E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diagnostic Role of Intravesical Prostatic Protrusion and Visual Prostate Symptom Score in Lower Urinary Tract Symptoms in Male [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 401-408 | DOI: 10.5505/vtd.2023.74301

Diagnostic Role of Intravesical Prostatic Protrusion and Visual Prostate Symptom Score in Lower Urinary Tract Symptoms in Male

Hüseyin Saygın1, İsmail Emre Ergin2, Abuzer Öztürk1, Aydemir Asdemir1, Arslan Fatih Velibeyoğlu1, Esat Korgali1
1Department of Urology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Kızılcahamam State Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate non-invasive, effective and low-cost diagnostic methods of bladder filling and voiding abnormalities in male patients.
METHODS: Visual Prostate Symptom Score (VPSS) and the International Prostate Symptom Score (IPSS) were completed by the patients. Patients’ intravesical prostatic protrusion (IPP), prostate volume, and post voiding residual urine (PVR) were measured by suprapubic ultrasound. Bladder Outlet Obstruction Number (BOON) was used to calculate urethral resistance. Patients with a BOON value above -20 were considered obstructive.
RESULTS: This study included 219 male patients aged 50 years and over.The number of patients with a BOON value over -20 were 34 (obstructed) and below -20 were 61 (non-obstructed). There was a significant difference between these two groups in terms of PSA, prostate volume, IPP, Qmax, PVR, IPSS, and VPSS. It was observed that IPSS and VPSS were correlated (r=0.786, p=0.001). Obstructive (r=0.779, p=0.000) and irritative symptoms (r=0.813, p=0.000) of IPSS and VPSS were also observed to be correlated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VPSS was found to be equivalent to IPSS in the diagnosis of lower urinary tract symptoms (p=0.001). IPP is an important, practical, and non-invasive method that correlates with IPSS, VPSS, and BOON.

Keywords: Intravesical Prostatic Protrusion, International Prostate Symptom Score, Visual Prostate Symptom Score, Bladder Outlet Obstruction Number

Erkek Alt Üriner Sistem Semptomlarında İntravezikal Prostat Protrüzyonun ve Görsel Prostat Semptom Skorunun Tanısal Rolü

Hüseyin Saygın1, İsmail Emre Ergin2, Abuzer Öztürk1, Aydemir Asdemir1, Arslan Fatih Velibeyoğlu1, Esat Korgali1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada erkek hastalarda mesane dolum ve boşaltım bozukluklarının, non-invaziv, etkili ve düşük maliyetli tanı yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vizüel Prostat Semptom Skoru (VPSS) ve Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) hastalar tarafından dolduruldu. Hastaların intravezikal prostat çıkıntısı (IPP), prostat hacmi ve işeme sonrası rezidüel idrarı (PVR) suprapubik ultrason ile ölçüldü. Üretral direnci hesaplamak için Mesane Çıkış Obstrüksiyonu Numarası (BOON) kullanıldı. BOON değeri -20'nin üzerinde olan hastalar obstrüktif kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya 50 yaş ve üzeri 219 erkek hasta dahil edildi. BOON değeri -20'nin üzerinde olan hasta sayısı 34 (tıkanık) ve -20'nin altında olan hasta sayısı 61 (tıkanık değil) idi. Bu iki grup arasında PSA, prostat hacmi, IPP, Qmax, PVR, IPSS ve VPSS açısından anlamlı fark vardı. IPSS ve VPSS'nin korele olduğu görüldü (r=0,786, p=0,001). IPSS ile VPSS'nin obstrüktif (r=0,779, p=0,000) ve irritatif semptomları (r=0,813, p=0,000) arasında da korelasyon olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt üriner sistem semptomlarının tanısında VPSS, IPSS'e eşdeğer bulundu (p=0,001). IPP; IPSS, VPSS ve BOON ile ilişkili olan önemli, pratik ve non-invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: İntravezikal Prostatik Protrüzyon, Uluslararası Prostat Semptom Skoru, Görsel Prostat Semptom Skoru, Mesane Çıkış Tıkanıklığı Sayısı

Hüseyin Saygın, İsmail Emre Ergin, Abuzer Öztürk, Aydemir Asdemir, Arslan Fatih Velibeyoğlu, Esat Korgali. Diagnostic Role of Intravesical Prostatic Protrusion and Visual Prostate Symptom Score in Lower Urinary Tract Symptoms in Male. Van Med J. 2023; 30(4): 401-408

Corresponding Author: İsmail Emre Ergin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale