E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Invertigation Of Toxoplasma Gondii Seropositivity Among The Patients Having Undergone Coronary Angiography [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 383-387 | DOI: 10.5505/vtd.2020.82653

The Invertigation Of Toxoplasma Gondii Seropositivity Among The Patients Having Undergone Coronary Angiography

Furkan Duran, Serpil Değerli
Parasitology Department, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Parasitic diseases are rare but can affect the cardiovascular system, especially in childhood. The aim of the study was to investigate the existence of a possible relationship between seroprevalence of parasites and heart diseases.
METHODS: Diagnostic Coronary Angiography was performed for consecutively selected patients. Inthispatientgroup, Toxoplasma gondii IgG was examined for the presence of IgM antibodies through ELISA method. There sults were compared in terms of the values among these patients.
RESULTS: A total of 183 consecutively selected patient sunderwent diagnostic coronary angiography. 110 (60%) patients were male and 83 (40%) patients were female. In our study, IgG was positive in 79 cases (71.8%) of 110 men and 66 cases (90.4%) of 73 cases were IgG positive when we examined the serum according to sex in 183 patients and IgG seropositivity against Toxoplasma gondii according to sex difference was found to be significant (p<0.05). There were 20 (10.9%) persons in the 26-45 age group, 107 (58.5%) persons in the 46-65 age group and 56 (30.6%) persons over the age of 66 years. Of the patients studied, 120 (65.5%) had normal coronary arteries or minimal coronary artery disease (coronary artery disease) (Group 1), 63 (34.5%) had severe CAD, stent and / or CABG ) were excluded (Group 2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the difference between IgM and IgG seropositivity in Diagnostic Angiography Group 1 and Group 2 patients was examined, no statistically significant difference was found.

Keywords: Coronary Arter Disease, Toxoplasma gondii, ELISA, IgM, IgG

Koroner Anjiyografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırıması

Furkan Duran, Serpil Değerli
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Paraziter hastalıklar nadir olsa da özellikle çocukluk çağında kardiyovasküler sistemi etkileyebilmektedir. Çalışmada parazitin seroprevalansı ile kalp hastalıkları arasında olası bir ilişkinin varlığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanısal Koroner Anjiyografiye yönlendirilen ardışık hastalar alındı. Bu hasta grubunda anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM antikorlarının varlığı ELISA yöntemiyle araştırıldı.
BULGULAR: Tanısal Anjiyografi yapılan ardışık 183 hasta işleme alındı. Hastaların 110 (%60)’ı erkek, 83 (%40) hasta ise kadındır. Çalışmamızda cinsiyete göre IgG incelendiğinde toplam 183 hasta serumu incelendiğinde 110 erkekten 79'unun (% 71,8) IgG pozitif iken, 73 kadından 66'sının (% 90,4) IgG pozitif saptanmıştır ve cinsiyete göre Toxoplasma gondii'ye karşı oluşan IgG seropozitifliği arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05).Hastalardan 26-45 yaş grubunda toplam 20 (%10,9) kişi, 46-65 yaş grubunda 107 (%58,5) kişi, ve 66 yaş ve üzerinde ise 56 (%30,6) kişi bulunmaktadır. Çalışmaya alınan hastaların 120 (%65,5)'sinde normal koroner arterler veya minimal KAH (Koroner Arter Hastalıklar) (Grup 1) bulunurken, 63 (%34,5) kişi ciddi KAH, Stent ve /veya CABG (By-pass ameliyatı) kararı alınmış (Grup 2) hastalardır. Bu sonuçlar doğrultusunda yaş gruplarına göre IgG durumu incelendiğinde farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anjiyografi olan Grup 1 ve Grup 2 hastalarda anti-Toxoplasma gondii IgM ve IgG seropozitifliği arasındaki fark incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Toxoplasma gondii, ELISA, IgM, IgG

Furkan Duran, Serpil Değerli. The Invertigation Of Toxoplasma Gondii Seropositivity Among The Patients Having Undergone Coronary Angiography. Van Med J. 2020; 27(4): 383-387

Corresponding Author: Furkan Duran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale