E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Femoral Pseudoaneurysm Compression Theraphy With Usg Guidance [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 128-132 | DOI: 10.5505/vtd.2023.76094

Femoral Pseudoaneurysm Compression Theraphy With Usg Guidance

Ensar Türko1, Muhammed Bilal Akıncı2
1Van Yüzüncüyıl University Medicine Faculty, Radiology Department, Van
2Gümüşhane Public Hospital, Radiology Department, Gümüşhane

INTRODUCTION: The purpose of the study was to compare the success of ultrasound (US) guided compression therapy of pseudoaneurysms developing in the femoral region after angiographic intervention and the factors affecting this success with the findings described in the literature.
METHODS: A total of 27 patients who underwent compression therapy with US between April 2019 and September 2020 were included in the study. All patients included in the study were evaluated with B-mode ultrasonography (US) and Colour Doppler ultrasonography. Examinations were performed with the affinity G70 ultrasound (Philips Ultrasound, Bothell, WA) device using a 12L3 linear and/or 5C1 convex probe. The volume, neck length and width of the pseudoaneurysm before the procedure, and the total compression time after the procedure were recorded. The recorded features were statistically evaluated with the success of the procedure.
RESULTS: Success was achieved in 20(74%) patients, 10(72%) male patients and 10(77%) female patients who underwent compression. The mean pseudoaneurysm volume was calculated as 23.4±21.9 cm³, neck length 8.2±8.02 mm, neck width 2.4±1.12. The mean compression time was calculated as 34.6±11.8 minutes. Statistically, we found that the probability of thrombosis in pseudoaneurysms is higher if the neck is long and the neck width is short. In addition, the longer the compression period, the more likely the pseudoaneurysm will be thrombosed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: US-guided compression therapy is a cheap and effective treatment option, and it is decided by detailed US which patients will respond to compression therapy. Thus, choosing the right patient will minimize both time loss and possible complications.

Keywords: Ultrasonography, pseudoaneurysm, femoral artery

Usg Eşliğinde Femoral Psödoanevrizma Kompresyon Tedavisi

Ensar Türko1, Muhammed Bilal Akıncı2
1Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Van
2Gümüşhane Devlet hastanesi, Radyoloji Bölümü, Gümüşhane

GİRİŞ ve AMAÇ: Mevcut çalışmanın amacı anjiografik girişim sonrasında femoral bölgede gelişen psödoanevrizmaların ultrason (US) eşliğinde kompresyon tedavisinin başarısı ve bu başarıyı etkileyen faktörleri literatürde tarif edilen bulgular ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2019 ve Eylül 2020 tarihleri arasında US ile kompresyon tedavisi yapılmış toplamda 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar B-mode ultrasonografi (US) ve renkli doppler ultrasonografi (RDUS) ile değerlendirildi. İncelemeler affiniti G70 ultrasound (Philips Ultrasound, Bothell, WA) cihazla 12L3 lineer ve/veya 5C1 konveks prob kullanılarak gerçekleştirildi. İşlem öncesinde psödoanevrizmanın hacmi, boyun uzunluğu ve genişliği, işlem sonrasında toplam kompresyon süresi kaydedildi. Kaydedilen özellikler işlem başarısı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kompresyon uygulanan 10 (%72) erkek hasta, 10(%77) kadın hasta olmak üzere toplam 20 (%74) hastada işlem başarısı sağlandı. Ortalama psödoanevrizma hacmi ise 23.4 ± 21,9 cm³, boyun uzunluğu 8,2 ± 8,02 mm, boyun genişliği 2,4 ± 1,12 olarak hesaplanmıştır. Ortalama kompresyon süresi ise 34,6 ± 11,8 dakika olarak hesaplanmıştır. İstatiksel olarak psödoanevrizmalarda, boynu uzun, boyun genişliği kısa ise tromboze olma ihtimalinin daha fazla olduğunu tespit ettik. Ayrıca kompresyon süresi uzadıkça psödoanevrizmanın tromboze olma ihtimali artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: US eşliğinde kompresyon tedavisi ucuz ve etkin tedavi seçeneği olup hangi hastaların kompresyon tedavisine yanıt vereceği ayrıntılı US ile karar verilmektedir. Böylece doğru hastanın seçilmesi hem zaman kaybını hem olası komplikasyonu en aza indirmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, psödoanevrizma, femoral arter

Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı. Femoral Pseudoaneurysm Compression Theraphy With Usg Guidance. Van Med J. 2023; 30(2): 128-132

Corresponding Author: Muhammed Bilal Akıncı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale