E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 242-245 | DOI: 10.5505/vtd.2016.98598

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı

Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtcı1, Gülşah Balık1, Kazım Şahin2, Figen Kır Şahin1
1
2

Objective: Rubella virus, a member of the Togaviridae family is the sole member of the genus Rubivirus. It is enveloped and has a single stranded ribonucleicacid genome. Infection acquired in the first trimester of pregnancy poses high risk of congenital rubella syndrome to the unborn child. In the present study we aimed to investigate seroprevalance of rubella antibodies among pregnant women who were admitted to our obstetrics department. Materials and Methods: In this retrospective study, 1037 pregnant women were investigated for rubella IgM antibody and 424 for rubella IgG antibody, who were admitted to our obstetric clinic between 31st July 2009 and 1st August 2014. Results: Rubella IgG results of the patients were; 1,9% (n=8) negative, 4,2% (n=18) grayzone and 93,9% (n=398) positive. Rubella IgM results of the patiences were; 99,2% (n=1029) negative, 0,5% (n=5) grayzone and 0,3% (n=3) positive. Conclusion: As a result, in this study we identified the last 5 years seroprevalance of rubella virus in our region. Seropositivity of rubella virus is high in our region and we think routine screening for rubella IgG is not necessary. Seropositivity rubella IgM is very low in our region. Therefore, obstetricians should reconsider the cost-effectiveness of routine screening for rubella IgM.

Keywords: Rubella, seroprevalence, pregnancy

Seroprevalence of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern Black Sea Region

Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtcı1, Gülşah Balık1, Kazım Şahin2, Figen Kır Şahin1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan University, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Amaç: Rubella virus Togaviridae familyasının Rubivirus genusunun tek üyesidir. Zarflıdır ve tek sarmallı ribo nükleik asit genomuna sahiptir. Bu viruse ilk trimesterde maruz kalan annelerin doğmamış çocukları konjenital rubella sendromu açısından yüksek risk altındadırlar. Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniklerine başvuran gebelerde rubella antikorlarının sıklığının tespit edilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniğine 31.07.2009 ile 01.08.2014 tarihleri arasında başvuran 1037 gebenin rubella IgM ve 424 gebenin rubella IgG antikor değerleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Rubella IgG ölçümüne göre olguların %1,9’unun (n=8) rubella IgG sonucu negatif, %4,2’sinin (n=18) ara değer ve %93,9’unun (n=398) rubella IgG sonucu pozitif olarak saptandı. Rubella IgM ölçümüne göre olguların %99,2’sinin (n=1029) rubella IgM sonucu negatif, %0,5’inin (n=5) ara değer ve %0,3’ünün (n=3) rubella IgM sonucu pozitif olarak saptandı. Sonuç: Bu çalışma ile yöremizdeki gebe kadınlarda 5 yıllık dönemde rubella virüs seroprevalansı tespit edildi. Bölgemizde rubella IgG seroprevalansı oldukça yüksektir ve bu sebeple gebelerde rutin olarak taranmasının gerekli olmadığını düşünüyoruz. Rubella IgM seropozitivitesi ise oldukça düşüktür ve bu sebeple de bu bölgede rutin rubella IgM taraması yapmadan önce obstetrisyenlerin maliyet etkinlik açısından değerlendirme yapmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: Rubella, seroprevalans, gebelik

Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Figen Kır Şahin. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı. Van Med J. 2016; 23(3): 242-245
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale