E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The relationship between vitamin D deficiency and deep vein thrombosis [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 526-531 | DOI: 10.5505/vtd.2019.76402

The relationship between vitamin D deficiency and deep vein thrombosis

meral ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok University Faculty of Health Sciences, Department of Emergency Aid and Disaster Management
2Bozok University School of Medicine Department of Cardiovascular Surgery

INTRODUCTION: Vitamin D is a fat-soluble vitamin that plays a role in calcium and phosphorus metabolism. Deep vein thrombosis (DVT) is an important health problem worldwide. Some researchers have reported that vitamin D supplementation reduces the risk of venous thromboembolism. The aim of our study was to evaluate vitamin D levels in patients with DVT.
METHODS: This study was performed between December 2015 and December 2018. Vitamin D level measured patients during December, January, February and March were included in the study. Serum D 25 (OH) D (25-hydroxyvitamin) levels were measured to evaluate vitamin D levels of the patients.
RESULTS: Our study included 58 patients with DVT whose vitamin D levels were measured. There were 27 females and 31 males, ranging in age from 15 to 85 years with a mean age of 55.8 ± -17.3 years. Vitamin D deficiency was found in 50 patients and vitamin D insufficiency found in 7 patients. The mean vitamin D level was 12.7 ± 5.0 ng / mL in male patients and 12.1 ± 7.3 ng / mL in female patients. There was no significant difference between the mean vitamin D levels of women and men (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, 25 (OH) D levels were found to be lower in both male and female patients with DVT. This is in line with some studies describing vitamin D deficiency as a risk factor for venous thrombosis. Furthermore, the coexistence of thrombophilic risk factors and vitamin D deficiency is likely to increase the risk of DVT.

Keywords: Vitamin D, Deep Vein, Thrombosis,

D vitamini eksikliğiyle derin ven trombozu arasındaki ilişki

meral ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.

GİRİŞ ve AMAÇ: D Vitamini, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. Derin ven trombozu (DVT) dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bazı araştırıcılar D vitamini takviyesinin venöz tromboembolizm riskini azalttığını bildirmiştir. Çalışmamızın amacı DVT’li hastalarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Aralık 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Aralık, Ocak, Şubat ve mart aylarında vitamin D seviyeleri ölçülen hastalar çalışma kapsamına alındı. Hastaların D vitamini düzeylerinin değerlendirmek için serum D 25 (OH) D (25-hidroksivitamin) düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmamız vitamin D seviyeleri ölçülen ve DVT tanısı konulan 58 hastayı kapsamaktadır. Hastaların 27’si kadın ve 31’i erkek idi ve yaşları 15 ile 85 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 55.8±-17.3 yıl idi. Hastaların 50’sinde vitamin D eksikliği, 7’sinde vitamin D yetersizliği tespit edildi. Ortalama vitamin D düzeyi erkek hastalarda 12.7±5.0 ng/mL ve kadın hastalardaysa 12.1±7.3 ng/mL idi. Kadın ve erkek hastaların ortalama vitamin D düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda DVT olan hem erkek hem kadın hastalarda 25 (OH) D düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Bu da, D vitamini eksikliğinin venöz tromboz için bir risk faktörü olarak tanımlayan bazı çalışmalarla uyumludur. Ayrıca, trombofilik risk faktörlerinin ve D vitamini eksikliğinin birlikteliğinin, DVT riskini daha da arttırması muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Derin Ven, Tromboz,

meral ekim, Hasan Ekim. The relationship between vitamin D deficiency and deep vein thrombosis. Van Med J. 2019; 26(4): 526-531

Corresponding Author: meral ekim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale