E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Practical and Safe Parameter for Determining Gestational Age: Transverse Cerebellar Diameter [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 327-331 | DOI: 10.5505/vtd.2023.62547

A Practical and Safe Parameter for Determining Gestational Age: Transverse Cerebellar Diameter

Muhammed Alpaslan
Department Of Radiology, Darıca Farabi Training Andresearchhospital, Kocaeli/ Türkiye.

INTRODUCTION: We aimed to investigate the role of transcerebellar diameter (TCD) on obstetric ultrasound for calculating the fetal gestational age
METHODS: The women with a pregnancy of 18-25 weeks (according to date of the last menstrual period(LMP)) who underwent a obstetric ultrasound were included in the study. The biparietal diameter (BPD), femur lenght (FL) and trans-cerebellar diameter (TCD) were calculated and their correlation with the getastional age were examined with statistical analysis.
RESULTS: Our study was conducted on 114 pregnant women. The mean age was 27 (±5-17) and approximately 54% of them were between 21-22 weeks. The value of TCD in millimeters in transabdominal ultrasonography showed a strong positive correlation with LMP(r=0.916, p<0.001), BPD(r=0.939, p<0.001) and FL(r=0.880, p<0.001) at 18-25 weeks in indicating gestational age. As the gestational age increased, TCD also increased. In addition, the value of TCD in millimeters was the same as the gestational age in approximately 80% of all patients, especially when compared with BPD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because TCD calculation on obstetric ultrasound between 18-25 week of gestation is a safe and easy method for evaluating the general condition of fetüs, it may be added to BPD, FL calculation in the routine practise.

Keywords: Transverse cerebellar diameter, gestational age, biparietal diameter, femur length, ultrasound

Gestasyonel Yaşın Tespitinde Pratik ve Güvenilir Bir Parametre: Transvers Serebellar Çap

Muhammed Alpaslan
Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Kocaeli/türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda transvers serebellar çapın(TCD) Fetal gestasyonel yaş tayininde güvenli ve pratik bir yöntem olarak kullanılabilirliğini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize başvuran ve 18-25 hafta arasında olan gebelerde transabdominal obstetrik ultrasonografi değerlendirmesinde gestasyonel yaş tespit edilirken son adet tarihi(SAT),biparietal çap(BPD) ve femur uzunluğu(FL) yanında transvers serebellar çap ölçümü yapıldı.TCD'nin milimetre cinsinden ölçülen değerleri SAT,BPD ve FL ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamız 114 gebe üzerinden yapıldı. Yaş ortalaması 27(±5-17) olup gebelerin yaklaşık % 54’ü 21-22 haftalar arasındaydı. Transabdominal ultrasonografide TCD’nin milimetre cinsinden değeri gestasyonel yaşı göstermede 18-25 haftalarda SAT(r=0.916, p<0.001), BPD(r=0.939, p<0.001) ve FL(r=0.880, p<0.001) ile kuvvetli pozitif korelasyon göstermekteydi. Gebelik haftası arttıkça TCD de artmaktaydı. Ayrıca TCD’nin milimetre cinsinden değeri özellikle BPD ile karşılaştırıldığında tüm hastalar arasında yaklaşık %80 oranında gestasyonel yaş ile aynı değerdeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerde özellikle 18-25 haftalarda Obstetrik ultrasonografide fetusun genel sağlığı değerlendirilirken gestasyonel yaş tesbitinde kullanılan SAT, BPD ve FL gibi parametrelere ek olarak TCD ölçümü de güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Transvers serebellar çap, Gestasyonel yaş, biparietal çap, femur uzunluğu, ultrason

Muhammed Alpaslan. A Practical and Safe Parameter for Determining Gestational Age: Transverse Cerebellar Diameter. Van Med J. 2023; 30(4): 327-331

Corresponding Author: Muhammed Alpaslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale