E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 412-420 | DOI: 10.5505/vtd.2021.55890

Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery

Volkan Kaplan1, Levent Ciğerim2, Saadet Çınarsoy Ciğerim3, Zeynep Dilan Bazyel2, Gönül Dinç3
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Tekirdag Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
3Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to examine the differences between 12 metric swelling evaluation methods in patients undergoing impacted lower third molar surgery.
METHODS: This study was conducted on the patients indicated for the extraction of impacted lower third molar teeth due to orthodontic reasons. Twenty-six patients aged between 18-40 were included in the study. Swelling levels after surgery were measured using anatomic landmarks used for the methods, and the distances between landmarks were measured before the operation, and on days 2 and 7 afterward. The measurements were done using thread and a millimeter ruler while patients were seated. The distances between the anatomical landmarks were evaluated by 12 different methods.
RESULTS: According to the results of the measurements performed on twenty-six patients, (15 male and 11 female) with a mean age of 23.85±6.06 years, male had more swelling than female and the difference was statistically significant (p<0.05) although age, and measurement methods had no significant effect on swelling (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the present study; twelve swelling evaluation methods showed significantly similar results and the authors recommended using Method 1 and 5 for convenient clinical evaluation which could be performed with a smaller number of anatomical points.

Keywords: swelling evaluation, impacted third molar, metric method

Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrası Şişlik Değerlendirilmesinde Çeşitli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Volkan Kaplan1, Levent Ciğerim2, Saadet Çınarsoy Ciğerim3, Zeynep Dilan Bazyel2, Gönül Dinç3
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, gömülü alt yirmi yaş dişi operasyonu geçiren hastalarda eş zamanlı olarak farklı 12 çevresel şişlik değerlendirme yöntemi kullanılarak, bu yöntemler arasında fark bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, gömülü alt üçüncü molar dişlerin ortodontik nedenlerle çekilme endikasyonu olan hastalarda yapılmıştır. Çalışmaya 18-40 yaş arasındaki 26 hasta dahil edilmiştir. Operasyondan sonra şişlik seviyeleri anatomik noktalar arasındaki mesafeler, operasyondan önce ve operasyondan sonra 2. ve 7. günlerde ölçülmüştür. Değerlendirmeler milimetrik cetvel ile hastalar otururken yapılmıştır. Anatomik noktalar arasındaki mesafeler 12 farklı yöntemle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 23,85±6,06 yıl olan 26 hastada (15 erkek ve 11 kadın) yapılan ölçüm sonuçlarına göre, erkeklerde (3,156±0,119) kadınlara (2,452±0,140) göre daha fazla ödem görülürken (p<0,05) yaş ve şişlik ölçüm yönteminin şişlik üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, 12 farklı çevresel ödem değerlendirme yönteminin benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu sebeple bu yöntemler arasında, daha az sayıda anatomik nokta arasındaki mesafenin ölçülmesini içeren yöntem 1 ve yöntem 5 klinik kullanım için daha kolay değerlendirme tekniği olarak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: şişlik değerlendirme, gömülü üçüncü molar, metrik yöntem

Volkan Kaplan, Levent Ciğerim, Saadet Çınarsoy Ciğerim, Zeynep Dilan Bazyel, Gönül Dinç. Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery. Van Med J. 2021; 28(3): 412-420

Corresponding Author: Volkan Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale