E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Viral Agents Detected in Children Admitted to Hospital Due to Lower Respiratory Infection [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 335-341 | DOI: 10.5505/vtd.2021.13471

Evaluation of Viral Agents Detected in Children Admitted to Hospital Due to Lower Respiratory Infection

Esra Akyüz Özkan1, Demet Gür Vural2
1Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Department Of Medical Microbiology, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Background\Aim: Viruses are among the most common causes of acute respiratory tract infections. In this study we aimed to investigate the viral pathogens detected in the nasopharyngeal swab specimens obtained from children in our pediatric ward being followed up due to acute lower respiratory tract infection and to analyse the distribution of the pathogens by age and months.
METHODS: Method: This research was carried out between January 2019-January 2020, 289 patients (44.2% female, 55.7% male) admitted for acute respiratory tract infection were included. Patient records were reviewed retrospectively. Viral agents distribution was analysed according to age, sex and months (seasons/seasonall variation).
RESULTS: Findings: In 117 (40.5%) of 289 patients viruses were not detected (negative) in the respiratory tract, in 172 (59.5%) they were detected (positive). In 148 (86%) patients a single agent, in 22 (12.8%) patients two agents, in 1 (0.6%) patient three agents, in 1 (0.6%) patient four agents were found. The most common virus detected was rinovirüs (HRV) (23.9%), the second most common was found to be respiratory syncytial virus A (RSVA) (16.3%). The most common agent in ages 0-3 was HRV, after 3 years the most common agent was influenza B virüs (IBV). IBV was the most common during the winter, HRV was the most common in the other seasons.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results: In our study 59.5% of admitted children were found to have at least one respiratory virus. Multiplex PCR is a sensitive and specific method which detects viruses that are undetectable by classical methods, gives results in a shorter time compared to classical methods and also a method in which more than one specimen can be processed at the same time. With a faster method diagnosis of viruses, inappropriate use of antibiotics and development of antibiotic resistance can be prevented.

Keywords: lower respiratory tract infection, polymerase chain reaction, respiratory viruses, children

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Çocuklarda Saptanan Viral Etken Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Esra Akyüz Özkan1, Demet Gür Vural2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Virüsler akut solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerindendir. Bu çalışmada alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedeniyle çocuk servislerinde takip edilen çocuk hastaların nazofarengeal sürüntülerinde viral patojenlerin saptanması, yaşlara ve aylara göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, ASYE nedeniyle yatırılan 289 çocuk hasta (%44.2 kadın, %55.7 erkek) dahil edildi. Hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaşa, cinsiyete ve aylara göre viral etken dağılımı incelendi.
BULGULAR: Bulgular: 289 hastanın 117’sinde (%40.5) solunum yolu virüsleri negatif, 172’sinde (%59.5) pozitif bulundu. 148 (%86) hastada tek etken, 22 (%12.8) hastada iki etken, 1 (%0.6) hastada üç, 1 (%0.6) hastada da dört etken bulundu. En sık tespit edilen virüs rinovirüs (HRV) (%23.9), ikinci sıklıkta ise respiratuar sinsisyal virüs (%16.3) saptandı. 0-3 yaş arası en sık HRV, 3 yaştan sonra en sık Influenza B virüs (IBV) saptandı. Kış döneminde en sık IBV, diğer mevsimlerde ise en sık HRV saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmamızda hastaneye yatırılan çocukların % 59.5’unda en az bir solunum yolu virüsü saptanmıştır. Multipleks PCR yöntemi duyarlı ve özgül, klasik yöntemlerle tespit edilemeyen virüsleri saptayabilen, klasik yöntemlere göre daha kısa sürede sonuç veren, aynı anda birden fazla örnek çalışılabilen bir yöntemdir. Hızlı yöntemle virüs tanısının konulması, gereksiz antibiyotik kullanılmasını ve antibiyotiklere karşı direnç gelişimini önler.

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, polimeraz zincir reaksiyonu, solunum virüsleri, çocuk

Esra Akyüz Özkan, Demet Gür Vural. Evaluation of Viral Agents Detected in Children Admitted to Hospital Due to Lower Respiratory Infection. Van Med J. 2021; 28(3): 335-341

Corresponding Author: Esra Akyüz Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale