E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Anesthesiologist Perspectives On Regional Analgesia İn The Treatment Of Postoperatif Pain; A National Survey Study [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 432-438 | DOI: 10.5505/vtd.2023.24478

Anesthesiologist Perspectives On Regional Analgesia İn The Treatment Of Postoperatif Pain; A National Survey Study

Elvan Tekir Yılmaz, Ali Altınbaş, Bilge Olgun Keleş
Giresun University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun

INTRODUCTION: In recent years, anesthesiologists have used Postoperative pain management more frequently due to its effects on early mobilization and discharge. In this study, we aimed to investigate the factors affecting anesthetists' preference for regional techniques and especially plane blocks in postoperative analgesia.
METHODS: Anesthesiologists were asked to answer a survey consisting of 20 questions electronically. Two hundred fifteen physicians fully replied to our survey digitally. The answers given to our survey, which consisted of questions to determine whether the demographic characteristics of the participants, the institution they work for, their working conditions, and the training they received impacted their preferences, were evaluated.
RESULTS: It has been determined that the participants' professional background, age, whether they have received USG training, and their titles affected their analgesia preferences.The plane block application rate was 61.4% higher in those who received USG training significantly (P = 0.003). 88.4% of the physicians said they used opioids, 84.2% used nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), and 82.3% used regional analgesia methods. They also pointed out that they mostly applied lumbar epidural block procedure among the regional block methods,.(88.8%). The limiting reasons for using regional analgesia were 49% intensity, 6.8% the risk of complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Opioids, NSAIDs, and regional methods were commonly used for postoperative analgesia. An epidural block is the most preferred method among the regional methods. Age, professional years, whether they have received USG training, their titles, intensity, and physical factors also determine analgesia preferences.

Keywords: Postoperative analgesia, regional analgesia, plane block, survey

Postoperatif Ağrı Tedavisinde Rejyonal Analjeziye Anestezistlerin Bakış Açısı; Ulusal Bir Anket Çalışması

Elvan Tekir Yılmaz, Ali Altınbaş, Bilge Olgun Keleş
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif ağrı tedavisi son yıllarda erken mobilizasyon ve taburculuğa etkilerinden dolayı anestezi uzmanları tarafından daha sık kullanılır olmuştur. Bu çalışmamızda anestezistlerin postoperatif analjezi de rejyonal teknikleri ve özellikle plan bloklarını tercih etmelerini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektronik ortamda anestezi uzmanlarının 20 sorudan oluşan bir ankete cevap vermeleri istenmiştir. 215 hekim dijital ortamda anketimize katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin, çalıştıkları kurumun ve çalışma koşullarının, aldıkları eğitimlerin tercihleri üzerinde etkisi olup olup omadığını belirleyecek sorulardan oluşan anketimize verilen yanıtlar değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların mesleki yılları, yaşları ve ultrasonografi eğitimi alıp almamalarının ve ünvanlarının analjezi tercihlerini etkilediği bulundu. USG eğitimi alanların plan bloğu uygulama oranı %61,4 anlamlı yüksek bulundu (P=0,003). Hekimlerin %88,4’ü opiod, %84,2 si NSAİİ, %82,3’ü rejyonal analjezi yöntemlerini kullandıklarını belirtti.Ayrıca rejyonal blok yöntemlerinden en çok lomber epidural bloğu (%88.8) uyguladıklarını belirttiler. Rejyonal analjezi kullanımlarını kısıtlayan nedenleri, %49’u yoğunluk, %6,8’i komplikasyon riski olarak belirttiler.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi doktorları postoperatif analjezi amaçlı en çok opioid, NSAİİ ve rejyonal yöntemleri kullanmaktadırlar. Rejyonal yöntemlerden en sık epidural bloğu tercih etmektedirler. Yaş, mesleki yıl, USG eğitimi alıp almadıkları, ünvanları, yoğunluk ve fiziki faktörler de analjezi tercihlerinde belirleyici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, rejyonal analjezi, plan blok, anket

Elvan Tekir Yılmaz, Ali Altınbaş, Bilge Olgun Keleş. Anesthesiologist Perspectives On Regional Analgesia İn The Treatment Of Postoperatif Pain; A National Survey Study. Van Med J. 2023; 30(4): 432-438

Corresponding Author: Elvan Tekir Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale