E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Effect of Glucosamine, Hyaluronic acid, Methyl Sulfomethane(MSM), Chondroitin sulfate, and Type 2 Collagen Treatment on Facet Joint Syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 321-326 | DOI: 10.5505/vtd.2023.15146

The Effect of Glucosamine, Hyaluronic acid, Methyl Sulfomethane(MSM), Chondroitin sulfate, and Type 2 Collagen Treatment on Facet Joint Syndrome

Abdulsamet Emet, Yunus Demirtaş
Dept. Of Orthopedics And Traumatology, Yüksek İhtisas University, Private Liv Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Facet joint syndrome is one of the leading causes of low back pain, which can result in disability and loss of workforce. In this study, the effect of combined nutrition therapy in the treatment of lumbar facet joint syndrome was investigated.
METHODS: A total of 28 patients aged 25-50 years, who received combined treatment for at least 3 months with the diagnosis of lumbar facet joint syndrome after evaluation of MRI, were included in the study. Patients were invited to their last check-up and their pre-and post-treatment VAS scores and Roland-Morris scores were evaluated and compared.
RESULTS: Of the total 28 patients included in the study, 15 were male and 13 were female. The mean age of male patients was 39.9±1.5 and the mean age of female patients was 42.6±1. The mean VAS score of all patients was 7.7±0.8 before treatment and 2.60±0.8 after treatment. A significant difference was found when the mean VAS scores of all patients were compared before and after treatment (p=0.000). The mean pre-treatment Roland-Morris(RM) score of all patients was 18.7±2 and it was 4.6±2.8 after treatment. A significant difference was found when the RM score of all patients was compared before and after treatment (p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Combined supportive therapies seem to be effective in the treatment of lumbar facet joint syndrome.

Keywords: Back pain, osteoarthritis, facet joint syndrome, supplementation

Faset Eklem Sendromunda Glukozamin, Hyalüronik asit, Metil Sülfometan(MSM), Kondroitin sülfat ve Tip 2 Kollajen Tedavisinin Etkisi

Abdulsamet Emet, Yunus Demirtaş
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Faset eklem sendromu, sakatlığa ve iş gücü kaybına yol açabilen bel ağrısının önemli sebeplerinden bir tanesidir. Lomber faset eklem sendromu yaygınlığı ise %5-90 arasında değişmektedir. Bu çalışmada lomber faset eklemin sendromunun tedavisinde kombine nütrisyon tedavisinin etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Lomber faset eklem sendromu tanısı ile Kasım 2022-Ocak 2023 tarihleri ​​arasında en az 3 ay kombine tedavi alan 25-50 yaş arası toplam 28 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların Manyetik Rezonans Görüntüleri (MRG) değerlendirilerek Evre 1-2 hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar son kontrollerine çağırılarak tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları ve Roland-Morris skorları değerlendirilerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen toplam 28 hastanın 15'i erkek, 13'ü kadındı. Erkek hastaların yaş ortalaması 39,9±1,5, kadın hastaların yaş ortalaması 42,6±1 idi. Tüm hastaların ortalama VAS skoru tedavi öncesi 7,7±0,8, tedavi sonrası 2,60±0,8 idi. Tedavi öncesi ve sonrası tüm hastaların ortalama VAS skorları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (p=0.000). Tüm hastaların tedavi öncesi ortalama Roland-Morris(RM) skoru 18,7±2, tedavi sonrası 4,6±2,8 idi. Tedavi öncesi ve sonrası tüm hastaların RM skorları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (p=0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lomber faset eklem sendromu tedavisinde kombine destek tedavileri etkin olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, osteoartrit, faset eklem sendromu, takviye

Abdulsamet Emet, Yunus Demirtaş. The Effect of Glucosamine, Hyaluronic acid, Methyl Sulfomethane(MSM), Chondroitin sulfate, and Type 2 Collagen Treatment on Facet Joint Syndrome. Van Med J. 2023; 30(4): 321-326

Corresponding Author: Abdulsamet Emet, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale