E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of the Interobserver Variability of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting (PI-RR) Score in Evaluating Local Recurrence in Prostate Cancer After Radiotherapy: Are Tumor Size and Prostate-specific Antigen Important? [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 200-208 | DOI: 10.5505/vtd.2023.79446

Investigation of the Interobserver Variability of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting (PI-RR) Score in Evaluating Local Recurrence in Prostate Cancer After Radiotherapy: Are Tumor Size and Prostate-specific Antigen Important?

Hüseyin Akkaya1, Ali Can Topaloğlu1, Nedim İZGİ1, Gökhan Soker1, Feryal Karaca2, Bozkurt Gülek1
1University Of Health Sciences, Adana City Training And Research Hospital, Department of Radiology, Adana-TURKEY
2University Of Health Sciences, Adana City Training And Research Hospital, Department of Radiation Oncolgy, Adana-TURKEY

INTRODUCTION: The aim of the study was to investigate the interobserver variability of the newly developed Prostate Imaging for Relapse Reporting (PI-RR) to assess recurrence in patients with prostate cancer who received radiotherapy.
METHODS: A total of 81 patients who underwent multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) examination between January 2018 and November 2022 due to the suspicion of local recurrence were retrospectively evaluated. All the mpMRI images were independently reviewed by three radiologists. None of the observers were blinded to clinical and pathological data (including primary tumor location). It was examined whether interobserver agreement increased according to the prostate-specific antigen (PSA) cut-off value being taken as 0,5 or 0,6 (µg/L) and the size of the tissue with tumor suspicion being greater than 1 cm or 1,5 cm.
RESULTS: The mean age of the patients was 68,3 ± 6,6 years. The mean PSA was 2,32 ± 2,95 (µg/L), and the mean tumor size was 1,23 ± 0,77 (cm). A very high level of agreement was detected between the gold standard and observers 1, 2, and 3 (κ: 0,921 / 0,873 / 0,825, respectively). The agreement between the observers and the gold standard was also increased in the evaluation of patients with a PSA value above 0,5 (µg/L). Furthermore, patients with a tumor size greater than 1 cm had a very high level of agreement between the gold standard and the observers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PI-RR detection rate of relapse tissue and interobserver agreement were correlated with PSA level and size of relapse tissue.

Keywords: Prostate cancer, radiotherapy, PI-RR, prostate MRI, PSA

Radyoterapi Sonrası Prostat Kanserinin Lokal Nüksünü Değerlendirmede Nüks Raporlama Skorunun (PI-RR) Gözlemciler Arası Değişkenliğinin Araştırılması: Tümör Boyutu ve PSA Önemli mi?

Hüseyin Akkaya1, Ali Can Topaloğlu1, Nedim İZGİ1, Gökhan Soker1, Feryal Karaca2, Bozkurt Gülek1
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Departmanı, Adana-TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Departmanı, Adana-TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı radyoterapi almış prostat kanserli hastalarda nüksü değerlendirmek için yeni geliştirilen Nüks Raporlama için Prostat Görüntüleme (PI-RR)’in gözlemciler arası değişkenliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2018- Kasım 2022 tarihleri arasında lokal nüks şüphesi nedeniyle multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) tetkiki çalışılan 81 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm mpMRG görüntüleri 3 radyolog tarafından bağımsız olarak incelendi; gözlemciler klinik ve patolojik verilere ( birincil tümör konumu dahil) karşı kör değildi. Gözlemciler arası uyumun prostat spesifik antijen (PSA) değeri 0,5 ve 0,6 (µg/L) olduğunda ve tümör şüphesi olan dokunun boyutunun 1 cm ve 1,5 cm olduğunda gözlemciler arası uyumu arttırıp arttırmadığına bakıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 68,3±6,6 yıl idi. PSA ortalaması 2,32 ± 2,95 (µg/L); boyut ortalamasının ise 1,23 ± 0,77 (cm) olduğu saptandı. Altın standart ile gözlemci 1, gözlemci 2 ve gözlemci 3 arasında çok yüksek düzeyde bir uyumluluk olduğu gözlendi (sırasıyla κ: 0,921; κ: 0,873; κ: 0,825). Hastaların PSA değeri 0,5 (µg/L) üstü olanlarda olgular değerlendirildiğinde; hem altın standart ile gözlemciler arası uyumun ve hem de gözlemciler arası uyumun da arttığı izlendi. Hastaların tümör boyutu 1 cm üstü olduğunda; altın standart ile gözlemciler arasında çok yüksek düzeyde bir uyumluluk olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PI-RR’ın nüks dokusunu saptama oranı ve gözlemciler arasındaki uyum PSA seviyesiyle ve özellikle de nüks dokusunun boyutu ile bağlantılı idi.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, radyoterapi, PI-RR, prostat MR, PSA

Hüseyin Akkaya, Ali Can Topaloğlu, Nedim İZGİ, Gökhan Soker, Feryal Karaca, Bozkurt Gülek. Investigation of the Interobserver Variability of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting (PI-RR) Score in Evaluating Local Recurrence in Prostate Cancer After Radiotherapy: Are Tumor Size and Prostate-specific Antigen Important?. Van Med J. 2023; 30(2): 200-208

Corresponding Author: Hüseyin Akkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale