E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Can Electrophysiological Findings Predict Functional Outcomes in Critical illness Neuromyopathy due to COVID-19? [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 382-389 | DOI: 10.5505/vtd.2023.60430

Can Electrophysiological Findings Predict Functional Outcomes in Critical illness Neuromyopathy due to COVID-19?

Mustafa Onur Yıldız
Department of Neurology, Faculty of Medicine, Samsun University, Samsun, Türkiye

INTRODUCTION: Patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections are at risk of developing neurological complications. Critical illness neuromyopathy is one of the most important neurological complications in the long term and a serious cause of morbidity. Our study aimed to characterize critical illness neuromyopathy's clinical and electrophysiological features in COVID-19 patients.


METHODS: Patients admitted to the neurophysiology laboratory of Erzurum City Hospital between October 2020 and December 2022 due to the development of intensive care unit-acquired weakness after COVID-19 infection were evaluated retrospectively. The relationship between electrophysiological findings, patients' total muscle strength, and Barthel index of daily living scores was compared.
RESULTS: Twenty-two patients diagnosed with critical illness were included in the study. Eight patients had critical illness neuropathy, four had critical illness myopathy, and ten had electrophysiological findings of critical illness neuromyopathy. Muscle strength and Barthell scores of patients with critical illness neuromyopathy at the time of first diagnosis were statistically lower than those with critical illness neuropathy or myopathy. As the degree of polyneuropathy worsened and the number of myopathic muscles increased in electromyography, a statistically significant decrease was observed in the muscle strength and Barthell scores of the patients at the first diagnosis, 1st, and 6th months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Electrophysiological findings of critical illness neuromyopathy in COVID-19 patients provide information on functional outcomes in the short and medium term. Therefore, early electrophysiological study should be performed in patients with suspected critical illness, the severity of the disease should be determined, and rehabilitation should be started immediately after diagnosis.

Keywords: COVID-19, Critical Illness, Electromyography

COVID-19’a Bağlı Kritik Hastalık Nöromiyopatisinde Elektrofizyolojik Bulgular Fonksiyonel Sonlanımı Öngörebilir Mi?

Mustafa Onur Yıldız
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD., Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Şiddetli koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) enfeksiyonu geçiren hastalar nörolojik komplikasyonlar geliştirme açısından risk altındadır. Kritik hastalık nöromiyopatisi uzun vadede en önemli nörolojik komplikasyonlardan biridir ve ciddi bir morbidite sebebidir. Çalışmamız, COVID-19 hastalarında kritik hastalık nöromiyopatisinin klinik ve elektrofizyolojik özelliklerini karakterize etmeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2020-Aralık 2022 tarihleri arasında Erzurum Şehir Hastanesi nörofizyoloji laboratuvarına COVID-19 enfeksiyonu sonrası yoğun bakımın edinilmiş güçsüzlüğü gelişmesi nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Elektrofizyolojik bulgular ile hastaların toplam kas gücü ve Barthell günlük yaşam aktivite skorları arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kritik hastalık tanısı alan 22 hasta çalışmaya alınmıştır. Sekiz hastada kritik hastalık nöropatisi, 4 hastada kritik hastalık miyopatisi ve 10 hastada kritik hastalık nöromiyopatisinin elektrofizyoljik bulguları vardı. İlk tanı esnasında kritik hastalık nöromiyopatsi olan hastaların kas gücü ve Barthell skorları kritik hastalık nöropatisi veya kritik hastalık miyopatisi olan hastalara göre istatiksel olarak daha düşük izlendi. Elektromiyografide polinöropati derecesi ağırlaştıkça ve miyopatik kas sayısı arttıkça hastaların ilk tanı, 1. ve 6. aydaki kas gücü ve Barthell skorlarında istatiksel olarak anlamlı azalma izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 hastalarında kritik hastalık nöromiyopatisinin elektrofizyolojik bulguları kısa ve orta vadedeki fonksiyonel sonlanıma ait bilgiler vermektedir. Bu nedenle kritik hastalık şüphesi olan hastalara erken dönemde elektrofizyolojik inceleme yapılmalı, hastalığın şiddeti tespit edilmeli ve tanı konulduktan hemen sonra rehabilitasyona başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Elektromiyografi, Kritik Hastalık

Mustafa Onur Yıldız. Can Electrophysiological Findings Predict Functional Outcomes in Critical illness Neuromyopathy due to COVID-19?. Van Med J. 2023; 30(4): 382-389

Corresponding Author: Mustafa Onur Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale