E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Demographic, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Allergic and Non-allergic Asthma in Van Province [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 409-417 | DOI: 10.5505/vtd.2023.43799

The Demographic, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Allergic and Non-allergic Asthma in Van Province

Ali Can
Department of Immunology and Allergic Diseases, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: Asthma is a prevalent disease that can cause different clinical features due to various underlying mechanisms. Detecting different types of asthma is important in disease management. We aimed to compare the features of allergic and non-allergic patients and to assess the clinical characteristics of patients with asthma in ***.
METHODS: We included 302 adult patients with asthma with compatible history, physical examination and pulmonary function tests. We evaluated the demographic features and allergy test results in addition to clinical and laboratory findings on patients with asthma. The characteristics of the patients allocated into two groups with allergic and non-allergic, asthma were compared.
RESULTS: Among the patients, 80% were women and the median age was 35 years. Allergy tests indicated that the most frequently observed inhalant agents were pollens (59%), followed by house dusts (55%), molds (6%) and animal epitheliums (3%). More than half (57%) of the patients exhibited allergic asthma. Non-allergic asthma was correlated with longer disease duration and more severe disease while the presence of a family history of an allergic disease was higher in patients with allergic asthma (p=0,001, p=0,001 and p=0,001, respectively). Total IgE levels were significantly higher in allergic asthma, although there was no significant difference concerning eosinophil counts (p=0,001 and p=0,936, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that the majority of patients with asthma were allergic in ***, with pollen allergy being the most common. These findings can aid doctors in distinguishing asthma phenotypes. As a result, more successful treatments will be provided in managing patients with asthma.

Keywords: asthma, allergic asthma, non-allergic asthma, allergy test, allergen sensitization

Van İlindeki Alerjik ve Alerjik Olmayan Astımlı Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Ali Can
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım, altta yatan çeşitli mekanizmalara bağlı olarak farklı klinik özelliklere sahip yaygın bir hastalıktır. Hastalığın yönetiminde astımın fenotipini belirlemek önemlidir. Bu çalışmada ***'daki astımlı hastaların klinik özelliklerini değerlendirmeyi ve alerjik olan ve olmayan astımlı hastaların özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öykü, fizik muayene ve solunum fonksiyon testleri astım ile uyumlu 302 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları yanında demografik özellikleri ve alerji testleri değerlendirildi. Hastaların klinik özellikleri alerjik ve alerjik olmayan astım olarak 2 gruba ayrılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %80'i kadın ve ortanca yaşı 35 idi. Alerji testlerinde en sık gözlenen solunumsal alerjenler polenler (%59) iken, bunu ev tozları (%55), küfler (%6) ve hayvan tüyleri (%3) takip etmekteydi. Hastaların yarısından fazlasında astım alerjik olarak saptandı (%57). Alerjik olmayan astımlı hastalarda hastalık süresi daha uzun ve hastalık daha şiddetli seyrederken; ailede alerjik hastalık öyküsünün varlığı ise alerjik astımlı hastalarda daha yüksek oranda bulundu (p=0,001, p=0,001 ve p=0,001, sırasıyla). Alerjik astımda total IgE düzeyleri belirgin olarak yüksek iken; eozinofil sayısı açısından ise anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0,001 ve p=0,936, sırasıyla).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma *** ilinde astımlı hastaların çoğunluğunun alerjik olduğunu ve polen alerjisinin en sık görülen alerjen tipi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın bulguları hekimlere astım fenotiplerini ayırt etmede yol gösterebilir ve bunun sonucu olarak astımlı hastaların yönetiminde daha başarılı tedavilere olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: astım, alerjik astım, alerjik olmayan astım, alerji testi, alerjen duyarlılığı

Ali Can. The Demographic, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Allergic and Non-allergic Asthma in Van Province. Van Med J. 2023; 30(4): 409-417

Corresponding Author: Ali Can, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale