E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Association of Vertigo and Tinnitus with Loss of Cervical Lordosis [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 257-262 | DOI: 10.5505/vtd.2023.77009

The Association of Vertigo and Tinnitus with Loss of Cervical Lordosis

Veysel Delen1, Nazım Bozan2
1Harran University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şanlıurfa, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Van, Türkiye

INTRODUCTION: Loss of cervical lordosis, cervicogenic somatic tinnitus, and cervicogenic vertigo have some similarities. Also, no a specific laboratory or radiological finding for cervicogenic somatic tinnitus and cervicogenic vertigo. Herein, to assess the prevalences of tinnitus and vertigo in patients with loss of cervical lordosis was aimed.
METHODS: Between January 2022 and December 2022, a total of 70 chronic neck pain patients were divided into two groups considering loss of cervical lordosis. These patients were questioned about individual characteristics and tinnitus and vertigo within the last month. Cervical lordosis angle was measured by using a method called posterior tangent.
RESULTS: The two groups had similarity for individual characteristics (p>0.05). The prevalence of tinnitus was higher in patients having loss of cervical lordosis than without (25% vs 17.4%), but it not at the level of statistical significance (p=0.534). The prevalence of vertigo was increased in patients having loss of cervical lordosis (29.2%) compared to those with normal cervical lordosis (8.7%) (p=0.038). In addition, the prevalence of tinnitus+vertigo was higher in patients having loss of cervical lordosis than without (25.0% vs 4.3%) (p=0.017).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalences of tinnitus and vertigo is increased in chronik neck pain patients with loss of cervical lordosis compared to without. Loss of cervical lordosis may be a facilitating finding for diagnosis and treatment processes of these conditions.

Keywords: Tinnitus, vertigo, chronic neck pain, cervical spine, lordosis.

Vertigo ve Tinnitusun Servikal Lordoz Kaybı ile İlişkisi

Veysel Delen1, Nazım Bozan2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: .Servikal lordoz kaybı, servikojenik somatik tinnitus ve servikojenik vertigo bazı benzerliklere sahiptirler. Servikojenik somatik tinnitus ve servikojenik vertigo için spesifik bir laboratuvar veya radyolojik bulgu yoktur. Burada, servikal lordoz kaybı olan hastalarda tinnitus ve vertigo prevalanslarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2022 ile Aralık 2022 arasında kronik boyun ağrılı toplam 70 hasta, servikal lordoz kaybı dikkate alınarak iki gruba ayrıldı. Bu hastalarda bireysel özellikler ve son bir ay içinde tinnitus ve vertigo varlığı sorgulandı. Servikal lordoz açısı posterior tanjant adı verilen bir yöntemle ölçüldü.
BULGULAR: İki grup bireysel özellikler açısından benzerlik gösterdi (p>0.05). Tinnitus prevalansı, servikal lordoz kaybı olan hastalarda olmayanlara göre daha yüksekti (%25'e karşı %17.4), ancak istatistiksel anlamlılık düzeyinde değildi (p=0.534). Vertigo prevalansı servikal lordoz kaybı olan hastalarda (%29.2) normal servikal lordozu olanlara (%8.7) göre artmıştı (p=0.038). Ayrıca servikal lordoz kaybı olan hastalarda tinnitus+vertigo prevalansı olmayanlara göre daha yüksekti (%25'e karşı %4.3) (p=0.017).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tinnitus ve vertigo prevalansları, servikal lordoz kaybı bulunan kronik boyun ağrılı hastalarda bulunmayanlara göre daha fazladır. Servikal lordoz kaybı bu durumların tanı ve tedavi süreçlerinde kolaylaştırıcı bir bulgu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tinntus, vertigo, kronik boyun ağrısı, servikal omurga, lordoz.

Veysel Delen, Nazım Bozan. The Association of Vertigo and Tinnitus with Loss of Cervical Lordosis. Van Med J. 2023; 30(3): 257-262

Corresponding Author: Nazım Bozan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale