E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Which technique is superior for long-term patency of arteriovenous fistulas formed by small-diameter vessels? A Prospective Randomized Controlled Study [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 279-285 | DOI: 10.5505/vtd.2023.89656

Which technique is superior for long-term patency of arteriovenous fistulas formed by small-diameter vessels? A Prospective Randomized Controlled Study

Rukiye Derin Atabey
Department of Cardiovascular Surgery,Van Yüzüncü Yıl University,Van,Turkey

INTRODUCTION: When creating an arteriovenous fistula (AVF), it is crucial that the patient has a vein of the appropriate diameter. Vein dilatation is used to provide fistula patency in patients with a cephalic vein <2.5 cm. We used hydrostatic dilation (HD) and primary balloon angioplasty (PBA) methods for vein dilatation in our patients. In our study, we aimed to determine the results of venous dilatations performed with different techniques, the effect on fistula patency, and the superiority of the procedures.
METHODS: A prospective randomized controlled study was conducted with patients in whom AVF was to be established. 100 patients who will undergo ven dilatation were divided into 2 groups. HD was applied to the first group and PBA was applied to the second group.
RESULTS: There were 51 (51%) patients in group 1 and 49 (49%) patients in group 2. At the end of the 1st week, 1st month, and 6th month, fistula opening and the presence of trill were recorded. In the first month after the procedure, 44 (66.7%) of those who received trill underwent PBA, 22 (33.3%) HD. The presence of trillin at 1 month was found to be associated with the procedure applied (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PBA of veins <2.5 cm in diameter is an effective method of dilation. Fistula patency and maturation results were good and superior to the HD technique.

Keywords: Arteriovenous fistula, dialysis, primary balloon angioplasty, hydrostatic dilation

Küçük Çaplı Venler ile Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Uzun dönem Açıklığında Hangi Teknik Daha Üstündür? Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Rukiye Derin Atabey
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı,Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Arteriyovenöz fistül (AVF) oluştururken hastanın uygun çapta veninin bulunması önemlidir. Sefalik veni <2.5 cm’den küçük olan hastalarda fistül açıklığını sağlamada ven dilatasyonu işlemi kullanılır.Hastalarımızda ven dilatasyonu için hidrostatik dilatasyon (HD) ve primer balon anjiyoplasti (PBA) yöntemlerini kullandık. Çalışmamızda farklı yöntemlerle yapılan venöz dilatasyonların sonuçlarını, fistül açıklığına etkisini ve işlemlerin birbirlerine üstünlüğünü belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif yapılan randomize kontrollü çalışma, AVF oluşturulacak hastalarla gerçekleştirildi. Ven dilatasyon işlemi yapılacak 100 hasta 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba HD, ikinci gruba PBA işlemi uygulandı.
BULGULAR: Grup 1’de 51 (%51) hasta, grup 2’de ise 49 (%49) hasta vardı. 1. hafta, 1.ay ve 6.ay sonunda fistül açıklığı, trill varlığı kaydedildi. İşlem sonrası 1.ayda trill alınanların 44 (%66,7)’üne PBA, 22 (%33,3)’sine HD işlemi uygulandı. 1.ayda trillin varlığı uygulanan işlemle ilişkili bulundu (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çapı <2,5 cm’den küçük venlerin PBA'sı, etkili bir dilatasyon yöntemidir. Fistül açıklığı, olgunlaşma sonuçları iyi olduğu gibi HD tekniğinden de üstün bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül, diyaliz, primer balon anjiyoplasti, hidrostatik dilatasyon

Rukiye Derin Atabey. Which technique is superior for long-term patency of arteriovenous fistulas formed by small-diameter vessels? A Prospective Randomized Controlled Study. Van Med J. 2023; 30(3): 279-285

Corresponding Author: Rukiye Derin Atabey, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale