E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Are Biochemical Markers Important in Predicting Intensive Care Unit Admission and Mortality in COVID-19 Patients? [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 428-433 | DOI: 10.5505/vtd.2021.35219

Are Biochemical Markers Important in Predicting Intensive Care Unit Admission and Mortality in COVID-19 Patients?

İhsan Solmaz1, Songul Araç2, Burhan Sami Kalın3, Ömer Faruk Alakuş1, Süleyman Özçaylak1
1Health Sciences University Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of İnternal Medicine, Diyarbakır,Turkey
2University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Emergency medicine Clinic, Diyarbakir, Turkey
3University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Department of İnternal Medicine and intensive care Clinic, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: Many biochemical parameters have been studied in determining the clinical severity of COVID-19 disease. In this study, the effects of NLR, TLR and lymphocyte-CRP ratio on the severity of the disease, the need for intensive care and mortality were investigated in patients diagnosed with COVID-19.
METHODS: COVID-19 patients who were followed up in service and intensive care units and whose diagnosis was confirmed by the laboratory at our hospital between August 1th 2020-1th 2020 were retrospectively screened. Demographic data and laboratory values of the patients were recorded from electronic medical records. Multiple logistic regression analysis was performed in terms of mortality and need for intensive care unit treatment.
RESULTS: A thousand seven hundred fifty patients were included in the study. 151 (8.62%) patients needed follow-up in the intensive care unit. While there was a significant difference between the survivor and non-survivor patients in terms of age, neutrophil, lymphocyte, CRP, NLR, lymphocyte CRP ratio, TLR, comorbidity and hospitalization days (for all p <0.05). While there was a significant difference among the patient groups who need and do not need intensive care unit hospitalization in terms of in terms of age, radiological involvement, neutrophil, lymphocyte, CRP, NLR, lymphocyte CRP ratio, TLO, comorbidity and hospitalization days (p <0.05 for all).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multiple logistic regression analysis was performed to determine risk factors for mortality. In the multiple logistic regression analysis, age, C-Reactive protein, and length of stay hospital were determined as independent risk factors for mortality.

Keywords: COVID-19, lymphocyte C-Reactive protein ratio, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, age

COVİD-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesine Kabul ve Mortaliteyi Öngörmede Biyokimyasal Belirteçlerin Önemi Var Mı?

İhsan Solmaz1, Songul Araç2, Burhan Sami Kalın3, Ömer Faruk Alakuş1, Süleyman Özçaylak1
1Sağlık bilimleri üniversitesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM, İç hastalıkları Kliniği, Diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil tıp Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve yoğun bakım Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastalığının klinik şiddetini belirlemede birçok biyokimyasal parametre çalışma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada COVID-19 tanılı hastalarda, nötrofil-lenfosit oranı(NLO), trombosit-lenfosit oranı(TLO) ve lenfosit-C Reaktif protein oranının hastalığın şiddeti, yoğun bakıma yatış gereksinimi ve mortalite üzerine etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 1 Ağustos 2020-1 Aralık 2020 tarihleri arasında servis ve yoğun bakım ünitelerinde takip edilmiş ve laboratuvar ile tanısı onaylanmış COVID-19 hastaları retrospektif olarak tarandı. Elektronik medikal kayıtlardan hastaların demografik verileri ve laboratuvar değerleri kayıt edildi. Mortalite ve yoğun bakım ünitesi yatış gereksinimi açısından çoklu regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 1750 hasta dahil edildi. 151 (%8.62) hastada yoğun bakım ünitesinde takip ihtiyacı oldu. Sağ kalan ve vefat eden hastalar arasında yaş, nötrofil, lenfosit, C-Reaktif proteini(CRP), NLO, lenfosit CRP oranı, TLO, komorbidite ve hastane yatış gün sayısı değişkenleri açısından anlamlı olarak fark bulundu (hepsi için p<0.05). Yoğun bakım ünitesi yatış ihtiyacı olan ve olmayan hasta grupları arasında yaş, radyolojik tutulum, nötrofil, lenfosit, CRP, NLO, lenfosit CRP oranı, TLO, komorbidite ve hastaneye yatış gün sayısı açısından anlamlı fark gözlendi (hepsi için p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mortalite için risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Çoklu lojistik regresyon analizde yaş, C-Reaktif proteini ve hasta yatış süresi mortalite açısından bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, lenfosit C-Reaktif proteini oranı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, yaş

İhsan Solmaz, Songul Araç, Burhan Sami Kalın, Ömer Faruk Alakuş, Süleyman Özçaylak. Are Biochemical Markers Important in Predicting Intensive Care Unit Admission and Mortality in COVID-19 Patients?. Van Med J. 2021; 28(3): 428-433

Corresponding Author: İhsan Solmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale