E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease Of The Colon [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 400-403 | DOI: 10.5505/vtd.2021.53323

Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease Of The Colon

Mesut Aydın1, Serhat Özer2, Yaren Dirik1, Elif Tuğba Tuncel3, Ahmet Cumhur Dülger4
1Department of Gastroenterology, Van Yuzuncu Yil University,Van, Turkey
2Department of Gastroenterology, Private Defne Hospital
3Manisa City Hospital, Department of Gastroenterology
4Department of Gastroenterology, Giresun University, Giresun, Turkey

INTRODUCTION: Celiac disease (CD) is a small bowel malabsorption syndrome that is caused by hypersensitivity to wheat in subjects who have positive HLA haplotypes DQ2 and DQ8. Diverticular disease of the colon (DDC) is saccular dilatations of colon, which is seen mostly in adults older than 40. In this study, we tried to see whether CD is protective for DDC.
METHODS: We identified 114 (57 female; the mean age 58±4.1 years) patients with DDC during the 7-month period from January to October 2018. Age-matched control group (100 subjects; 50 female; the mean age 59±3.4 years) was selected from subjects without DDC.
RESULTS: Among subjects with DDC, only one tested positive for CD serologically (Tissue Transglutaminase - tTTG IgA and G). In control subjects with dyspepsia, 2.8% of subjects tested positive for celiac antibodies. There was a robust difference between groups in terms of TTG Ig A seropositivity (P<0.005, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results indicate an inverse relationship between DDC and CD. These data support that lack of celiac antibodies may have a preventive role for developing DDC. The mechanism of presented finding is still unclear. Further research is needed.

Keywords: Celiac disease, diverticuls of colon, diarrhea

Kolon Divertikülleri Olan Olgularda Çölyak Hastalığı Prevalansı

Mesut Aydın1, Serhat Özer2, Yaren Dirik1, Elif Tuğba Tuncel3, Ahmet Cumhur Dülger4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,Van
2Özel Defne Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü
3Manisa Şehir Hastanesi
4Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Çölyak hastalığı (ÇH), pozitif HLA haplotipleri DQ2 ve DQ8 olan deneklerde buğdaya aşırı duyarlılığın neden olduğu bir ince bağırsak malabsorpsiyon sendromudur. Kolonun divertiküler hastalığı (DDC), daha çok 40 yaşın üzerindeki erişkinlerde görülen kolonun sakküler dilatasyonlarıdır. Bu çalışmada ÇH'nin DDC için koruyucu olup olmadığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak-Ekim 2018 arasındaki 7 aylık dönemde 114 (57 kadın; ortalama yaş 58 ± 4.1 yıl) DDC hastası belirledik. Yaşa uygun kontrol grubu (100 denek; 50 kadın; ortalama yaş 59 ± 3.4 yıl) DDC'siz deneklerden seçildi.
BULGULAR: Among subjects with DDC, only one tested positive for CD serologically (Tissue Transglutaminase - tTTG IgA and G). In control subjects with dyspepsia, 2.8% of subjects tested positive for celiac antibodies. There was a robust difference between groups in terms of TTG Ig A seropositivity (P<0.005, respectively).
TARTIŞMA ve SONUÇ: The results indicate an inverse relationship between DDC and CD. These data support that lack of celiac antibodies may have a preventive role for developing DDC. The mechanism of presented finding is still unclear. Further research is needed.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, kolon divertikülleri, diyare

Mesut Aydın, Serhat Özer, Yaren Dirik, Elif Tuğba Tuncel, Ahmet Cumhur Dülger. Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease Of The Colon. Van Med J. 2021; 28(3): 400-403

Corresponding Author: Mesut Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale