E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Serum Vitamin B12, Folate, and Ferritin levels in Children and Adolescents with Anxiety Disorders; Controlled Study [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 260-266 | DOI: 10.5505/vtd.2022.95867

Serum Vitamin B12, Folate, and Ferritin levels in Children and Adolescents with Anxiety Disorders; Controlled Study

Sabide Duygu Uygun1, Zeynep Goker2, Fatma Karaca Kara3, Özden Üneri4
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, Ankara Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Psychology Department, Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin B12, folate, and iron deficiencies both in early life and later can affect brain development and maintenance via potential mechanisms causing impaired synaptogenesis, myelination and neurotransmission, and increased neurotoxicity and oxidative stress, resulting in neuropsychiatric disorders like cognitive impairment, depression and anxiety. This study aimed to compare serum vitamin B12, folate, and ferritin levels between children and adolescents with anxiety disorders and healthy controls.
METHODS: The patient group consisted of 40 children aged 8-17 years who were newly diagnosed with anxiety disorders, had no physical or mental illness other than anxiety disorders, and whose serum vitamin B12, folate, and ferritin levels were measured in the last six months for any reason. As the control group, 40 subjects matched to the patient group for age and sex were selected from mentally and physically healthy children and adolescents. A semi-structured psychiatric interview was used for the diagnosis. Serum vitamin B12, folate, and ferritin levels were obtained from medical records.
RESULTS: Serum ferritin and folate levels in the patient group were found to be statistically significantly lower than the controls (34.0 ng/ml versus 46.9 ng/ml, 8.5±2.2 ng/mL versus 10.4±2.8 ng/mL, respectively), unlike serum vitamin B12 levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our initial findings may be scientifically important for further studies, which will show that low ferritin and folate levels are associated with childhood anxiety disorders. Whether there is a causal relationship between childhood-onset anxiety disorders and nutritional deficiencies should be investigated in longitudinal studies with larger samples.

Keywords: folic acid, ferritin, anxiety, child, risk factors

Anksiyete Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Vitamin B12, Folat ve Ferritin Düzeyleri; Kontrollü Çalışma

Sabide Duygu Uygun1, Zeynep Goker2, Fatma Karaca Kara3, Özden Üneri4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Ankara
3Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara
4İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin B12, folat ve demir eksiklikleri hem erken yaşamda hem de sonraki dönemde sinaptogenez, miyelinasyon ve nörotransmisyonun bozulmasına ve artmış nörotoksisite ve oksidatif strese neden olan potansiyel mekanizmalar aracılığıyla beyin gelişimi ve idamesini etkileyebilir, bilişsel bozulma, depresyon ve anksiyete gibi nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, anksiyete bozukluğu olan çocuklar ve sağlıklı kontroller arasında serum B12 vitamini, folat ve ferritin düzeylerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta grubu ilk kez anksiyete bozukluğu tanısı alan, anksiyete bozuklukları dışında bedensel veya ruhsal hastalığı olmayan 8-17 yaş arası 40 çocuktan oluşurken, kontrol grubunu hasta grubuyla yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilen bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı 40 olgu oluşturmaktadır. Psikiyatrik tanılar için yarı yapılandırılmış bir görüşme kullanılırken, hasta grubuna öz-bildirim ölçekleri uygulanmıştır. Serum vitamin B12, folat ve ferritin düzeyleri tıbbi kayıtlardan elde edilmiştir.
BULGULAR: Hasta grubunun serum ferritin ve folat düzeyleri kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (sırasıyla 34,0 ng/ml’ye karşı 46,9 ng/ml, 8,5±2,2 ng/mL’ye karşı 10,4±2,8 ng/mL). Serum vitamin B12 düzeyleri açısından hastalar ve kontroller arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk bulgularımız, düşük ferritin ve folat düzeylerinin çocukluk çağı anksiyete bozuklukları ile ilişkili olduğunu gösterecek daha sonraki çalışmalar için bilimsel olarak önemli olabilir. Çocukluk çağı başlangıçlı anksiyete bozuklukları ile beslenme eksiklikleri arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı daha geniş örneklemli uzunlamasına çalışmalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: folik asit, ferritin, anksiyete, çocuk, risk faktörleri

Sabide Duygu Uygun, Zeynep Goker, Fatma Karaca Kara, Özden Üneri. Serum Vitamin B12, Folate, and Ferritin levels in Children and Adolescents with Anxiety Disorders; Controlled Study. Van Med J. 2022; 29(3): 260-266

Corresponding Author: Sabide Duygu Uygun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale