E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effect of Hemorrhage Volume on Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhages [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 389-392 | DOI: 10.5505/vtd.2021.81084

The Effect of Hemorrhage Volume on Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhages

İsmail Erkan Aydın1, Çağdaş Yıldırım2, Şeyda Tuba Savrun1, Atakan Savrun1, Alp Şener2
1Department of Emergency Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Spontaneous intracerebral hemorrhage is associated with severe morbidity and mortality. In this study, it was aimed to investigate the effect of hemorrhage volume and other known prognostic factors on mortality in spontaneous intracerebral hemorrhages.
METHODS: The study was performed retrospectively in patients diagnosed with spontaneous intracerebral hemorrhage at a state hospital emergency department between 01/01/2014- 31/12/2019. Ethical approval was obtained from the Local Clinical Research Ethics Committee for the study. Patients' age, gender, systemic disease, antiaggregant or anticoagulant medication use, systolic blood pressure (SBP) and Glasgow Coma Scale (GCS), INR, hemorrhage volume, ventricular extension of hemorrhage and location determined by computed tomography (CT), ICH (Intracerebral Hemorrhage) Score, 30-day mortality data were retrospectively assessed for the study.
RESULTS: A total of 55 patients, 26 males (47.27%), 29 females (52.73%) were included in the study. The mean age was detected as 70 ± 13. The 30-day mortality rate was 49.09%. Mortality was significantly higher in patients with ventricular extension of hemorrhage (p <0.001). When subgroup analysis was done, in the group with mortality in supratentorial hemorrhages, the volume of hemorrhage was significantly higher (p <0.001). A moderate to high degree of negative correlation was found between GCS and hemorrhage volume (p <0.001; rho = -0.599). When multivariate analysis of factors predicting mortality was performed, only GCS had an effect on mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hemorrhage volume is associated with increased mortality in spontaneous intracerebral supratentorial hemorrhages. Lower GCS on admission was associated with mortality in our retrospective cohort study.

Keywords: Spontaneous intracerebral hemorrhage, mortality, haemorrhage volume, computed tomography, Glasgow Coma Scale

Spontan İntraserebral Hemorajilerde Hemoraji Hacminin Mortalite Üzerine Etkisi

İsmail Erkan Aydın1, Çağdaş Yıldırım2, Şeyda Tuba Savrun1, Atakan Savrun1, Alp Şener2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ordu
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Spontan intraserebral hemoraji, ciddi morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir. Bu çalışmada, spontan intraserebral hemorajilerde hemoraji hacminin ve bilinen diğer prognostik faktörlerin mortalite üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 01/01/2014- 31/12/2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesi acil servisinde spontan intraserebral hemoraji tanısı alan hastalarda retrospektif olarak yapıldı. Çalışma için Lokal Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay alındı. Çalışma için hastalara ait yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, antiagregan veya antikoagülan ilaç kullanımı, başvuru anındaki sistolik kan basıncı (SKB) ve Glasgow Koma Skalası (GKS) düzeyi, INR düzeyi, bilgisayarlı tomografi (BT) ile saptanan hemoraji hacmi ve yerleşimi, ventrikül içi kanama durumu, ICH (İntraserebral Hemoraji) skoru, 30 günlük mortaliteleri ile ilgili veriler retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: 26 erkek (%47,27), 29 kadın (%52,73) toplam 55 hasta çalışmaya dâhil edildi. Ortalama yaş 70±13 olarak saptandı. 30 günlük mortalite oranı %49,09 idi. Ventrikül içi kanama olan hastalarda, mortalite anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,001). Subgrup analizi yapıldığında supratentorial hemorajilerde mortalite olan grupta, hemoraji hacmi anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0,001). GKS ve hemoraji hacmi arasında orta-yüksek derecede negatif yönlü korelasyon saptandı (p<0,001; rho=-0,599). Mortaliteyi öngören faktörlerin multivariate analizi yapıldığında, sadece GKS’nin mortaliteye etkisi olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spontan intraserebral supratentorial hemorajilerde hemoraji hacmi artmış mortalite ile ilişkilidir. Bu retrospektif kohort çalışmada, başvuru anındaki düşük GKS mortalite ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Spontan intraserebral hemoraji, mortalite, hemoraji hacmi, bilgisayarlı tomografi, Glasgow Koma Skalası

İsmail Erkan Aydın, Çağdaş Yıldırım, Şeyda Tuba Savrun, Atakan Savrun, Alp Şener. The Effect of Hemorrhage Volume on Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhages. Van Med J. 2021; 28(3): 389-392

Corresponding Author: İsmail Erkan Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale