E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Postpartum Depression, Hypomania, Emotion Regulation Difficulties and Evaluation of Their Relationships [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 407-415 | DOI: 10.5505/vtd.2022.80588

Postpartum Depression, Hypomania, Emotion Regulation Difficulties and Evaluation of Their Relationships

Eren Pek1, Hail İbrahim Taş2, Kürşat Altinbaş3
1Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology
2Ordu University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
3Selçuk University Faculty of Medicine Department of Psychiatry

INTRODUCTION: We aimed to investigate how postpartum depression, hypomanic symptoms and emotions are regulated in the postpartum period and the relationships between these phenomenologies.
METHODS: This study was carried out by evaluating 164 puerperant women who did not have any complicated or negative experiences during pregnancy and delivery, who did not have a family history in terms of psychiatric disorders, and who agreed to be a participant, on the tenth postpartum day. All cases read and answered by them; were evaluated with the Turkish versions of the modified hypomania checklist (mHCL), Edinburgh postpartum depression scale (EPDS), and difficulty in emotion regulation scales (DERS).
RESULTS: The mean EPDS score was 7.39 ±2.45, and the results obtained in 7.9% of the cases were above the cut-off point. The mean of hypomania evaluation scores was calculated as 5.14 ±2.71. However, the rate of those with at least three hypomanic symptoms was 85.3%, and the rate of those with at least five hypomanic symptoms was 55.5%. Correlations were observed between ' impulse, clarity, and non-acceptance ' subtypes of the DERS scale and hypomanic symptoms. However, it was determined that they did not show any correlation with the scores obtained from EPDS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It seems that identifying difficulties in emotion regulation may be important in differentiating hypomanic symptoms in the postpartum period.In this period, the distinction between unipolar depression and bipolar disorder is particularly difficult and requires careful evaluation.For this reason, we believe that it would be more beneficial to use clinical interviews, which include emotion regulation difficulties,in evaluations.

Keywords: Depression, Unipolar, Depressive Disorder, Postpartum Depression, Hypomania, Emotional Regulation

Postpartum Depresyon, Hipomani, Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Aralarındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

Eren Pek1, Hail İbrahim Taş2, Kürşat Altinbaş3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Postpartum depresyon hem anne hem de dolaylı olarak bebeğin sağlığını tehlikeye atabilecek komplikasyonlarla ilişkilidir. Bu dönemde hipomanik belirtilerin taranması tek veya çift kutuplu bipolar bozuklukların ayrıştırılabilmesi özellikle önemlidir. Öte yandan duyguların düzenlenmesinde yaşanılan güçlükler bu dönemde gözlenebilecek tek veya çift kutuplu rahatsızlıkların betimlenmesinde önemli olabilir. Bu nedenle postpartum dönemdeki lohusalarda doğum sonrası depresyon, hipomanik belirtiler ve duyguların ne şekilde düzenlendiği ve bu fenomenolojiler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma gebelik ve doğum sürecinde herhangi bir komplike veya olumsuz deneyim yaşamamış, psikiyatrik rahatsızlıklar açaısından aile öyküsü olmayan ve katılımcı olmayı kabul eden 164 lohusanın doğum sonrası onuncu gününde değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Tüm olgular kendileri tarafından okunan ve cevaplanan; modifiye hipomani kontrol listesi (mHCL), Edinburgh postpartum depresyon ölçeği (EPDS) ve duygu düzenleme güçlüğü ölçeklerinin Türkçe versiyonları ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ortalama EPDS skoru 7.39 ± 2.45 olarak bulundu ve olguların %7.9'unda alınan sonuçlar kesme puanının üzerindeydi. Hipomani değerlendirme skorlarının ise ortalaması 5.14 ± 2.71 olarak hesaplandı. Fakat en az üç hipomanik belirti gösterenlerin oranı % 85.3, en az beş hipomanik belirti gösterenlerin oranı ise % 55.5 olarak değerlendirildi. DERS ölçeğinin 'dürtüsellik, açıklık ve kabul etmeme' alt tipleri ile hipomanik belirtiler arasında korelasyonlar olduğu izlendi. Fakat EPDS'den alınan puanlar ile herhangi bir korelasyon göstermedikleri saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Duygu düzenlemede güçlüklerin belirlenmesinin postpartum dönemde hipomanik belirtilerin ayrımlaştırılmasında önemli olabileceği görülmektedir. Bu dönemdeki bireylerde tek kutuplu depresyon ile bipolar rahatsızlığın ayrımı özellikle zordur ve çok dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu nedenle değerlendirmelerde duygu düzenleme güçlüklerini içeren klinik görüşmelerin kullanılmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Tek kutuplu, Depresif bozukluk, Doğum sonrası depresyon, Hipomani, Duygusal düzenleme

Eren Pek, Hail İbrahim Taş, Kürşat Altinbaş. Postpartum Depression, Hypomania, Emotion Regulation Difficulties and Evaluation of Their Relationships. Van Med J. 2022; 29(4): 407-415

Corresponding Author: Eren Pek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale