E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and Blood Group [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 514-519 | DOI: 10.5505/vtd.2020.78989

The Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and Blood Group

Şevki Konür1, Yusuf Kayar2, Ramazan Dertli2, Adnan Özkahraman1, Mehmet Ali Bilgili3, Ümit Haluk İliklerden4
1Saglik Bilimleri University, Van Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Van Turkey
2Saglik Bilimleri University, Van Education and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Van Turkey
3Saglik Bilimleri University, Van Education and Research Hospital, Department of Emergency Medicine Van Turkey
4Yüzünzü Yıl University, Department of Surgery, Van Turkey

INTRODUCTION: Our aim in this study is to investigate the relationship between Helicobacter Pylori (HP) and blood group and other risk factors.
METHODS: 373 patients who underwent gastrointestinal system (GIS) endoscopy and gastric tissue biopsies were taken into the study between March-2017 and June-2018. Demographic data, risk factors, endoscopic appearance and histopathological data of all patients were documented. Patients were divided into two groups according to the presence of HP. Patients were divided into two groups as HP-positive and HP-negative according to the presence of HP. The groups were compared in terms of blood group and risk factors.
RESULTS: 190 (50.9%) of the cases included in the study were women and the mean age of all patients was 45.1 ± 14.9 (range: 18-86) years. HP was positive in 53.8% of cases included in the study. HP positive patients were seen to be younger (p <0.05). In addition, while there was a significant relationship between HP positivity and working status, poor hand hygiene, smoking and alcohol use (p <0.05), no significant relationship was found with the blood group (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, in this study, soso-demographic factors such as age, working status, hand hygiene, smoking and alcohol use were found to be a risk factor for HP positivity, while no significant relationship was observed between ABO blood groups and HP.

Keywords: Helicobacter Pylori, Blood group, Risk factors.

Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Kan Grubu Arasındaki İlişki

Şevki Konür1, Yusuf Kayar2, Ramazan Dertli2, Adnan Özkahraman1, Mehmet Ali Bilgili3, Ümit Haluk İliklerden4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Van, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Van, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Bölümü, Van, Türkiye
4Yüzünzü Yıl Üniversitesi, Genel Cerrahi Bölümü, Van Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız Helikobakter Pilori (HP) ile kan grubu ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Mart-2017 ile Haziran-2018 tarihleri arasında hastanemizde, üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılarak mide doku biyopsileri alınan 373 hasta alındı. Tüm hastaların demografik verileri, risk faktörleri, endoskopik görünüm ve histopatolojik verileri dökümante edildi. HP varlığına göre hastalar HP-pozitif ve HP-negatif olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar kan grubu ve risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların 190 (%50,9)'ı kadın idi ve tüm hastaların ortalama yaşları 45,1±14,9 (aralık: 18-86 yıl) idi. Çalışmaya alınan olguların %53.8’inde HP pozitif idi. HP pozitif hastaların daha genç olduğu görüldü. Ayrıca HP pozitifliği ile çalışma durumu, el hijyeni, sigara ve alkol kullanımı arasında anlamlı ilişki varken (p<0.05), kan grubu ile anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışmada yaş, çalışma durumu, el hijyeni, sigara ve alkol kullanımı gibi sosyo-demografik faktörler HP pozitifliği için bir risk faktörü olarak bulunurken, ABO kan grupları ile HP arasında anlamlı bir ilişki görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Pilori, Kan grubu, Risk faktörleri

Şevki Konür, Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Adnan Özkahraman, Mehmet Ali Bilgili, Ümit Haluk İliklerden. The Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and Blood Group. Van Med J. 2020; 27(4): 514-519

Corresponding Author: Yusuf Kayar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale