HT) vardı. Ortalama total kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri 178.5±46.1 mg/dL ve 106.5±37.4 mg/dL’idi. Aile hikayesi daha genç (<50 yaş) olan hastalar arasında yaşlılara göre önemli derecede daha sıktı (%48.5’e karşı %22.3, p<0.001). Sonuç: AKS tanısı ile hastanemize başvuran genç hastalar (<50 yaş) arasındaki en yaygın kardiyovasküler risk faktörleri sigara içiciliği ve aile hikayesi iken, yaşlı hastalar arasındaki en sık risk faktörleri hipertansiyon ve sigara içiciliğiydi. Bu yüzden, sigara kullanımı bölgemizde yaygın bir problemdir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, risk faktörü.

Yemlihan Ceylan, Yüksel Kaya. Coronary Heart Disease Risk Factors in Patients with Clinical Acute Coronary Syndrome Complaint. Van Med J. 2011; 18(3): 147-154
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale