E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of Pediatric Patients with Thorax Trauma with Thorax Tube Insert in Emergency Department. [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 445-451 | DOI: 10.5505/vtd.2021.16769

Evaluation of Pediatric Patients with Thorax Trauma with Thorax Tube Insert in Emergency Department.

Zerrin Özçelik1, Sinem Sari2, İlknur Banlı Cesur3
1Adana City Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
2Adana City Training and Research Hospital Pediatric Emergency Clinic
3Health Sciences University Adana City Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic

INTRODUCTION: Traumas are an important cause of mortality in children. Our aim was to evaluate children traumas in need of thorax tube insertion and to determine our priorities for intervention in patients with thoracic trauma score.
METHODS: The files of 78 children who developed pneumothorax and/or hemopneumothorax which also underwent tube thoracostomy between January 2013- September 2019 were retrospectively analyzed. Gender, cause and type of trauma, accompanying traumas, clinical, laboratory, hospital stay and The Pediatric Trauma Score(PTS) of the patients were evaluated.Patients who were followed conservatively, operated due to trauma, and who underwent tube thoracostomy for reasons other than trauma were excluded from the study.
RESULTS: %89.7 of patients were male. The type of trauma was blunt in 40 (51.3%) cases and penetrating trauma in 38 (48.7%) cases. The mean age of the patients was 12.62±4.7 years ( 10.47±5.25 years in blunt traumas, 14.89±2.77 years in penetrating traumas). Tube thoracostomy was performed due to pneumothorax in 48.7% of patients, hemothorax in 28.2%, and hemopneumothorax in the remaining 23.1%. PTS mean values of blunt trauma patients were lower than penetranting trauma and this was statistically significant (p≤0.05). When the patients were divided into two groups as PTS 8 and above, 20 (25.6%) was below 8, 58 (74.6%) was above 8.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In pediatric emergencies, early diagnosis and treatment of the patient is life-saving. By quickly evaluating trauma patients with PTS, it is possible to make a preliminary assessment about the severity and clinic of the trauma.

Keywords: Child, Pediatric trauma score, Emergency, Thoracic tube

Acil Serviste Toraks Tüpü Takılan Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi

Zerrin Özçelik1, Sinem Sari2, İlknur Banlı Cesur3
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Travmalar çocuklarda önemli bir ölüm nedenidir. Amacımız çocuk acil ünitelerinde toraks tüpü takılma ihtiyacı olan çocuk travmalarını pediatrik travma skoru üzerinden değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Eylül 2019 tarihleri arasında pnömotoraks ve/veya hemopnömotoraks gelişen ve yine tüp torakostomi uygulanan 78 çocuğun dosyası retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet, travmanın nedeni ve tipi, eşlik eden travmalar, klinik, laboratuvar, hastanede kalış süreleri ve Pediatrik Travma Skoru (PTS) değerlendirildi. Konservatif takip edilen, travmaya bağlı ameliyat edilen ve travma dışındaki nedenlerle tüp torakostomi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Hastaların %89,7’si erkekti. Travma tipi olarak kırk (%51,3) olguda künt, 38 (%48,7) olguda penetran travma tespit edildi. Hastaların ortalama yaşı 12,62±4,7 yıldı (künt travmalılarda: 10,47±5,25 yıl, penetran travmalılarda 14,89±2,77 yıl). Hastaların %48,7’sine pnömotoraksa, %28,2’sine hemotoraks, kalan %23,1’ine hemopnömotoraksa bağlı olarak tüp torakostomi yapıldı. Künt travmalı hastaların PTS ortalama değerleri penetran travmadan düşüktü ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Hastalar PTS 8 ve üzeri olarak iki gruba ayrıldığında 20 (%25,6) hasta 8’in altında, 58(%74,6)’i 8’in üzerinde idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik acil durumlarda hastanın erken tanı ve tedavisi hayat kurtarıcıdır. PTS’li travma hastalarını hızlı bir şekilde değerlendirerek travmanın ciddiyeti ve kliniği ile ilgili ön değerlendirme yapmak mümkündür

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Pediatrik travma skoru, Acil, Toraks tüpü.

Zerrin Özçelik, Sinem Sari, İlknur Banlı Cesur. Evaluation of Pediatric Patients with Thorax Trauma with Thorax Tube Insert in Emergency Department.. Van Med J. 2021; 28(3): 445-451

Corresponding Author: Zerrin Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale