E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Our Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 141-146

Our Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

Mahmut Kaya1, Cengiz Demir2, Ramazan Esen3, Ahmet Engin Atay4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van.
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van.
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van.
4Ahmet Engin Atay, Özel Family Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır.

Aim: Demographic features, clinical follow-up and therapeutical responses of 110 adult patients with ITP were evaluated. Method: One hundred and ten patients with idiopathic thrombocytopenic purpura and persistant thrombocytopenia for at least 6 months in Hematology Clinics, Medical School of Yuzuncu Yıl University between 1993 and 2009 were enrolled to the study. Thrombocyte count < 50 x 109 /L was described as unresponsiveness, partial and complete response were determined as 50 x 109 /L-150 x 109 /L and > 150 x 109 /L; respectively under therapy for last four weeks. Results: Eighty-three patients were male and 27 patients were female (M/F: 3/1). Initial thrombocyte counts were between 1x109/L and 100x109/L (mean thrombocyte count 20.84 x109/L). Eleven patients were followed up without therapy. Initial therapy for remaining 99 patients was 1 mg/kg methyl prednisolone. Complete response was achieved in 53 patients (53.5%). Recurrence was observed in 20 patients (37%) with complete remission in consequent 2-6 months and splenectomy was performed. Immunosuppressive therapy was initiated for 19 patients irresponsive to steroid therapy or splenectomy. Conclusion: Steroid therapy and splenectomy is generally effective as an initiative treatment, vincristine therapy is considered to be effective for patients with refractory ITP.

Keywords: Idiopathic thrombocytopenic purpura, treatment, clinical follow-up.

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız

Mahmut Kaya1, Cengiz Demir2, Ramazan Esen3, Ahmet Engin Atay4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van
4Ahmet Engin Atay, Özel Family Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır.

Amaç: 110 erişkin idiyopatik trombositopenik purpura (İTP)’li hastanın tanı sırasındaki özelliklerini, klinik seyir ve tedavi sonuçlarını araştırdık. Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisinde 1993-2009 yılları arasında İTP tanısı alan ve 6 aylık takipte trombositopenisi devam eden 110 hasta çalışmaya dahil edildi Tedavi ile trombositleri son 4 hafta boyunca 50 x 109 /L’nin altında olanlar cevapsız, 50 x 109 /L ile 150 x 109 /L arası olanlar kısmi cevaplı, 150 x 109 /L üstünde olanlar ise tam cevaplı olarak kabul edildi. Bulgular: Kronik İTP tanısı ile çalışmaya aldığımız 110 hastanın 83’ü kadın, 27’si erkek idi (K/E:3.1). Olguların başlangıç trombosit değerleri 1x109/L ile 100x109/L arasında idi (ortalama 20.84 x109/L). Olguların 11’i tedavisiz takip edildi. Tedavi uygulanan 99 olgunun tümünde başlangıç tedavisi olarak 1 mg/kg dozuyla metil prednizolon (MPRD) verildi. Bu tedavi ile olguların 53’ünde (%53.5) tam cevap alındı. Tam remisyon elde edilen hastaların %37’sinde (20 hasta) daha sonra 2-6 ay içinde nüks gelişti ve bunlara splenektomi yapıldı. Steroid tedavisine ve splenektomiye cevap vermeyen 19 hastaya ise immunosupresif tedavi verildi. Sonuç: Bu çalışmada başlangıç prednizon tedavisi ve splenektominin İTP olgularının çoğunda etkili olduğu, refrakter İTP olgularında ise immünsupresif tedavinin uygulanabileceği değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Kronik Idiyopatik trombositopenik purpura, tedavi, klinik seyir.

Mahmut Kaya, Cengiz Demir, Ramazan Esen, Ahmet Engin Atay. Our Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Van Med J. 2011; 18(3): 141-146
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale