E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Clinical Characteristics, Risk Factors and Treatment Methods of The Patıents With Acute Coronary Syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 505-513 | DOI: 10.5505/vtd.2019.82542

Clinical Characteristics, Risk Factors and Treatment Methods of The Patıents With Acute Coronary Syndrome

Nesim Aladağ1, Mahmut Özdemir2, Mustafa Yurtdaş3, Hasan Ali Gümrükçüoğlu4
1University Of Health Sciences, Van Education And Region Hospital, Van
2Bayrampaşa Kolan Hospital, İstanbul
3Balıkesir Sevgi Hospital, Balıkesir
4Kocaeli Vm Medikalpark Hospital, Kocaeli

INTRODUCTION: it was aimed to determine the clinical features, coronary artery disease (CAD) risk factors and treatment modalities of acute coronary syndrome (ACS) cases who were admitted to our hospital and to develop strategies for prevention of CAD and to make better ACS treatment strategies for our region and hospital.
METHODS: Clinical and laboratory features of 364 patients who were admitted to coronary care unit of Yüzüncü Yıl University Cardiology Department between 01.10.2011-01.06.2012 were investigated. Patients were classified as STEMI (ST elevation myocardial infarction), NSTEMI (non ST elevation myocardial infarction) or USAP (unstable angina pectoris).
RESULTS: The female / male ratio of the cases was approximately 1/3, the mean age was 59 ± 11 years (61 ± 12 for women, 58 ± 11 years for men), the most frequent risk factors for all patients and men were hypertension (HT) and smoking, the most common risk for women were HT and diabetes mellitus (DM); 48.3% of the patients were in USAP, 14.3% in NSTEMI and 37.4% in STEMI. STEMI was more frequent in men and NSTEMI was less common in both genders than in literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In contrast to non-preventable risk factors such as gender, age, and family history, it is thought that the incidence of CAD and related ACS may be reduced with the control of preventable risk factors such as HT, DM, smoking and hyperlipidemia. It is thought that the traditional risk factors of CAD may be better controlled by making public health practices and preventive medicine studies more effective.

Keywords: Acute coronary syndrom, coronary arter disease, risk factors

Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Tedavi Yöntemleri

Nesim Aladağ1, Mahmut Özdemir2, Mustafa Yurtdaş3, Hasan Ali Gümrükçüoğlu4
1S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van
2Bayrampaşa Kolan Hastanesi, İstanbul
3Balıkesir Sevgi Hastanesi, Balıkesir
4Kocaeli Vm Medikalpark Hastanesi, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemize başvuran akut koroner sendrom (AKS) olgularının klinik özelliklerini, koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörlerini, tedavi yöntemlerini belirlemek, KAH’tan korunma stratejilerini geliştirmek, bölgemiz ve hastanemiz için AKS tedavi stratejilerinin daha iyi yapılabilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı koroner yoğunbakım ünitesine 01.10.2011-01.06.2012 tarihleri arasında AKS tanısıyla yatırılan 364 hastanın klinik ve laboratuar özellikleri araştırıldı. Hastalar STEMI (ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü), NSTEMI (ST yükselmeli olmayan miyokard enfarktüsü) veya KAP (kararsız angina pektoris) olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Olguların, kadın/erkek oranı yaklaşık 1/3, yaş ortalaması 59±11 yıl (kadınların 61±12, erkeklerin 58±11), tüm hastalarda ve erkeklerde en sık risk faktörleri hipertansiyon (HT) ve sigara içiciliği, kadınlardaki en sık risk faktörleri HT ve diabetes mellitus (DM), hastaların; %48.3 ü KAP, %14.3 ü NSTEMI ve %37.4 ü STEMI olarak saptandı. Kadınlarda daha fazla olmak üzere her iki cinsiyette de en sık tanı KAP iken, STEMI literatür ile uyumlu olarak erkeklerde daha fazla, NSTEMI ise her iki cinsiyette literatüre göre daha az görüldü. Koroner anjiyografi (KAG) sonucu; KAH oranı %95 ve erkeklerde daha fazla görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyet, yaş, aile öyküsü gibi önlenemeyen risk faktörlerinin aksine önlenebilir risk faktörleri olan HT, DM, sigara kullanımı ve hiperlipideminin kontrolü ile KAH ve buna bağlı AKS insidansının azaltılabileceği düşünülmektedir. Halk sağlığı uygulamalarının ve koruyucu hekimlik çalışmalarının daha etkin yapılmasıyla KAH geleneksel risk faktörlerinin daha iyi kontrol altına alınabilme imkanı olabileceği düşünülmektedir. Bir genelleme için olgu sayımız yeterli olmasa da, bu tür verilerin AKS olgularının tanı ve tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, koroner arter hastalığı, risk faktörleri

Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Mustafa Yurtdaş, Hasan Ali Gümrükçüoğlu. Clinical Characteristics, Risk Factors and Treatment Methods of The Patıents With Acute Coronary Syndrome. Van Med J. 2019; 26(4): 505-513

Corresponding Author: Nesim Aladağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale