E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Production in Nosocomial Acinetobacter Baumannii Isolates With Phenotypic Methods [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 132-135

Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Production in Nosocomial Acinetobacter Baumannii Isolates With Phenotypic Methods

Aytekin Çıkman1, Mustafa Berktaş1, Abdullah Bektaş1, Ayşe Özkaçmaz1, Görkem Yaman2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, İstanbul.

Objective: In this study, we aimed to determine the frequency of metallo-beta-lactamase (MBL) producing resistant Acinetobacter baumannii (A.baumannii) strains in our region that have spread quickly and caused a threat in our country as well as all over the world in recent years. Materials and Methods: 70 imipenem-resistant strains of A.baumannii identified between January 2009 and August 2010 were tested for MBL production with two different phenotypic methods; combined disk test and modified Hodge. Antibiotic susceptibility of A.baumannii strains were determined with the BD Phoenix automated microbiology system (Becton Dickinson, USA). Results: Clinical specimens that A.baumannii strains were isolated from included 38 tracheal aspirates, 17 blood, 13 wounds and 2 CSF specimens. Strains were tested with combined disk synergy and the modified Hodge methods for MBL production. While MBL production was detected in 79% with only combined disk test and in 97% with only modified Hodge test, 76% strains were found with both of the test methods. Conclusion: MBL production of A.baumannii strains were found to be remarkably high in our hospital, however exact frequency of MBL production could only be determined with confirmation of these results by molecular methods.

Keywords: Acinetobacter baumannii, nosocomial infections, metallo-beta-lactamase

Nozokomiyal Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması

Aytekin Çıkman1, Mustafa Berktaş1, Abdullah Bektaş1, Ayşe Özkaçmaz1, Görkem Yaman2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sorun yaratan, metallo-beta-laktamaz (MBL) üreten ve hızla yayılan dirençli Acinetobacter baumannii (A.baumannii) suşlarının bölgemizdeki sıklığının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Laboratuvarımıza Ocak 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında gelen imipeneme dirençli 70 A.baumannii suşu, MBL üretimi açısından kombine disk testi ve modifiye Hodge testi olmak üzere iki farklı fenotipik yöntemle test edildi. A.baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ise BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sistemi (Becton Dickinson, ABD.) ile belirlendi. Bulgular: A.baumannii suşlarının izole edildiği klinik örnekler; 38 trakeal aspirat, 17 kan, 13 yara ve 2 BOS numunesi idi. Çalışmaya alınan bakteriler MBL üretimi açısından kombine disk sinerji ve modifiye Hodge yöntemleriyle test edildi. Kombine disk testiyle izolatların %79’unda, modifiye Hodge testiyle %97’sinde MBL üretimi tespit edilirken, suşların %76’sında her iki test yöntemiyle de MBL üretimi saptandı. Sonuç: Hastanemizdeki A.baumannii suşlarında MBL üretiminin dikkat çekici şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Ancak sonuçların moleküler doğrulanmasıyla MBL sıklığı kesin olarak belirlenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, nozokomiyal enfeksiyon, metallo-beta-laktamaz

Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş, Abdullah Bektaş, Ayşe Özkaçmaz, Görkem Yaman. Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Production in Nosocomial Acinetobacter Baumannii Isolates With Phenotypic Methods. Van Med J. 2011; 18(3): 132-135
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale