E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Recent Situation in Emergency Department Admissions of Convicted Patients, a Retrospective Multicenter Study [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(4): 354-360 | DOI: 10.5505/vtd.2023.37043

Recent Situation in Emergency Department Admissions of Convicted Patients, a Retrospective Multicenter Study

Cüneyt Arıkan1, Rezan Karaali2, Omay Sorgun3
1Soma State Hospital, Emergency Medicine Department, Manisa, Turkey
2Izmir Democracy University, Department Of Emergency Medicine, Izmir, Turkey
3Izmir Tepecik Research And Training Hospital, Emergency Medicine Department, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the clinical characteristics of convicted patients admitted to the emergency department and to compare the similar and different aspects of emergency services offered to convicted patients between secondary and tertiary hospitals.
METHODS: This study was designed as a multicenter, retrospective cross-sectional. Convicted patients aged 18 and over who applied to the emergency departments of the hospitals mentioned in 2021-2022 were included in the study. The medical records of the cases were examined, and demographic characteristics, time of admission to the emergency department, emergency triage code, admission complaint, diagnosis, consultations, clinical outcomes, and any re-admissions to the emergency department within 24 hours were recorded.
RESULTS: Of the cases, 1415 (81.2%) were treated in the secondary care hospital and 327 (18.8%) were treated in the tertiary hospital. The cases with green code (62.4%) in the secondary hospital, and the cases with yellow (64.2%) and red codes (26.6%) in the tertiary hospital were more common (p=0.001,p=0.001,p=0.001, respectively). The most common complaint in both hospitals was physical assault (19.7%-30%). Consultation requests, ward hospitalizations, intensive care unit admissions, and emergency surgeries were more frequent in the tertiary hospital compared to the secondary hospital (p=0.001 for all comparisons).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Trauma emerged as the primary reason for convicted patients seeking care at both hospitals, with a significant portion of cases being related to violent behaviors. Nonetheless, clinical differences exist between convicted patients admitted to secondary and tertiary hospitals, encompassing factors like emergency triage code, admission complaints, diagnoses, consultations, and patient outcomes.

Keywords: convicted patients, emergency room, violence, self-harm, infectious diseases

Hüküm Giymiş Hastaların Acil Servis Başvurularında Son Durum, Retrospektif Çok Merkezli Bir Çalışma

Cüneyt Arıkan1, Rezan Karaali2, Omay Sorgun3
1Soma Devlet Hastanesi, Acil Servis, Manisa, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Tepecik Araştırma Ve Eğitim Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise başvuran hükümlü hastaların klinik karakteristiklerini belirlemek ve ikinci ve üçüncü basamak hastaneler arasında hükümlü hastalara sunulan acil servis hizmetlerinin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çok merkezli ve retrospektif olarak tasarlanan bu araştırmaya 2021-2022 yıllarında belirtilen hastanelerin acil servisine başvuran 18 yaş ve üzeri hükümlü hastalar dahil edildi. 18 yaş altındakiler ve verileri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olguların tıbbi dosyaları incelenerek demografik özellikleri, acil servise başvurduğu saat, acil triyaj kodu, başvuru şikayeti, teşhis, konsültasyon, klinik sonlanımı ve acil servise 24 saat içinde tekrar başvurusu olup olmadığı kaydedildi.

BULGULAR: Olguların 1415’i (%81,2) ikinci basamak, 327’si (%18,8) üçüncü basamak hastanede tedavi edilmişti. İkinci basamakta yeşil kodlu (%62,4), üçüncü basamakta ise sarı (%64,2) ve kırmızı kodlu (%26,6) hasta başvurusu daha fazlaydı (sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.001). Her iki hastanede de en sık başvuru şikâyeti darptı (%19,7- %30). Üçüncü basamakta fraktür tanısı 2. basamağa göre daha sıktı (p=0.001). Üçüncü basamak hastanede konsültasyon istenen hasta oranı, servise yatış, yoğun bakım ünitesine kabul ve acil operasyona alınan hasta oranı ikinci basamağa göre daha fazlaydı (sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hükümlü hastaların her iki hastaneye de en sık başvuru nedeni travma olup, büyük çoğunluğu şiddet içeren davranışlarla ilişkilidir. Bununla birlikte ikinci ve üçüncü basamak hastanelere başvuran hükümlü hastalar arasında hastaların acil triyaj kodu, başvuru şikayetleri, konulan teşhisler, konsültasyonlar ve hasta sonlanımı açısından klinik farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: hükümlü hastalar, acil servis, şiddet, kendine zarar verme, bulaşıcı hastalıklar

Cüneyt Arıkan, Rezan Karaali, Omay Sorgun. Recent Situation in Emergency Department Admissions of Convicted Patients, a Retrospective Multicenter Study. Van Med J. 2023; 30(4): 354-360

Corresponding Author: Cüneyt Arıkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale