E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relationship Between APACHE II Score and Immunological Parameters in Intensive Care Patients [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 367-373 | DOI: 10.5505/vtd.2023.47427

The Relationship Between APACHE II Score and Immunological Parameters in Intensive Care Patients

Tuna Albayrak1, Ali Muhtaroğlu2
1Tuna Albayrak, Giresun University, Faculty Of Medicine, Anesthesiology And Reanimation Department Giresun /turkey
2Ali Muhtaroğlu, Giresun University, Faculty Of Medicine, General Surgery Department Giresun Turkey

INTRODUCTION: In this study, the aim was to investigate the relationship between immunological parameters, specifically the fibrinogen/albumin ratio, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and the widely used acute physiology and chronic health assessment (APACHE) II scoring system in critically ill patients in the intensive care unit.
METHODS: The retrospective analysis included 166 patients admitted between January 2023 and July 2023, evaluating their 28-day mortality. The patients were categorised into groups: Group M (mortality), with 53 patients and Group S (survival) with 113 patients. The immunological parameters of the patients between the groups were analyzed statistically.
RESULTS: APACHE II score, fibrinogen, lactate, and fibrinogen/albumin ratio were identified as independent parameters associated with mortality. The ROC analysis determined the optimal cutoff points for predicting mortality for APACHE II score, fibrinogen, lactate, and fibrinogen/albumin ratio.

DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed a significant correlation between APACHE II score and immunological parameters, including fibrinogen, lactate, and fibrinogen/albumin ratio. These findings can be used to predict mortality.

Keywords: APACHE II score, Immunological parameters, Intensive care unit, Mortality

Yoğun Bakım Hastalarında APACHE II Skoru ve İmmünolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Tuna Albayrak1, Ali Muhtaroğlu2
1Tuna Albayrak, Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Giresun /Türki̇ye
2Ali Muhtaroğlu, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Giresun Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada immünolojik parametreler, özellikle fibrinojen albümin oranı (FAR), trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve nötrofil-lenfosit oranı( NLR) ile kritik yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında yaygın olarak kullanılan akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE) II skorlama sistemi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2023 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan ve 28 günlük mortaliteleri değerlendirilen 166 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: 53 hastadan oluşan Grup M (mortalite) ve 113 hastadan oluşan Grup S (sağkalım). Gruplar arasında hastaların immünolojik parametreleri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: APACHE II skoru, fibrinojen, laktat ve fibrinojen/albümin oranı mortaliteyle ilişkili bağımsız parametreler olarak belirlendi. ROC analizi ile APACHE II skoru, fibrinojen, laktat ve fibrinojen/albümin oranı için mortaliteyi tahmin etmeye yönelik optimal kesme noktalarını belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma APACHE II skoru ile fibrinojen, laktat ve fibrinojen/albümin oranı gibi immünolojik parametreler arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular mortaliteyi tahmin etmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: APACHE II skoru, İmmünolojik parametreler, Yoğun bakım ünitesi, Mortalite

Tuna Albayrak, Ali Muhtaroğlu. The Relationship Between APACHE II Score and Immunological Parameters in Intensive Care Patients. Van Med J. 2023; 30(4): 367-373

Corresponding Author: Tuna Albayrak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale