E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Anthropometric Measurements in Predicting Long-Term Complications of Obesity in Adolescents [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 328-334 | DOI: 10.5505/vtd.2021.86094

Anthropometric Measurements in Predicting Long-Term Complications of Obesity in Adolescents

Burcu Güven1, Ayşenur Ökten2
1Department Of Pedi̇atri̇c Gastroenterology, Karadeni̇z Techni̇cal Uni̇versi̇ty, Trabzon, Turkey
2Department Of Pedi̇atri̇c Endocrinology, Karadeni̇z Techni̇cal Uni̇versi̇ty, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: Obesity is a serious disease with an increasing frequency, complications occurring in the long term, and high morbidity and mortality. In this study, it was aimed to find the best anthropometric measurement that can help in the early diagnosis of obesity complications and which can be used widely.
METHODS: Body mass index (BMI), waist circumference / hip circumference (WC / HC), fat mass index (FMI), triponderal index (TMI), weight / height (W / H) and waist circumference / height (WC / H) ratios were calculated in obese patients with pubertal stage 4-5 and the correlation between each antropometric measurement and metabolic syndrome score (MSS) were examined.
RESULTS: The study included a total of 65 patients, comprising 41(63.1%) girls and 24(36.9%) boys with a mean age of 14.02±1.62 years. The diagnostic performances of BMI, WC / HC, FMI, TMI, W / H ratios, which were examined in the distinction oof metabolic syndrome, were analyzed separately by ROC analysis. WC / HC ratio in boys, WC and WC / H ratio in girls were significantly determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The best anthropometric measurement that can help in the early diagnosis of obesity complications and that can be used widely is the WC / HC ratio in boys and the WC and WC / H ratio in girls.

Keywords: Antropometric measurements, Complication, Obesity

Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Değeri

Burcu Güven1, Ayşenur Ökten2
1Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Çocuk Gastroenteroloji̇ Bi̇li̇m Dalı, Trabzon
2Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Çocuk Endokrin Bi̇li̇m Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezite sıklığı giderek artan, komplikasyonları uzun dönemde ortaya çıkan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek ciddi bir hastalıktır. Bu araştırmada obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilecek en iyi antropometrik ölçümün bulunması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pubertal evresi 4-5 olan obez hastaların vücut kitle indeksi (BMI), bel çevresi/kalça çevresi (WC/HC), yağ kitle indeksi (FMI), triponderal indeks (TMI), ağırlık/boy (W/H) ve bel çevresi/boy (WC/H) oranları hesaplandı ve metabolik sendrom skoru (MSS) ile korelasyonlarına bakıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 14,02±1,62 yıl olan 41 (%63,1)’i kız, 24 (%36,9)’ ü erkek toplam 65 hasta araştırmaya alındı. Metabolik sendrom varlığının ayrımında incelenen VKİ, WC/HC, FMI, TMI, W/H oranlarının tanı performansları ayrı ayrı ROC analizi ile incelendi. Erkeklerde WC/HC oranı kızlarda WC ve WC/H oranı anlamlı olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilecek en iyi antropometrik ölçüm erkeklerde WC/HC oranı, kızlarda ise WC ve WC/H oranıdır.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, Komplikasyon, Obezite

Burcu Güven, Ayşenur Ökten. Anthropometric Measurements in Predicting Long-Term Complications of Obesity in Adolescents. Van Med J. 2021; 28(3): 328-334

Corresponding Author: Burcu Güven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale