E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Neurological Soft Signs, Circadian Preferences and Emotion Regulation in Bipolar Disorder and First-Degree Relatives [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 142-152 | DOI: 10.5505/vtd.2023.95881

Neurological Soft Signs, Circadian Preferences and Emotion Regulation in Bipolar Disorder and First-Degree Relatives

Barış Erkuş1, Pinar Guzel Ozdemir2, Mesut Işık2
1Tarsus State Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University Medicine Faculty, Van, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the relationships between neurological soft signs (NSS), circadian preferences, and emotional regulation difficulties in patients with bipolar disorder (BD) and their unaffected first-degree relatives (FDRs).
METHODS: A total of 105 people (35 BD patients, 35 FDRs, and 35 healthy controls) enrolled in the study. They completed a sociodemographic information form, the Young Mania Rating Scale (YMRS), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), and Neurological Evaluation Scale (NES).
RESULTS: NES motor coordination, complex motor movements, other subscale and total scores were significantly higher in BD and FDRs compared to the control group. The subscales of the DERS including nonacceptance, goals, impulse, strategies, accessibility, and total DERS scores were also significantly higher in patients than the relative and control groups. A statistically positive, weak, and significant relationship emerged between the patient group’s other NES sub-dimension and the DERS sub-dimensions of impulse and awareness. Meanwhile, significant relationship was found in the FDRs between NSS and the NES sub-dimensions emotional integration and complex motor movements. A significant relationship was also found between the DERS sub-dimension nonacceptance and the NSS sub-dimension complex motor movements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study discovered that NSS are associated with negative emotional regulation strategies in patients with BD during in euthymic period and FDRs. NSS and circadian preferences may be endophenotype candidates for BD.

Keywords: Bipolar disorder, neurological soft signs, circadian preferences, emotion regulation

Bipolar Bozuklukta ve Birinci Derece Yakınlarında Silik Nörolojik Belirtiler, Sirkadiyen Tercihler ve Duygu Düzenleme

Barış Erkuş1, Pinar Guzel Ozdemir2, Mesut Işık2
1Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluğu (BB) olan hastalar ve birinci derece akrabalarında (BDA) silik nörolojik belirtiler (SNB), sirkadiyen tercihler ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 105 kişi (35 BB, 35 BDA ve 35 sağlıklı kontrol) alındı. Sosyodemografik bilgi formu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Sabahlılık Akşamlılık Ölçeği (SAÖ), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) ve Nörolojik Değerlendirme Ölçeği (NDÖ) dolduruldu.
BULGULAR: BB ve BDA’da NDÖ motor koordinasyon, karmaşık motor hareketler ve diğer alt ölçek ve toplam puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı. DDGÖ kabul etmeme, hedefler, dürtü, stratejiler, erişilebilirlik alt ölçek ve toplam puanları BB’de BDA ve kontrol gruplarına göre anlamlı olarak daha yüksekti. BB’de DDGÖ diğer alt ölçeği ile DDGÖ dürtü ve farkındalık alt boyutları arasında anlamlı ilişki saptandı. BDA grubunda SNB ile NDÖ alt boyutları olan duygusal bütünleşme ve karmaşık motor hareketler arasında anlamlı bir ilişki bulundu. DDGÖ kabul etmeme ile SNB karmaşık motor hareketler alt boyutları arasında da anlamlı ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada ötimik dönemdeki BB’de ve BDA’larda SNB'nin olumsuz duygu düzenleme stratejileri ile ilişkili olduğu saptandı. SNB ve sirkadiyen tercihler BB için endofenotip adayları olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, silik nörolojik belirtiler, sirkadiyen tercihler, duygu düzenleme

Barış Erkuş, Pinar Guzel Ozdemir, Mesut Işık. Neurological Soft Signs, Circadian Preferences and Emotion Regulation in Bipolar Disorder and First-Degree Relatives. Van Med J. 2023; 30(2): 142-152

Corresponding Author: Mesut Işık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale