E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Meaning of Life and Death Anxiety in Individuals with Chronic Disease [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 348-353 | DOI: 10.5505/vtd.2021.43650

Meaning of Life and Death Anxiety in Individuals with Chronic Disease

Zeliha Cengiz, Hilal Yıldırım, Züleyha Gürdap
Depertment of Nursing, Inonu University, Faculty of Nursing, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the meaning of life and death anxiety of individuals with chronic disease.


METHODS: The descriptive study included 230 individuals with chronic disease. The data was collected using the introductory questionnaire, the Meaning of Life Scale, and the Templer Death Anxiety Scale.

RESULTS: The mean score on the meaning of Life Scale was 51.86±18.48 (lower dimension of meaning present: 26.83±8.78; lower dimension of meaning attempted to be found: 25.02±10.65) and the mean score on the death anxiety scale was 8.59±2.06.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was found that individuals with chronic diseases have high levels of death anxiety. In addition, it was determined that their interpretation of life was positive. Implementation of preventive healthcare services to reduce death anxiety for individuals with chronic diseases may be recommended.

Keywords: Chronic disease, Death anxiety, Meaning of life

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Yaşamın Anlamlandırılması ve Ölüm Kaygısı

Zeliha Cengiz, Hilal Yıldırım, Züleyha Gürdap
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma kronik hastalığı olan bireylerin yaşama yüklediği anlam ve ölüm kaygısı durumunu belirlemek amacıyla yapıldı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya kronik hastalığı bulunan 230 birey alındı. Veriler tanıtıcı anket formu, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Yaşamın anlamı ölçeği puan ortalamasının 51.86±18.48 (var olan anlam alt boyutu: 26,83±8.78; bulunmaya çalışılan anlam alt boyutu: 25.02±10.65) ölüm kaygısı ölçeği puan ortalamasının ise 8.59±2.06 olduğu belirlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda kronik hastalığı bulunan bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. İlaveten yaşamı anlamlandırmalarının pozitif yönde olduğu belirlendi. Kronik hastalığı olan bireylere ölüm kaygılarını azaltmaya yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması önerilebilir

Anahtar Kelimeler: kronik hastalık, ölüm kaygısı, yaşamın anlamı

Zeliha Cengiz, Hilal Yıldırım, Züleyha Gürdap. Meaning of Life and Death Anxiety in Individuals with Chronic Disease. Van Med J. 2021; 28(3): 348-353

Corresponding Author: Zeliha Cengiz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale