E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Relationship Between Pica and Laboratory Values in Patients with Iron Deficiency [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 314-320 | DOI: 10.5505/vtd.2023.32548

Relationship Between Pica and Laboratory Values in Patients with Iron Deficiency

Muhammet Özbilen, Samet Yeşil, Esra Demir
Ordu University School of Medicine, Department of Internal Medicine

INTRODUCTION: Pica is one of the symptoms of iron deficiency and a pathology that exacerbates the condition. In this study, we sought to identify the biomarkers associated with pica in iron-deficient patients.
METHODS: The study included female iron deficient clinic applicants from April 2021 to August 2022. The main iron deficit inclusion criterion was ferritin <30 ug/L. Patients' demographics, hemograms, iron parameters, c-reactive protein levels, and presence and types of pica were recorded. Independent sample tests and logistic regression tests were used to analyze the data.
RESULTS: There were a total of 381 patients who met the study's eligibility requirements (mean age 38.67+10.10). Fifty-three (13.9%) patients described pica. One hundred four of 381 patients (27.3%) showed non-anemic iron deficiency, while 277 (72.7%) had anemia. Pica was found in 9 (8.7%) non-anemic iron deficient individuals and 44 (15.9%) iron deficiency anemia patients. Pica subtypes geophagia (39.6%) and pagophagia (28.2%) were most common. Among the laboratory values, unsaturated iron binding capacity (UIBC), total iron binding capacity (TIBC) and transferrin saturation differed significantly between groups with and without pica (p=0.029, p=0.045 and, p=0.030, respectively). UIBC and TIBC were significant again with univariate logistic regression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Elevated UIBC and TIBC values and decreased transferrin saturation appear to be associated with pica in iron-deficient patients.

Keywords: Iron deficiencies, anemia, pica, biomarkers, iron binding capacity, transferrin saturation

Demir Eksikliği Hastalarında Pika ve Laboratuvar Değerleri Arasındaki İlişki

Muhammet Özbilen, Samet Yeşil, Esra Demir
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Pika, demir eksikliğinin semptomlarından biridir ve durumu daha da kötüleştiren bir patolojidir. Bu çalışmada, demir eksikliği olan hastalarda pika ile ilişkili biyobelirteçleri tanımlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Nisan 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında demir eksikliği kliniğine başvuran kadınlar dahil edildi. Temel demir eksikliği dahil etme kriteri ferritin <30 ug/L idi. Hastaların demografileri, hemogramları, demir parametreleri, c-reaktif protein seviyeleri ve pika varlığı ve türleri kaydedildi. Verileri analiz etmek için bağımsız örneklem testi ve lojistik regresyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmanın uygunluk şartlarını karşılayan toplam 381 hasta vardı (ortalama yaş 38.67+10.10). Elli üç (%13,9) hastada pika tanımlamıştır. Üç yüz seksen bir hastanın 104'ünde (%27,3) non-anemik demir eksikliği, 277'sinde (%72,7) anemi vardı. Non-anemik demir eksikliği olan bireylerin 9'unda (%8,7) ve demir eksikliği anemisi olan hastaların 44'ünde (%15,9) pika saptandı. Pika alt tipleri arasında en sık geofaji (%39,6) ve pagofaji (%28,2) görülmüştür. Laboratuvar değerlerinden demir bağlama kapasitesi (UIBC), toplam demir bağlama kapasitesi (TIBC) ve transferrin satürasyonu pika olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı farklılıklar gösterdi (sırasıyla p=0.029, p=0.045 ve p=0.030). Tek değişkenli lojistik regresyonda ise yalnızca UIBC ile TIBC anlamlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek UIBC ve TIBC değerleri ile transferrin satürasyonu düşüklüğü demir eksikliği olan hastalarda pika ile ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, anemi, pika, biyobelirteçler, demir bağlama kapasitesi, transferrin saturasyonu

Muhammet Özbilen, Samet Yeşil, Esra Demir. Relationship Between Pica and Laboratory Values in Patients with Iron Deficiency. Van Med J. 2023; 30(4): 314-320

Corresponding Author: Muhammet Özbilen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale