E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Assessment of Hematological Parameters and The Relationship with Paralysis Degree in Children with Idiopathic Peripheral Facial Paralysis [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 393-399 | DOI: 10.5505/vtd.2021.34341

Assessment of Hematological Parameters and The Relationship with Paralysis Degree in Children with Idiopathic Peripheral Facial Paralysis

Ülkühan Öztoprak
Department of Pediatric Neurology, University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, 06080, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Bell's palsy, also known as idiopathic peripheral facial paralysis, is the most common cause of unilateral facial weakness that is not accompanied by any other neurological finding. Although the pathogenesis of Bell palsy is not fully understood, inflammation is thought to play an important role. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and mean mean platelet volume (MPV), are among the markers used to determination of inflammation. The study aimed to investigate the presence of any clues suggesting inflammatory etiology using NLR, PLR, MPV, and red cell distribution width (RDW) in children with Bell's palsy and to determine whether there was any relationship between these markers and the degree of paralysis.
METHODS: This retrospective study was conducted between January 2018 and January 2020 with 25 children with Bell's palsy and 25 randomly selected healthy controls. Two groups were compared in terms of neutrophil count, NLR, PLR, MPV, and RDW levels.
RESULTS: Mean neutrophil, leukocyte counts, and NLR were statistically significantly higher in patients with Bell Palsy than in the control group (p=0.001, p = 0.016, respectively). However, no significant relationship was found between the NLR elevation and the severity of facial paralysis in the patient group. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of the mean of lymphocyte count, PLR, MPV, and RDW values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increase in NLR and neutrophil count in children with Bell palsy supports the inflammatory process thought to be responsible for the etiopathogenesis of this disease.

Keywords: Children, Bell’s Palsy, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume

İdiyopatik Periferik Fasiyal Paralizili Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin ve Paralizi Derecesi ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Ülkühan Öztoprak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi;Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü,06080 Ankara,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bell’s paralizisi (BP), diğer adıyla idiyopatik periferik fasiyal paralizi, başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği, akut gelişen tek taraflı yüz güçsüzlüğünün en sık nedenidir. Etiyopatogenezi halen açıklığa kavuşturulamasada, inflamasyonun patogenezde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLO), trombosit / lenfosit oranı (PLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) son dönemlerde farklı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan inflamasyon belirteçleridir. Bu çalışmada BP’li çocuklarda NLO, PLO, MPV ve eritrosit dağılım genişliği (RDW) kullanılarak inflamatuar etiyolojiyi düşündüren herhangi bir ipucu olup olmadığını araştırmak ve bu belirteçler ile fasiyal paralizi şiddeti arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2018 ile Ocak 2020 yılları arasında, BP tanısı alan 25 çocuk hasta ve rastgele seçilmiş 25 sağlıklı kontrol grubu ile yapıldı. İki grup nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, NLO, PLO, MPV ve RDW seviyeleri açısından karşılaştırıldı. Ayrıca hasta grubunda inflamatuar belirteçlerin paralizisi derecesine göre karşılaştırması yapıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda ortalama nötrofil, lökosit sayısı ve NLO değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla; p = 0,001, p = 0,016). Hasta grubunda NLO yüksekliği ile paralizinin şiddeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Ortalama lenfosit sayısı, PLO, MPV ve RDW değerleri bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gösterilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bell’s paralizili çocuklarda NLO ve nötrofil sayısındaki artış, bu hastalığın etiyopatogenezinden sorumlu olduğu düşünülen inflamatuar süreci desteklemektedir. Bu nedenle, bu parametreler idiyopatik periferik yüz felci olan pediatrik hastalarda tanıyı desteklemek, ayırıcı tanıya yardımcı olmak veya tedaviye rehberlik etmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bell’s paralizi, Çocuk, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi

Ülkühan Öztoprak. Assessment of Hematological Parameters and The Relationship with Paralysis Degree in Children with Idiopathic Peripheral Facial Paralysis. Van Med J. 2021; 28(3): 393-399

Corresponding Author: Ülkühan Öztoprak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale