E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department? [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 532-537 | DOI: 10.5505/vtd.2019.86486

Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department?

İsmail TAYFUR1, Ramazan Güven2
1University Of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, İstanbul.
2University Of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, İstanbul.

INTRODUCTION: In this study; We aimed to investigate the relationship between Mean Platelet Volume(MPV) and Platelet Distribution Width(PDW) values obtained from the initial hemogram of the patients admitted to the emergency department with the re-admission rate to the emergency department within the first 24 hours after discharge.
METHODS: This retrospective case-control study was conducted with patients that presented to the emergency service over a year. The patients were divided into two groups: The first consisted of patients who, after presenting to the emergency department and being discharged, were readmitted to the same service within the first 24 hours, second group comprised those that were not re-admitted to the emergency department within this period. Statistical analysis was performed between the groups and the ability of these parameters to predict re-admission. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The study was carried out with 614 cases consisting of 216 patients in the readmission group and 398 patients in the control group. When the differences between the groups in terms of hemogram parameters were examined, it was determined that MPV and PDW were higher in the readmission group compared to the control group. The multivariate regression analysis revealed that MPV and PDW were significant predictors of readmission cases. According to the ROC curve analysis, MPV had 90.2% sensitivity and 22.5% specificity while for PDW, these values were 20% and 77.0%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that MPV and PDW could be guiding parameters in predicting cases of emergency department readmission within 24 hours of discharge.

Keywords: Patient Readmission, mean platelet volume, platelet distribution width, platelets

Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Genişliği Acil Servise son 24 Saat İçinde Tekrar Başvuruyu Öngörebilir mi?

İsmail TAYFUR1, Ramazan Güven2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Suam, Acil Tıp Kliniği, İstanbul.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Suam, Acil Tıp Kliniği, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda; acil servise başvuran hastaların ilk başvuruda alınan hemogramından elde edilen Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) değerlerinin, hasta taburcu olduktan sonraki ilk 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuru oranı ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif, vaka-control çalışması olarak dizayn edilen bu çalışma, 1 yıllık süre içerisinde acil servise başvuran hastalarla yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grupta acil servise başvurup taburcu edildikten sonra 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuranlar (re-admission grubu), ikinci grupta ise acil servise başvurup taburcu edildikten sonra 24 saat içerisinde tekrar başvurusu olmayan (control grubu) hastalar değerlendirildi. Hemogram parametrelerinin gruplar arası farklılık düzeylerine ve bu parametrelerin re-admissionu öngörme düzeyine göre istatistksel analiz yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma, readmission grubunda 216 hasta ve control grubunda 398 hastadan oluşan 614 vaka ile yapıldı. Hemogram parametrelerinin grupları arası farklılık düzeyleri incelendiğinde; MPV ve PDW’nin, re-admission grubunda control grubuna göre yüksek anlamlılık düzeyinde daha yüksek değerlerde olduğu görüldü (sırasıyla 9.00 fL versus 8.60 fL; p<0.001, 16.3 % versus 15.00 %; p<0.001). Yapılan çok değişkenli regresyon analizi sonucunda readmission hastalarını öngörmede MPV ve PDW’nin anlamlı prediktörler olduğu bulundu (Sırasıyla; OR: 2.836; 95% CI 1.898-4.239; p<0.001, OR: 0.824; 95% CI 0.708-0.960; p=0.013). ROC curve analizinde MPV için cut-off 8.05 fL alındığında sensitivitenin % 90.2, spesifitenin %22.5 olduğu, PDW için cut-off 16.95 fL alındığında sensitivitenin %20, spesifitenin % 77.0 olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servisten taburcu olan hastalardan, 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuranları öngörmede MPV ve PDW’nin yol gösterici olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Acil servise tekrar başvuru, Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği

İsmail TAYFUR, Ramazan Güven. Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department?. Van Med J. 2019; 26(4): 532-537

Corresponding Author: İsmail TAYFUR, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale