E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 134-138 | DOI: 10.5505/vtd.2020.84704

Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients

Yusuf Turkmen, naci babat
Yuzuncu Yil University, Department of Cardiology, Van

INTRODUCTION: Contrast induced nephropathy (CIN) may arise after the use of contrast agents. Estimating of real glomerular filtration rate (GFR) is very important in order to prevent CIN. The most used GFR estimating equations are Cockroft-Gault (CG) and Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) but their superiority to each other is unknown in contrast media used patients.
METHODS: : Total of 165 patients enrolled to our study. Serum urea, creatinine and cystatin C levels of all patients were measured just before and fifth day of coronary angiography/angioplasty procedure. Alteration in serum cystatin C level was accepted as reference and GFR changes according to both equations were compared with serum cystatin C level variations.
RESULTS: Decreased GFR values according to both formulas were related with an increasing in serum cystatin C levels (p¬=0.042). However, there wasn’t any superiority of formulas to each other in terms of GFR alterations (r¬= -.276 and r= -.275 for CG and MDRD equations respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both CG and MDRD equations are useful to detect the GFR changes in coronary angiography performed patients and there was not superiority of them to each other. To our knowledge, this is a first study about the comparison of MDRD and CG equations in coronary artery visualized patients.

Keywords: Glomerular filtration rate, MDRD, Cockroft-Gault, Coronary angiography

Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastaların Glomerular Filtrasyon Hızı Değişikliği Tespitinde Modification of Diet in Renal Disease ve Cockroft-Gault Denklemlerinin Karşılaştırılması

Yusuf Turkmen, naci babat
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Kontrast madde kullanımının ardından kontrast nefropatisi (KN) görülebilmektedir. KN’sinin önlenmesi için gerçek glomerüler filtrasyon hızının (GFR) hesaplanması oldukça önemlidir. GFR hesaplamada en çok kullanılan Cockroft-Gault (CG) ve Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) denklemleridir ancak koroner anjiografi yapılan hastalarda GFR değişikliğinin tespitinde birbirine olan üstünlüğü bilinmemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 165 hasta dahil edildi. Koroner anjiografi işlemi öncesi ve beşinci gününde tüm hastaların serum üre, kreatinin ve sistatin C düzeyleri ölçüldü. Serum sistatin C düzeyindeki değişiklik referans olarak alındı ve her iki formüle göre olan değişiklik referans değişiklik ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: İşlem sonu serum sistatin C düzeyindeki artış her iki denklemdeki GFR düşüşü ile ilişkili bulundu (p¬=0.042). Ancak GFR değişikliğini tespit etme açısından denklemler birbirine üstün bulunamadı (CG ve MDRD denklemleri için sırasıyla r¬= -.276 ve r= -.275).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koroner anjiyografi uygulanan hastalarda GFR değişikliği tespitinde hem CG hem de MDRD denklemleri kullanışlı olup birbirine üstünlükleri yoktur. Literatür kayıtlarına göre çalışmamız koroner arter görüntülemesi yapılan hastalarda GFR değişikliğinin tespiti adına MDRD ve CG denklemlerini karşılaştıran ilk çalışma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Glomerular Filtrasyon Hızı, MDRD, Cockroft-Gault, Koroner Anjiografi

Yusuf Turkmen, naci babat. Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients. Van Med J. 2020; 27(2): 134-138

Corresponding Author: naci babat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale