E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of Trachystemon orientalis on Acanthamoeba castellanii Cysts and Trophozoites [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 483-490 | DOI: 10.5505/vtd.2019.79926

Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of Trachystemon orientalis on Acanthamoeba castellanii Cysts and Trophozoites

Bülent Kaynak1, Zeynep Kolören1, Ülkü Karaman2
1Department of Biology, Faculty of Science, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department of Medical Parasitology, Faculty of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey

INTRODUCTION: Acanthamoeba species cause important diseases such as Acanthamoeba keratitis, granulomatous amoebic encephalitis and cutaneous acanthamoebiasis. In this study, we investigated the amoebicidal action of methanol and ringer extracts of Trachystemon orientalis plant on cyst and trophozoite forms of Acanthamoeba castellanii by evaluating cell viability percentage and IC50 values.
METHODS: The in vitro amoebicidal effects of T. orientalis methanol and ringer extracts prepared at different concentrations on A. castellanii trophozoites and cysts were investigated.
RESULTS: The IC50 value of A. castellanii trophozoite form at 72nd, 48th, 24th, 8th, 6th, 3rd and 1st hours were 4, 7.2, 8.7, 11.1, 14.1, 21.4, and 23.8 mg/mL with methanol extract of T. orientalis, respectively, and 8.5, 11.1, 14.4, 15.9, 20.9, 23.9 and 25.8 mg/mL, with ringer extract of T. orientalis respectively. T. orientalis 80 mg/mL methanol extract showed lethal effect for the all trophozoites at 72nd hour. The viability (%) of the ringer extract of T. orientalis at 72nd hour was 1.6 ± 0.3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Methanolic extract of T. orientalis was found to be more effective than ringer extract on Acanthamoeba trophozoites. A. castellanii cysts showed similar sensitivity to methanolic and ringer extracts of T. orientalis. Both extracts showed greater amoebicidal activity on trophozoites when compared to cysts. Whether the concentrations explored in the existing study are cytotoxic for mammalian cells, or have toxic effects on experimental animals should be examined with future in vivo studies. Furthermore, the mechanism of action for the active substances responsible for biological activity should be investigated in future studies.

Keywords: Acanthamoeba castellanii, Amoebicidal effect, Trachystemon orientalis,

Trachystemon orientalis' in Acanthamoeba castellanii Kistleri ve Trofozoitleri Üzerine İn Vitro Amoebisidal Aktivitelerinin Araştırılması

Bülent Kaynak1, Zeynep Kolören1, Ülkü Karaman2
1Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Acanthamoeba türleri, Acanthamoeba keratiti, granülomatöz amibik ensefalit, kutanöz acanthamoebiasis gibi önemli hastalıkların etkenidir. Bu çalışmada, Trachystemon orientalis’den elde edilen ringer ve metanol özütlerinin Acanthamoeba castellanii kist ve trofozoitleri üzerindeki yüzde (%) canlılık etkisi ve IC50 değeri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan T. orientalis’in metanol ve ringer özütlerinin A. castellanii trofozoitleri ve kistleri üzerinde in vitro amoebisidal etkisi incelenmiştir.
BULGULAR: A. castellanii trofozoit formu üzerindeki IC50 değeri sırasıyla 1., 3., 6., 8., 24., 48., ve 72. saatlerde T.orientalis’in metanol özütünde, 23.8, 21.4, 14.1, 11.1, 8.7, 7.2 ve 4 mg/mL, T. orientalis ringer özütünde ise, 25.8, 23.9, 20.9, 15.9, 14.4, 11.1 ve 8.5 mg/mL olarak saptanmıştır. T.orientalis’in 80 mg/mL’deki metanol özütü 72. saatte tüm trofozoitleri öldürmüştür. T.orientalis’in ringer özütünde ise 72. saatte % canlılık oranı 1.6 ± 0.3 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: T. orientalis’in metanol özütü ile ringer özütünün A. castellanii trofozoitleri üzerine amoebisidal etkileri karşılaştırıldığında, T. orientalis’in metanol özütünün, ringer özütünden daha etkili olduğu bulunmuştur. A. castellanii kistlerinin her iki özüte karşı duyarlılığı benzer olup Acanthamoeba trofozoitleriyle karşılaştırıldıklarında, trofozoitlerin özütlere olan duyarlılığının kistlerden daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırmada etkili bulunan konsantrasyonların memeli hücresi ve deney hayvanları için toksik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla in vivo çalışmaların yapılması ve bu özütlerin biyolojik aktivitesini sağlayan etken maddelerin etki mekanizmalarının araştırılması gerektiği önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba castellanii, Amoebisidal etki, Trachystemon orientalis,

Bülent Kaynak, Zeynep Kolören, Ülkü Karaman. Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of Trachystemon orientalis on Acanthamoeba castellanii Cysts and Trophozoites. Van Med J. 2019; 26(4): 483-490

Corresponding Author: Ülkü Karaman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale