E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Zinc Levels and Laboratory Indices in Children With Henoch-Schönlein Purpura [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 342-347 | DOI: 10.5505/vtd.2021.03271

Zinc Levels and Laboratory Indices in Children With Henoch-Schönlein Purpura

Binnaz Celik, Funda Baştuğ, Burcu Danacı
Kayseri City Education And Research Hospital, Kayseri

INTRODUCTION: We aimed to determine serum zinc concentrations and laboratory parameters of Henoch-Schönlein Purpura (HSP) patients and to evaluate the relationship of these parameters with prognosis of disease.
METHODS: We collected data of patients who diagnosed with HSP seen at our Nephrology department between January 2015 and December 2018. We compared white blood cell count, mean platelet volume, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, and serum zinc concentrations in patients with active HSP from those in remission and controls. We also compared this parameters between with or without organ involvement in HSP patients.
RESULTS: Forty-nine male and 35 female patients with HSP were included. We re-evaluated 37 of these patients who were still being followed up during the remission period. The mean age of the active HSP patients was 8.4 ± 3.7 years. White blood cell count, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate were significantly higher in patients with active HSP compared to remission and control groups. (p<0.001). No significant difference was found in plasma zinc concentration between active HSP, remission, and control groups. In addition, zinc and other laboratory parameters were not significantly different between HSP patients with or without organ involvement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that zinc supplementation to patients with active Henoch-Schönlein purpura will not be meaningful in terms of the prognosis of the disease. However, more studies are needed to say that zinc supplements are not necessary in Henoch-Schönlein pupura.

Keywords: Child, Henoch-Schönlein Purpura, laboratory parameters, zinc

Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Laboratuar Parametreleri ve Çinko Düzeyleri

Binnaz Celik, Funda Baştuğ, Burcu Danacı
Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Henoch-Schönlein purpuralı hastaların laboratuar parametreleri ve çinko konsantrasyonları, aynı zamanda bu parametrelerin hastalığın prognozu ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif vaka-kontrol çalışması için Aralık 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında Çocuk Nefroloji departmanımıza başvuran Henoch-Schönlein purpura tanılı hastaların bilgilerini kaydettik. Aktif Henoch-Schönlein purpura tanılı, remisyon ve kontrol grubu hastalarının beyaz kan hücresi sayısı, ortalama trombosit hacmi, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı ve serum çinko konsantrasyonlarını değerlendirmeye aldık. Bu parametreleri organ tutulumu olan ve olmayan hastalar arasında da karşılaştırdık.
BULGULAR: Aktif Henoch-Schönlein purpura tanılı hastaların 49’u erkek, 35’i kızdı. Bu hastaların takibe devam eden 37’sini de remisyon döneminde yeniden değerlendirdik. Hasta grubunun ortalama yaşı 8.4 ± 3.7 yaş idi. Beyaz kan hücresi sayısı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı aktif hastalık grubunda kontrol ve remisyon grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Hasta, kontrol ve remisyon grubu arasında çinko konsantrasyonlarında anlamlı fark bulunamadı. Bununla birlikte aktif hastalık grubunda organ tutulumu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında da çinko ve diğer laboratuar parametreleri açısından anlamlı fark bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız aktif Henoch-Schönlein purpuralı hastalara çinko desteği vermenin hastalığın prognozu açısından anlamlı olmayacağını düşündürmektedir. Ancak çinko destek tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Henoch-Schönlein Purpura, laboratuat parametreleri, çinko

Binnaz Celik, Funda Baştuğ, Burcu Danacı. Zinc Levels and Laboratory Indices in Children With Henoch-Schönlein Purpura. Van Med J. 2021; 28(3): 342-347

Corresponding Author: Binnaz Celik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale