E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Outcomes of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 28-33 | DOI: 10.5505/vtd.2018.91300

Outcomes of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema

Lokman Balyen1, Kaan Ünlü1, Lütfiye Seçil Deniz Balyen2
1Department of Ophthalmology, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey
2Department of Internal Medicine, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effectiveness of intravitreal triamcinolone acetonide injection (IVTA) in chronic diabetic macular edema (DME) and to assess complications of treatment.
METHODS: 4 mg/0.1ml triamcinolone acetonide was injected into the intravitreal cavity of 34 eyes of 20 patients. 7 male and 13 female patients; with diabetic retinopathy that unresponsive to laser photocoagulation were enrolled. The visual acuity, intraocular pressure (IOP) and macular edema were compared in pretreatment and posttreatment 1st week, 1st, 3rd, and 5th months.
RESULTS: Median duration of follow-up was 5.05±0.76 months (4-6 months). The macular edema was significantly improved (27/34 eyes (79.4%); 30/34 eyes (88.2%), and 27/34 eyes (79.4%) at the 1st, 3rd, and 5th months; respectively). Visual acuity improved 13/34 eyes (38.2 %) at the 1st week, 23/34 eyes (67.6%) in the 1st month, 23/34 (67.6%) in the 3rd month, and 24/34 (70.5%) in the 5th month. Except cataract formation in 2 eyes, none of other patient experienced a complication related to IVTA injection. In addition, none of the patients had IOP above 21 mmHg.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IVTA is a safe and effective therapeutic method for chronic diabetic macular edema unresponsive to prior laser photocoagulation. However, further studies with longer follow-up and larger number of patients are required to assess the long-term efficacy and to determine the criterias for retreatment.

Keywords: Diabetic macular edema, triamcinolone acetonide, intravitreal

Diyabetik Maküla Ödemi Olan Hastalarda İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonuçları

Lokman Balyen1, Kaan Ünlü1, Lütfiye Seçil Deniz Balyen2
1Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi, Diyarbakir, Türkiye
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi, Diyarbakir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik diyabetik maküler ödemde (DME) intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonunun (İVTA) etkinliğini ve tedavinin komplikasyonlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi hastanın 34 gözünün intravitreal kavitesine 4 mg/0.1 ml triamsinolon asetonid enjekte edildi. Lazer fotokoagülasyona yanıt vermeyen 7 erkek ve 13 kadın diyabetik retinopatili hasta kaydedildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 5. aylarda görme keskinliği, göziçi basıncı (GİB) ve maküla ödemleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 5.05±0.76 ay (4-6 ay)’dı. Maküla ödemi (birinci, üçüncü ve beşinci aylarda sırasıyla 27/34 gözde (%79.4), 30/34 gözde (%88.2) ve 27/34 gözde (%79.4) iyileşti. Görme keskinliği birinci haftada 13/34 gözde (%38.2), birinci ayda 23/34 gözde (%67.6), üçüncü ayda 23/34 (%67.6) ve beşinci ayda 24/34 (%70.5) arttı. İki gözdeki katarakt oluşumu hariç diğer hiçbir hastada IVTA enjeksiyonuyla ilgili bir komplikasyon görülmedi. Ayrıca hiçbir hastada GİB 21 mmHg'nin üstüne çıkmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İVTA, daha önceki laser fotokoagülasyonuna yanıt vermeyen kronik diyabetik maküler ödem için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Fakat uzun süreli etkinliğin değerlendirilmesi ve yeniden tedavi kriterlerinin belirlenmesi için daha uzun süreli takip ve daha fazla hastalarla daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik maküla ödemi, triamsinolon asetonid, intravitreal

Lokman Balyen, Kaan Ünlü, Lütfiye Seçil Deniz Balyen. Outcomes of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema. Van Med J. 2018; 25(1): 28-33

Corresponding Author: Lokman Balyen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale