E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Group A Beta Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Samples in Children Applying to Pediatri Polyclinic and Their Antibiotic Susceptibility [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 374-379 | DOI: 10.5505/vtd.2021.36539

Group A Beta Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Samples in Children Applying to Pediatri Polyclinic and Their Antibiotic Susceptibility

Demet Çelebi1, Ülkü Altoparlak2
1Atatürk University Veterinary Medicine Departman of Microbiology, ERZURUM
2Atatürk University Faculty of Medicine Department of Clinical Microbiology, ERZURUM

INTRODUCTION: A group beta-haemolytic streptococi (AGBHS) are the most common bacterial cause of these infectionms which can be complicated by severe nonsuppurative sequelae, including acut rheumatic fever and glomerulonephritis. Streptococal infections arde hyperendemic in our region.
METHODS: Throat samples were taken from 200 children with symptoms of the upper respiratory tract infection, at the age of 0-10 years, Patients were divided into 0-2, 2-6, 6-10 age groups. 30 children without having upper respiratuary tract complain of 0-6 years were included in the study as control group.
Streptococci strains were identified with conventional methods. Antibiotic sensivitiy was evaluated by the disk diffusion method.

RESULTS: All samples taken, 51 isolated were confirmed as beta haemolytic streptococi (BHS), accounting for 25.5 %of the total in the patient group and control group (5) isolated were BHS (16.7 %). Distribution of isolated positive of BHS among patients of different ages were 28.3%of in 0-21 age group, 27.5 %in 2-6 age group, and 20.0 in 6-10 age group. Of total 51 BHS isolated from patients group, 36 (70.6 %) isolated and 5 (60 %) of the control group were identified as AGBHS. AGBHS among the different age group had a similar distribution pattern with 70.6 %in 0-2 age group, 77.3 %in 2-6 age group, 58.3 %in 6-10 age group, respectively. Prevalance of AGBHS was found 60.6 %in control group.
All isolated were susceptible to penicilin, ampicillin and amoksicillin.Resistance was found to 13.9% erythromycin and 16.7% ofloxacin, respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Infection rates and resistance to antibiotics should be investigated periodically.

Keywords: A group beta-haemolytic streptococci, Throat swap, Antibiotic Susceptibility

Çocuk Polikliniğine Başvuran Hastaların Boğaz Sürüntülerinden Üretilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Demet Çelebi1, Ülkü Altoparlak2
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ABD, ERZURUM

GİRİŞ ve AMAÇ: Başta faranjit ve tonsillit olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları çocukların en yaygın hastalıklarıdır. A grubu beta hemolitik streptokoklar (AGBHS) bakteriyel etkenler arasında en sık görülenleridir. AGBHS’ler yaptıkları enfeksiyonların yanı sıra akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit gibi postsreptokokkal sekellere de yol açmaktadırlar. Streptokokkal infeksiyonlar bölgemizde sık görülmektedir. Bizde bu bilgiler ışığında çalışmamızı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üst solunum yolları enfeksiyonu şikayetiyle 0-10 yaşları arasındaki 200 hastadan boğaz sürüntüleri alındı. Bu hastalar 0-2, 2-6, 6-10 yaş olarak gruplara ayrıldı. Üst solunum yolu şikayeti olmayan 0-6 yaş arası 30 çocuk, kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi.
Çocuklardan alınan boğaz örneklerinden izole edilen streptokoklar klasik yöntemlerle tanımlandı ve antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle araştırıldı

BULGULAR: Toplam 200 hastadan alınan örneklerin 51’inde (%25.5) ve kontrol grubunun 5’inde (%16.7) BHS üretildi. Beta hemolitik streptokok üreme yüzdesi, 0-2 yaş grubunda %28.3, 2-6 yaş grubunda %27.5, 6-10 yaş grubunda %20.0 ve kontrol grubunda %16.7 olarak tesbit edildi. Hasta gruplarından üretilen toplam 51 BHS’un 36’sı (%70.6) ve kontrol grubundan soyutlanan 5 BHS’un 3’ü (60.0)AGBHS olarak tiplendirildi. BHS’ların, 0-2 yaş grubunda %70.6 sı, 2-6 yaş grubunda %77.3’ü ve 6-10 yaş grubunda ise %58.3’ü AGBHS idi.
Tüm AGBHS’larda penisilin, ampisilin ve amoksisiline duyarlılık görüldü. Sırasıyla%13.9 eritromisine ve %16.7 ofloksasine direnç tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Belirli periyodik aralıklarla, enfeksiyon oluşturma oranları ve antibiyotiklere karşı direnç geliştirme durumları araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: A grubu beta hemolitik streptokok, Boğaz Sürüntüsü, Antibiyotik duyarlılığı.

Demet Çelebi, Ülkü Altoparlak. Group A Beta Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Samples in Children Applying to Pediatri Polyclinic and Their Antibiotic Susceptibility. Van Med J. 2021; 28(3): 374-379

Corresponding Author: Demet Çelebi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale